Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
COVID-19

Lai mazinātu Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studējošo, personāla un apmeklētāju veselības apdraudējumu, kā arī lai novērstu RSU studiju un zinātniskās darbības nepārtrauktības riskus, šā gada 3. decembrī RSU ir ieviesti šādi epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Studiju process līdz 2021. gada 30. janvārim notiek attālināti, izņemot šādus gadījumus:

  • studiju programmas Medicīna 6. studiju gada rotācijas prakses turpinās gan attālināti, gan klātienē individuāli saskaņā ar izstrādāto un ar ārstniecības iestādēm saskaņoto grafiku;

  • studiju programmas Zobārstniecība praktiskās daļas apguve turpinās gan attālināti, gan klātienē individuāli, ievērojot ārstniecības iestāžu epidemioloģiskās drošības prasības;

  • studiju programmu vadītāji sadarbībā ar akadēmisko struktūrvienību vadītājiem rada iespēju studējošajiem individuālam patstāvīgajam darbam RSU Anatomijas un antropoloģijas institūtā un Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, vai citās RSU studiju telpās, ja darbam tajās pēc attiecīgā dekāna lūguma saņemts iepriekšējs studiju prorektora vai veselības studiju prorektora (atbilstoši studiju programmas virzienam) saskaņojums. Patstāvīgais darbs īstenojams pēc iepriekšēja pieraksta, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības;

  • klātienē pieļaujama klīniskā prakse rezidentūrā, ievērojot ārstniecības iestāžu epidemioloģiskās drošības prasības;

  • individuālais darbs iepriekš minētajos punktos nozīmē ar nepieciešamajiem pārtraukumiem izplānotu, individuālu studiju programmu praktiskās daļas apguvi, kuras gaitu un kvalitāti uzrauga par praktiskās daļas apguvi atbildīgais pedagoģiskā personāla pārstāvis, ievērojot divu metru distanci.

Studiju programmu vadītājiem ir pienākums nodrošināt, ka, īstenojot studiju procesa aktivitātes, t. sk., prakses, pie trešajām personām (ārstniecības iestādes, klīniskās bāzes, prakšu vietas u. c.), no RSU un studējošo puses stingri tiek ievērotas šo iestāžu epidemioloģiskās drošības prasības un citi norādījumi.

RSU bibliotēka klātienē nodrošina vienīgi grāmatu (un citu informācijas resursu) izsniegšanu līdzņemšanai un nodošanu, organizējot to pēc iepriekšēja pieraksta. 

Rektora rīkojums par studiju procesa turpmāko organizēšanu COVID-19 infekcijas izplatības apstākļos (03.12.2020.)

Minētie termiņi ar atsevišķu rektora rīkojumu var tikt grozīti atbilstoši aktuālajām Covid-19 izplatības tendencēm un normatīvajiem aktiem.

Visi RSU studējošie tiek aicināti sekot līdzi tālākajai informācijai, tai skaitā RSU rektora rīkojumiem par studiju procesa organizāciju un epidemioloģiskajiem pasākumiem.

Šā gada 1. decembrī Latvijas Republikas Ministru kabinets nolēma ārkārtējo situāciju Latvijā pagarināt līdz 2021. gada 11. janvārim, līdz ar to stājās spēka vairāki būtiski ierobežojumi.

Par valstī noteiktajiem ierobežojumiem var uzzināt Ministru kabineta mājaslapā

Būsim solidāri cits pret citu! Rūpēsimies par savu un apkārtējo kolēģu drošību!