Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Doktorantiem

Rīgas Stradiņa universitātē darbību sāk starpdisciplinārā doktora studiju programma Sociālās zinātnes, kas atbilst Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajam jaunajam doktorantūras modelim. Doktora studiju programma paredz četru gadu pilna laika klātienes studijas vai 4,5 gadu nepilna laika tālmācības studijas latviešu vai angļu valodā.

Programmas priekšplānā izvirzīta dažādās sociālo zinātņu nozarēs balstīta ar fokusu uz Latvijas sabiedrībai svarīgiem jautājumiem. RSU zinātņu prorektore Agrita Kiopa uzsver: “Jaunā RSU programma sniedz iespēju studējošajiem risināt jautājumus, kas prasa daudzšķautņainu pieeju, paplašinot sociālo zinātņu nozaru tradicionālās robežas un izmantojot pieejas, ko dod tiesību zinātnes, politikas zinātnes, uzņēmējdarbības, veselības vadības, komunikācijas, socioloģijas, sociālās antropoloģijas un sociālā darba nozares. Mūsu pieejas pamatā ir visiem kopēja zinātnes pamatu apguve un pētāmajam jautājumam atbilstošu metožu izvēle.”

Doktorantiem būs iespēja iesaistīties starptautiskajos pētniecības projektos, apgūt un attīstīt jaunas pētniecības pieejas un metodes, un radīt jaunas pārnozaru zināšanas. Promocijas darbu izstrādes posmā, doktorantiem tiks piedāvātas sadarbības iespējas ar vairākiem promocijas darba vadītājiem, kas nodrošinās dažādu nozaru pārstāvniecību atbilstīgi promocijas darba tēmai. Jaunā doktora studiju programma piedāvā stiprāku doktoranta un promocijas darba vadītāju sadarbību un zinātnisku mentoringu.

Atbalstu programmai ir snieguši gan Latvijas, gan arī ārvalstu sadarbības partneri.

Eiropas Politikas pētījumu centra (Centre for European Policy Studies, Beļģija) direktors Stīvens Blokmanss (Steven Blockmans) ir paudis atbalstu jaunajai doktora studiju programmai, norādot, ka vairāku disciplīnu sapludināšana jeb apvienošana veicinās studiju procesa modernizāciju. S. Blokmanss arī augstu novērtēja studiju caurviju prasmju iekļaušanu programmas studiju kursos.

Eiropas Veselības tiesību asociācijas prezidents profesors Karls Haralds Sovigs (Karl Harald Søvig, Norvēģija) norādījis, ka programma sniedz vienreizēju iespēju stiprināt pārnozaru pētījumus, kas šobrīd tirgū ir vispieprasītākie, vienlaikus, pasvītrojot doktorantu iesaisti starptautisko projektu sagatavošanā un īstenošanā, vienlaikus veicinot topošo zinātnieku straujāku iekļaušanu starptautiskajā pētniecības saimē.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija paudusi atbalstu starpdisciplinārajai doktora studiju programmai, norādot, ka tā atbilst gan ministrijas pašreiz īstenoto reformu garam un būtībai, gan jaunā doktorantūras modeļa ieviešanas politikai.

Studiju programmas novērtēšanas ekspertu kopīgajā atzinumā augstu novērtēta studiju programmas kvalitāte. Eksperti ar vērtējumu “izcili” ir novērtējuši gan programmas atbilstību  nozares tendencēm Eiropas Savienības valstīs un pasaulē, gan studiju informatīvo, metodisko un materiāltehnisko bāzi. Ar vērtējumi “izcili” ir arī novērtēta mācībspēku zinātniski pētnieciskās darbības veicināšana un nodrošināšana, kā arī studiju programmas īstenošanas mehānisms.

Programmas veidošanā tika iesaistīti savas nozares vadošie eksperti no ASV, Dānijas, Zviedrijas, Vācijas, Holandes, kas arī ļāva izstrādāt uz starptautisku sadarbību un internacionalizāciju vērstu programmu.

Programmas tapšanā tika iesaistīts arī spēcīgs RSU docētāju un pētnieku sastāvs. Īpašu ieguldījumu starpdisciplinārās programmas tapšanā sniedza programmas vadītāja zvērināta advokāte, RSU vadošā pētniece PhD Karina Palkova, politikas zinātnes un starptautisko attiecību viedokļu un pētniecības līdere, RSU docente dr. sc. pol. Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova, Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre, RSU vieslektore dr. sc. pol. Gunda Reire, Latvijas Antropologu biedrības līdzdibinātājs, RSU asociētais profesors PhD Klāvs Sedlenieks, Ģeopolitikas pētījumu centra direktors, RSU asociētais profesors dr. sc. pol. Māris Andžāns, Linkolnas Universitātes (Lielbritānija) asociētais profesors, RSU viespētnieks dr. Riko Aizekss (Rico Isaacs), RSU docente dr. iur. Inga Kudeikina, RSU profesors dr. sc. inf. Sergejs Kruks un RSU profesore dr. oec. Tatjana Muravska, kā arī RSU Doktorantūras nodaļas kolektīvs.

socialas_zinatnes_docetaji_00.jpg

Doktora studiju programmas izveidē iesaistītie docētāji: (no kreisās) doc. Daiga Behmane, prof. Tatjana Muravska, vad. pētniece Karina Palkova un asoc. prof. Klāvs Sedlenieks

socialas_zinatnes_docetaji_01.jpg

Doktora studiju programmas izveidē iesaistītie docētāji: (no kreisās) vieslektore Gunda Reire, vad. pētniece Karina Palkova, doc. Inga Kudeikina, prof. Sandra Kaija un prof. Jānis Vētra

NAP_ESF.png

Studiju programma izstrādāta projekta nr. 8.2.1.0/18/A/014 Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana Rīgas Stradiņa universitātē ietvaros.