Pārlekt uz galveno saturu

Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana Rīgas Stradiņa universitātē

Projekta/līguma nr.
8.2.1.0/18/A/014
Projekta finansējums
597 348,54 EUR, no kā 507746,26 EUR ir Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un 89602,28 EUR valsts budžeta līdzfinansējums.
Projekta vadītājs
Santa Bartuševiča,  Dagnija Briede
Projekta īstenošana
01.05.2019. - 30.11.2023.

Mērķis

Projekta mērķis ir paaugstināt Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studiju programmu (StP) piedāvājuma konkurētspēju starptautiskajā izglītības tirgū, koncentrējot un koplietojot resursus, samazinot studiju programmu fragmentāciju un attīstot jaunas, mūsdienīgas, starpdisciplināras, kā arī Latvijas un Eiropas darba tirgus prasībām atbilstošas StP.

Apraksts

RSU sadarbībā ar nozares ekspertiem, iesaistot akadēmisko personālu, vispārējo personālu un studējošo pārstāvjus, izstrādāja StP attīstības un konsolidācijas plānu. Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānu izvērtēšanas komisija ir saskaņojusi sešu jaunu studiju programmu izstrādi Rīgas Stradiņa universitātē:

  1. akadēmiskā bakalaura studiju programma Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība
  2. akadēmiskā maģistra studiju programma Biostatistika
  3. akadēmiskā maģistra studiju programma Krievijas un Eirāzijas studijas
  4. kopīga profesionāla maģistra studiju programma Ekonomiskā drošība
  5. doktora studiju programma Sociālās zinātnes,
  6. doktora studiju programma Medicīnas un veselības zinātnes.

Jauno studiju programmu izveide sekmē starptautiski konkurētspējīgas izglītības piedāvājuma attīstību RSU, stiprinot tos studiju virzienus, kuros tai ir vislielākais attīstības potenciāls.

Visas jaunizveidotās StP tiks īstenotas stratēģiskā sadarbībā ar augstākās izglītības iestādēm Latvijā un ārvalstīs, tā mazinot StP fragmentāciju, veicinot starptautisko sadarbību un resursu koplietošanu. Doktora StP paredzēta resursu koplietošana starp vairākām RSU īstenotajām StP, veidojot uz zinātnisko pētniecību balstītas doktora StP.

Projekta aktivitātes
N.p.k.AktivitāteRezultātsRezultāts skaitliskā izteiksmē
SkaitsMērvienība
1.Jaunu Eiropas Savienības valodās īstenotu studiju programmu un kopīgo doktorantūras studiju programmu izstrāde un licencēšanaIzstrādātas un licencētas StP6licencētas StP
2.Projekta ietvaros izstrādāto jauno studiju programmu starptautiskā publicitāteStudiju programmas, par kurām ir nodrošināta publicitāte1pasākumu kopums
2.1Dalība starptautiskajās izglītības izstādēsPrezentētas 6 StP4izstādes
2.2Publicēšanās starptautiskajos studentu rekrutēšanas portālosPublicēta informācija starptautiskā vidē par jaunizveidotajām StP3publicitāte
2.3Bukletu un plakātu izdošana, kā arī koncepta izstrādes pakalpojumsIzdoti bukleti un plakāti3līgumi
3.Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanuĪstenoti projekta publicitātes pasākumi1pasākumu kopums
4.Jauno Eiropas Savienības valodās īstenotu studiju programmu un kopīgo doktorantūras studiju programmu aprobācijaaprobētas StP6aprobētas StP
5.Pprojekta ietvaros izstrādātajai studiju programmai atbilstošā studiju virziena akreditācija EQAR aģentūrāAkreditētas atbilstošajos studiju virzienos6StP
6.Projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšanaĪstenots projekts1projekts
Projekta jaunumi
16.05.2023.

DSP Sociālās zinātnes tika akreditēta un tika sagatavoti un iesniegti dokumenti AIKA licencētas studiju programmas iekļaušanai studiju virziena akreditācijas lapā. Notiek darbs pie programmas reklāmas kampaņas.

StP Ekonomiskā drošība notiek studiju process, turpinājās darbs pie sadarbības līguma ar Aizsardzības ministriju, tiek gatavots programmas plānojums 2023./2024. studiju gadam.

