Pārlekt uz galveno saturu
Sociālais darbs
Studentiem
Darbiniekiem
Uzņemšana

Straujās attīstības, moderno tehnoloģiju, labklājības un plašo iespēju laikmeta neatņemama sastāvdaļa ir sociālās problēmas, riski un krīzes. Arvien izplatītākas kļūst dažādu atkarību problēmas, pieaug vardarbība ģimenē, atstumtība, bezdarbs utt., līdz ar to ne dienu nevaram iztikt bez sociālajiem darbiniekiem – padomdevējiem, atbalsta un palīdzības sniedzējiem, sociālās politikas veidotājiem un pārmaiņu veicinātājiem.

“Sabiedrība atrodas nepārtrauktā pārmaiņu procesā, ko ietekmē dažādi notikumi. Piemēram, pēdējo divu gadu laikā daži no sabiedrības spilgtākajiem izaicinājumiem, kuros iesaistīti sociālie darbinieki, ir krīzes situāciju risināšanā, ko radījusi Covid-19 pandēmija, un atbalsta nodrošināšanā cilvēkiem, kuri spiesti pamest Ukrainu karadarbības dēļ,” stāsta Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Labklājības un sociālā darba katedras lektore un bakalaura studiju programmas Sociālais darbs vadītāja Marika Lotko.

marika_lotko.jpgRSU lektore un bakalaura studiju programmas "Sociālais darbs" vadītāja Marika Lotko

Sociālā darbinieka nozīme mūsdienu sabiedrībā

Sociālais darbinieks ir pirmais un tuvākais padomdevējs ikvienam savas pašvaldības iedzīvotājam, kurš vēršas pēc palīdzības, padoma vai atbalsta.

“Sociālā darbinieka pamatuzdevums ir palīdzēt indivīdiem, grupām un kopienām ieraudzīt un saprast esošās situācijas ierobežojumus un iespējas, spēt kritiski un radoši radīt alternatīvas un piedāvāt risinājumu jebkurā, pat vissarežģītākajā situācijā,”

uzsver Rīgas Domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, Latvijas sociālo darbinieku biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks, RSU bakalaura un maģistra studiju programmas Sociālais darbs lektors Mārtiņš Moors.

martins_moors.jpgRīgas Domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, RSU bakalaura un maģistra studiju programmas "Sociālais darbs" lektors Mārtiņš Moors

Sociālie darbinieki iesaistās arī sociālās politikas veidošanā, aizstāvot cilvēktiesības un veicinot sociālo taisnīgumu Latvijas un Eiropas mērogā.

Pamatstudijas ļauj izprast sociālā darba principus un mērķus

Sociālā darba bakalaura studijas sniedz zināšanas par cilvēka dzīves un sabiedrisko procesu dažādiem aspektiem. “Lai palīdzētu cilvēkiem, ir jāpārzina viņā notiekošie procesi (fiziskie, psiholoģiskie), sociālo attiecību veidi un sociālā vide, kurā tās notiek (attiecības un lomas ģimenē, izglītības sociālā nozīme u. c.), sabiedrībā pieejamie atbalsta resursi (gan neformālie, gan formālie), sabiedrībā pastāvošās sociālās problēmas (nabadzība, atkarības, bezdarbs, vardarbība u. c.) un to risināšanai izveidotie valsts sociālā atbalsta mehānismi (sociālā apdrošināšana, sociālā palīdzība, sociālie pakalpojumi, veselības aprūpe u. c.),”skaidro RSU lektors Mārtiņš Moors.

Apgūstot šīs un citas zināšanas, sociālais darbinieks tiek sagatavots, lai strādātu gan pašvaldības sociālajā dienestā, gan nevalstiskajās organizācijās, kas nodrošina sociālos pakalpojumus, kā arī sociālo pakalpojumu administrēšanā.

Latvijā katru gadu pieaug sociālo pakalpojumu skaits, un sociālā darba studenti ir gaidīti darbā jau pirms augstskolas absolvēšanas.

Sākot ar 2022. gada rudens semestri, bakalaura studiju programmā Sociālais darbs pieejamas 18 valsts budžeta vietas.

Bakalaura studiju programmas Sociālais darbs vadītāja lekt. Marika Lotko piebilst, ka bez profesionālās kompetences apgūšanas, kas vajadzīga sociālajam darbiniekam, studijas bakalaura programmā mudina studentus kļūt par dažādu pārmaiņu īstenotājiem sociālajā jomā.

“Sociālais darbs ir par ieklausīšanos cilvēku vajadzībās, problēmās, grūtībās un spēju pretī piedāvāt risinājumus gan atsevišķiem indivīdiem, gan sabiedrībai,” saka RSU lekt. Marika Lotko.

Sociālajiem darbiniekiem ir daudzveidīga un dinamiska darba ikdiena, kas pieprasa neatlaidību, radošumu un iniciatīvu. Šīs kvalitātes tiek attīstītas RSU bakalaura studiju programmā Sociālais darbs.

lekcija_nodarbiba.jpg

Stiprināt profesionālo briedumu sociālā darba maģistrantūrā

Studijas maģistra līmenī ļauj turpināt savu profesionālo izaugsmi tiem, kuri apguvuši sociālo darbu bakalaura studiju programmā, kā arī tiem, kuri pabeiguši pamatstudijas radniecīgās nozarēs.

“Sociālais darbs ir atvērta un multidimensionāla profesija, kurā strādājot var kombinēt iepriekš apgūto izglītību ar sociālā darba specifiku,” uzskata lektore Marika Lotko.

Studijas RSU maģistra programmā Sociālais darbs dod padziļinātākas zināšanas par dažādu metožu izmantošanu sociālajā darbā ar individuāliem klientiem un grupām, kā arī ļauj stiprināt sociālā darba vadības kapacitāti tādās jomās kā sociālā likumdošana, vadības dažādie aspekti un zinātnisko metožu izmantošana sociālajā darbā un sociālo pakalpojumu attīstībā.

RSU lektors Mārtiņš Moors uzskata, ka

studijas sociālā darba maģistrantūrā ieteicamas studentiem ar pieredzi – ideālā gadījumā gan dzīves, gan profesionālo. Jo īpaši viņš šīs studijas iesaka tiem, kuri jau strādā sociālā darba jomā.

“Bet studentiem, kuri turpinās studijas uzreiz pēc sociālā darba bakalaura programmas, maģistrantūra ļaus ātrāk iegūt profesionālo briedumu,” piebilst Mārtiņš Moors.

anna_viskere_horizontala02.jpgSiguldas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece, RSU sociālā darba absolvente un docētāja Anna Višķere

Siguldas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniecei, RSU profesionālās maģistra studiju programmas Sociālais darbs 2021. gada absolventei un sociālā darba docētājai Annai Višķerei studijas maģistrantūrā devušas plašāku un dziļāku ieskatu sociālā darba nozarē kontekstā ar citām saistītajām nozarēm. “Tas vēlreiz apstiprināja to, cik svarīga un nozīmīga ir dažādu institūciju un profesionāļu sadarbība, lai rastu risinājumu ikvienā jautājumā. Ikvienam sociālajam darbiniekam iesaku neapstāties pie bakalaura, bet droši turpināt studēt tālāk!” aicina RSU sociālā darba absolvente Anna Višķere.