Pārlekt uz galveno saturu
Doktorantiem
Darbiniekiem
Grāmatas
Pētniecība
Studentiem

Rīgas Stradiņa universitātes Senāta zālē 6. novembrī Zinātnieku brokastu laikā notika kolektīvās monogrāfijas Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana otrā, papildinātā izdevuma prezentācija.

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras vadītāja prof. Kristīne Mārtinsone: "Pirms gada svinējām kolektīvās monogrāfijas atklāšanas svētkus. Tas bija pirmais darbs latviešu valodā, kurā sistemātiski un vispusīgi sniegta informācija par zinātniskās rakstīšanas prasmēm un to pilnveidošanu, kā arī par pētījumu rezultātu izplatīšanu un informācijpratību zinātnē. Pateicoties grāmatas popularitātei, kas ļāva saņemt plašu lasītāju un interesentu atgriezenisko saiti un ierosmes satura papildināšanai, ir sagatavots grāmatas otrais, papildinātais izdevums."

Monogrāfijā ietverti U. Berķa, I. Gobiņas, M. Dambrovas, K. Mārtinsones, I. J. Mihailova, A. Piperes, I. Rozenvaldes, S. Riekstiņas, D. Spilas, K. Šneideres, J. Vīķes un I. Znotiņas raksti. Zinātniskās redaktores: K. Mārtinsone un A. Pipere; redaktore: I. Rozenvalde. Izdevējs: RSU.

Monogrāfija ir pirmais darbs latviešu valodā, kurā sistemātiski un vispusīgi sniegta informācija par zinātniskās rakstīšanas prasmēm un to pilnveidošanu, kā arī par pētījumu rezultātu izplatīšanu un informācijpratību zinātnē. Monogrāfijā ietvertās tēmas ir aktuālas plašai mērķauditorijai visās zinātņu jomās.*

Zināšanu sabiedrības attīstības pamatā ir stipras augstākās izglītības un zinātnes sistēma, kur notiek augsta līmeņa pētniecība un pētniecības rezultāti tiek popularizēti un ir pieejami sabiedrībai. Pētniecības rezultātu aprakstīšana un to izplatīšana ir prasme, kas nepieciešama katram pētniekam. Tādēļ ir apsveicami, ka Latvijas pētnieku komanda ir sagatavojusi pirmo tik apjomīgu monogrāfiju latviešu valodā par zinātnisko rakstīšanu un pētījumu rezultātu popularizēšanu, atsedzot aktuālākos, katram studējošajam un pētniekam noderīgos jautājumus saistītus ar zinātnisko rakstīšanu.

Lai arī publicēšanās un pētījumu rezultātu izplatīšana ir noteikta kā viens no pienākumiem zinātniskajā darbā veicējiem, latviešu valodā līdz šim nav aptverošas grāmatas, kas veltīta šiem jautājumiem. Šis fakts akcentē grāmatas zinātnisko un praktisko nozīmību. Apsveicami, ka tās saturs ir pamatots ar jaunākajiem informācijas avotiem. Autori sistemātiskā veidā ir apkopojuši liela apjoma materiālu, izveidojot un strukturējot to atbilstoši Latvijas specifikai.**

Autoru kolektīva darbā Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana ir apskatīta ļoti aktuāla tēma. Tā skar ne tikai ikvienu studējošo un pat jau vidusskolas klašu skolēnus, akadēmisko un zinātnisko personālu, bet arī ārpus tiešās akadēmiskās un zinātniskās vides esošo plašo auditoriju, kam nākas saskarties ar dažāda veida pētnieciskajiem darbiem un zinātniskajām publikācijām. No prasmes pasniegt un izplatīt pētījumu rezultātus lielā mērā ir atkarīgs to tālākais liktenis – kā tie tiks uztverti, izmantoti, iedzīvināti praksē, kā notiks zināšanu pārnese. Nevar noliegt, ka akadēmiskajai un zinātniskajai sabiedrībai šajā ziņā vēl daudz jāmācās, un šī grāmata varētu būt labs palīgs.***

* Citāts no Dr. biol. Daces Tirzītes recenzijas.
** Citāts no PhD Daigas Kamerādes (Solfordas Universitāte, Lielbritānija) recenzijas.
*** Citāts no Dr. habil. oec. Baibas Rivžas recenzijas.