DSP Veselibas aprūpe sagatavoti dokumenti iesniegšanai mazajai akreditācijai. Atbilstīgi AIC ieteikumiem, izlaboti un nosūtīti saskaņošanai uzņemšanas noteikumi 2023./2024. ak. g.. Sadarbībā ar Doktorantūras skolu 2023.gada martā – aprīlī organizēts vebināru cikls psihoonkoloģijā. Izveidots studiju plāns 2023./2024. ak. g., kopā ar LSPA kolēģiem tiek izstrādāti mācību video materiāli.

Turpinās Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība un Krievijas un Eirāzijas studijas aprobācijas posms. StP Biostatistika izstrādāts mācību kurss Latvijas Hidroekoloģijas institūta speciālistiem. Visām programmām tiek plānoti uzņemšanas pasākumi rudens semestrī.

16.02.2023.

StP Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība tika noslēgta IBSE Briseles nedēļa 2022. gada novembrī. Tās ietvaros tika aprobēta jauna studiju pieredze un pieeja, aktīvi iesaistot studentus aktivitāšu organizēšanā, tostarp, piemēram, vizīšu organizēšanā Briselē. Tāpat studenti gan Briseles nedēļas sagatavošanas ietvaros, gan nedēļas laikā, organizēja tīklošanās aktivitātes un komunikāciju ar studentiem no Briseles nedēļas partneruniversitātēm Vācijā un Šveicē. Janvārī notika Semester Project 3 – Pitch Deck pasākums RSU biznesa inkubatorā B-Space. Studenti uz šo pasākumu gatavoja biznesa idejas, kuras prezentējas IBSE programmas, B-Space un uzņēmumu pārstāvjiem; šoreiz piedalijās divi uzņēmēji investoru lomā. Vairākas studentu izstrādās idejas jau ir iepriekš programmā un ārpusaktivitātēs (hakatonos, pitch pasākumos) aprobētas, iestrādātas. Programmā jau trešo reizi ir aprobēts arī IBSE Semester Project 1, kurā studenti parāda augstu līdzdalības pakāpi 1. semestra studiju kursu rezultātu apguvē un pievienotās vērtības radīšanā, tostarp spējot organizēt informācijas pārnesi IBSE mērķauditorijai šodienas sociālo mediju pieprasījuma formātos (piemēram, video, Instagram video). Kopumā IBSE studiju procesa un tā inovatīvo elementu aprobāciju noris ļoti veiksmīgi, identificējot arī tālākas pilnveidošanas iespējas.

DSP Sociālās zinātnes 2022. gada 16. novembrī AIKA Studiju kvalitātes komisija ir izskatījusi RSU iesniegtos dokumentus, ekspertu kopīgo atzinumu, kā arī citu RSU akadēmiskās doktora studiju programmas licencēšanas ietvaros sniegto informāciju un pieņēma lēmumu licencēt akadēmisko doktora studiju programmu Sociālās zinātnes.  Savukārt ar 2023. gada 11. janvāra lēmumu AIKA Studiju kvalitātes komisija nolēmusi apstiprināt RSU izmaiņas akadēmiskajā doktora studiju programmā Sociālās zinātnes, nosakot studiju virzienu Vadība, administrēšanas un nekustamo īpašumu pārvaldība. Tiek turpināts darbs pie licencētas studiju programmas iekļaušanas studiju virziena akreditācijas lapā.

StP Ekonomiskā drošība pēc licences saņemšanas tika veikts aktīvs darbs pirmās uzņemšanas organizēšanā – veikti studiju programmas popularizēšanas pasākumi masu medijos un individuāli uzrunājot potenciālo reflektantu auditoriju. Notika reflektantu uzņemšana, kas rezultējās ar lielisku rezultātu – programmā aizpildītas visas budžeta vietas un uzņemts viens maksas students. 2023. gada 10. februārī jaunuzņemtie studenti sāka studijas.

