Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
sociālā labklājība
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā un vadošā sociālā darbinieka profesionālā kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 60/90
Lekciju norises vieta: Rīga
1,5 gadi

2 gadi *


Vietu skaits:

15 maksas*

2300 EUR/gadā*

*Nepilna laika studijas

Programma paredzēta studentiem ar iepriekšēju profesionālo augstāko izglītību sociālajā vai sociāli karitatīvajā darbā.

Studiju vide un metodes

Studiju saturs

Profesionālās maģistra studiju programmas mērķis ir veicināt sociālā darba nozares attīstību, sagatavojot augsta līmeņa speciālistus valsts un pašvaldību sociālo pakalpojumu sniedzēju iestādēm un organizācijām, kā arī privātā un nevalstiskā sektora sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

Studiju programma piedāvā divas specializācijas:

  • mediācija un psihosociālais darbs,
  • organizāciju un sociālo pakalpojumu kvalitātes vadība.

Programmas apguve nodrošina profesionālās kompetences pilnveidošanu efektīvu pakalpojumu sniegšanā, pilnveido uzņēmējprasmes un prasmes vadīt sociālā darba cilvēkresursus, veidojot profesionāli kopradošas komandas darbu sociālo pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā un sociālo mērķu sasniegšanā, kā arī spēju patstāvīgi integrēt zināšanas un prasmes, lai mērķtiecīgi un atbildīgi veiktu sociālo darbu ar indivīdu, ģimeni un grupu.

Apgūsi šādus studiju kursus: Sociālais darbs un sociālā politika, Pārmaiņu vadība sociālajā darbā, Organizāciju efektivitātes vadīšana, Līderisma teorijas un daudzveidības vadība, Sociālās uzņēmējdarbības modeļi sociālā darba praksē, Mediācija sociālajā darbā, Ģimenes mediācija, Psihoterapijas principi sociālajā darbā, Grupu terapijas metodes sociālajā darbā, Pašefektivitāte un pašregulācija.

Sociālā darba maģistrantūrā aicināti studēt ne tikai ar bakalaura grādu sociālajā darbā, bet arī bakalaura grādu kādā no robežnozarēm ar sociālo darbu: socioloģijas, tiesību, psiholoģijas, pedagoģijas, veselības aprūpes jomā. 

Apgūstot maģistra studiju programmu Sociālais darbs, iegūsi vadošā sociālā darbinieka kvalifikācija. 

Studiju metodes

Studiju programmas apguve balstās uz kontaktnodarbībām un maģistrantu patstāvīgo darbu un pētniecību. Kontaktnodarbību ietvaros ievērojama loma ir paredzēta praktikumiem un integrētajiem maģistra semināriem, kuru nolūks ir teorētisko zināšanu, pētniecības un prakses apguve.

Studiju norises vietas

Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, Anniņmuižas bulv. 26a

Apgūstamie studiju kursi

Sociālais darbs ir uz pārmaiņām vērsta iespēju profesija
Sociālā darba maģistra studijas – starpprofesionāļu sadarbības un mācīšanās treniņš
Mūsdienu pasaule nav iedomājama bez sociālajiem darbiniekiem
Ģimenes mediācija – viens no efektīvākajiem strīdu risināšanas veidiem
Vadošais sociālais darbinieks – jauna profesija, izaicinājums un personīga izaugsme
RSU viesprofesore no ASV Zouī Keslere: sociālās aprūpes sistēmas bērnu dzīve ir daudzšķautņaina

Darba iespējas pēc studijām

Maģistra studijas nodrošina sociālā darba speciālistu kvalifikācijas pilnveidošanos, un iegūtās zināšanas un prasmes nodrošinās viņu spējas efektīvi darboties sociālās labklājības un veselības aprūpes pakalpojumu struktūrās, spējas darboties pētniecībā un strādāt akadēmiskā vidē.

No sociālā darba brīvprātīgā līdz Sociālā dienesta vadītāja amatam 25 gadu vecumā
Sociālā darba maģistra studijas ļauj sasniegt jaunus mērķus un tikt pie iecerētā darba
Pēc RSU maģistra studijām iesaistās sociālā darba nozares attīstībā
Pēc psiholoģijas bakalaura turpina studijas sociālā darba maģistrantūrā

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
  • Profesionālā bakalaura grāds sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikācija
Dokumenti, kas jāiesniedz
  • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
  • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses)
  • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
  • Bakalaura diploms un diploma pielikums 
  • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
  • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Sociālais darbs reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējās svērtās atzīmes vērtējums.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē vienas svešvalodas (angļu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums - starptautisks valodas tests, kas kārtots pēdējo divu gadu laikā, vai eksāmena atzīme no bakalaura diploma pielikuma.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Socioloģija
Komunikācijas kultūra un multimediji
Psiholoģija

Programmas direktors

Kontaktinformācija