StP Biostatistika šajā posmā tika organizēta StP ziemas uzņemšana un īstenotas vairākas PR aktivitātes (video informācija par StP, Google un Facebook reklāmas, preses relīze Delfi.lv, vairāki ieraksti Facebook), lai izplatītu informāciju par programmu maksimāli plašam cilvēku lokam. StP tika prezentēta Eiropas statistikas dienai veltītajā kopīgā pasākumā, kurā attālināti piedalījās Latvijas un Igaunijas statistiķi. LR2 raidījumā Nākotnes pieturā StP vadītājs informēja par programmu (https://lr2.lsm.lv/lv/raksts/nakotnes-pietura/andrejs-ivano…). Noslēgusies ziemas uzņemšana, tiek apkopota informācija par saņemtajiem pieteikumiem, notiek komunikācija par tālāko darbību.

StP Krievijas un Eirāzijas studijas turpinās programmas aprobācija, piesaistot spēcīgākos starptautisko attiecību speciālistus Latvijā kursu sagatavošanai un īstenošanai. Tiek aktīvi komunicēts ar studentiem, lai saprastu nepieciešamos precizējumus un papildinājumus, ko īstenot nākamajā akadēmiskajā gadā.

16.11.2022.

StP Ekonomiskā drošība 5.–6. septembrī notika RSU un DU AIK ekspertu vizīte, pēc kuras 4. oktobrī notika Studiju kvalitātes padomes sēde. Programma tika licencēta. Tā kā licence ir saņemta ar nosacījumiem precizēt uzņemšanas noteikumus, oktobrī notika RSU un DU kopīga sanāksme par uzņemšanas noteikumu precizēšanu. Tika izstrādāti precizētie uzņemšanas noteikumi, kas prezentēti RSU rektorātā un tiks apstiprināti RSU Senātā 22. novembrī. Pirmos studentus latviešu valodas plūsmā plānots uzņemt 2023. gada ziemas uzņemšanā.

2022. gada septembrī studiju programmā Krievijas un Eirāzijas studijas ir sākušās mācības. Tagad rit trešais studiju modulis jeb studiju kurss. Studijas jaunajā studiju programmā sākuši 12 studenti, tostarp trīs ārvalstu pilsoņi. 2022. gada novembrī sākta arī studiju programmas akreditācijas materiālu gatavošana.

BSP Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība turpinās studiju programmas īstenošana. Plānota dalība starptautiskā izstādē, lai informētu par programmu.

DSP Sociālās zinātnes notikusi AIKA ekspertu vizīte, tiek gaidīts lēmums par licencēšanu. Tiek saskaņots programmas aprobācijas process 2023. gada pavasarī. Notiek komunikācija ar SSD par publicitātes pasākumu īstenošanu.

BSP Biostatistika tiek plānots uzņemt studentus 2023. gada ziemas uzņemšanā, rit komunikācija ar RSU mārketinga speciālistiem, lai īstenotu dažādus publicitātes pasākumus. Sākta akreditācijas materiālu sagatavošana.

Pabeigts darbs pie programmas attīstības plāna izveides. Uzsākta DSP Veselības aprūpe īstenošana latviešu un angļu valodas plūsmā. Uzņemts pirmais studējošais no ārvalstīm DSP Veselības aprūpe apakšprogrammā Medicīna angļu valodas plūsmā. Turpinās pārrunas ar Personāla departamentu par doktora studiju programmas īstenošanā iesaistīto docētāju svešvalodas zināšanu līmeņa paaugstināšanu līdz C1 līmenim. Turpinās darbs pie programmas publicitātes pasākumiem un studējošo rekrutēšanas 2023./2024. akadēmiskajam gadam.

17.08.2022.

Pabeigta doktora studiju programmas Veselības aprūpe akreditācijas raksturojuma izveide un licencēšanas ekspertu rekomendāciju plāna ieviešana. Turpinās attīstības plāna izveide.

Veikts darbs pie publicitātes aktivitātēm sadarbībā ar Ārvalstu reflektantu nodaļu un Komunikācijas departamentu. Veikti papildinājumi uzņemšanas noteikumos 2022./2023. ak. g. ZOOM tikšanās ar doktorantiem par programmas īstenošanas sākšanu 2022./2023. ak. g., ar pārejas procesu saistītiem jautājumiem un diskusija ar doktorantiem par studiju procesa organizēšanu.

Dokotra studiju programmā Sociālās zinātnes sākts darbs pie e-studiju vides pielāgošanas doktora studiju programmas pilna laika klātienes un tālmācības latviešu un angļu plūsmai. Izstrādāta tālmācības e-studiju vides dizaina skice, kas tiek aprobēta esošajā e-studiju vidē. Veikta dokumentu aktualizēšana attiecībā uz DSP ieskaitīto personu profesionālo kvalifikāciju, aktuāliem amatiem un ekspertu statusa termiņiem. Sagatavota licencēšanas dokumentu pakete un iesniegta AIC.

Studiju programmā Krievijas un Eirāzijas studijas veikti visi nepieciešamie darbi, lai sakot ar 2022. gada semestri programma tiktu īstenota. Līdz ar to šajā laikā ir uzrunāti potenciālie docētāji, pilnveidots kursu izkārtojums, kā arī veicināta sinhronizācija ar citām Politikas zinātnes katedras maģistra programmām. Veikts dialogs ar potenciālajiem studentiem par studijām šajā programmā. Turpināts dialogs ar citām starptautiskajam universitātēm.

Studiju programmā Ekonomiskā drošība dokumenti iesniegti Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrai (AIKA). Pagarināts vizītes laiks, jo AIKA nevarēja atrast ekspertus. Saskaņoti AIKA eksperti un plānotā ekspertu vizīte ir 1. septembrī. Tiek pārskatīti akreditācijas plāni ar projekta vadītāju.

Studiju programmā Biostatistika notikusi dalība Starptautiskajā biostatistikas konferencē, komunikācija ar potenciālajiem studentiem, sākts darbs ar akreditācijas procesu.

Studiju programmā Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība pabeigta inkubācijas programma, iegūta trešā vieta programmā. Aizvadīts studentu hakatons, notiek virtuālās prakses. Daļa studentu devušies Erasmus apmaiņas programmā. Īstenots praktisko darbu aizstāvēšanas projekts.

17.05.2022.

Doktora studiju programmai Veselības aprūpe tiek veikta uzņemšanas noteikumu apstiprināšana 2022./2023. ak. g. reflektantu uzņemšanai doktora studiju programmās, 2022./2023. ak. g. studiju plāna izveides sākšana, satura papildināšana ar jauniem kursiem. Sākts akreditācijas process, notiek akreditācijas dokumentu izstrāde un tiek veiktas pārrunas ar ārvalstu ekspertiem par iesaisti doktora studiju programmas īstenošanas procesā.

Veiktas izmaiņas DSP Sociālās zinātnes saturiskajā programmā, papildinot to ar jaunu apakšprogrammu Veselības vadība, tāpēc veikti papildu precizējumi visā dokumentācijā. Turpinās tālmācības studiju kursu aprakstu sastādīšana.

Studiju programmai Krievijas un Eirāzijas studijas notiek sadarbības formalizēšana ar divām universitātēm studiju programmas fokusa reģionos. Notikusi dalība starptautiskā izstādē un gatavots saturs rekrutēšanas portālam.

Studiju programmai Ekonomiskā drošība precizēti uzņemšanas noteikumi. Programmas licencēšanai nepieciešamo dokumentu pakete saskaņota RSU Senātā un saņemts Senāta atbalsts programmas dokumentu iesniegšanai licencēšanai. Saskaņots un parakstīts līgums par programmas realizēšanu ar DU. Dokumenti iesniegti studiju programmas licencēšanai.

Studiju programmā Biostatistika notiek komunikācija ar potenciālajiem studentiem, tiek sniegtas atbildes uz viņu jautājumiem. Komunikācija ar SSD par dalību biostatistikas konferencē, materiālu gatavošana.

Studiju programmā Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība notiek semestra projekta realizācija inkubatorā, rezultātā komandas ar savām biznesa idejām sāk inkubācijas programmu. Veikts trešā un pirmā semestra programmas izvērtējums un kursu aktualizācija.

17.02.2022.

Doktora studiju programmas Veselības aprūpe izstrādē tikai veikta uzņemšanas noteikumu apstiprināšana 2022./2023. akad. g. reflektantu uzņemšanai doktora studiju programmās, studiju plāna izveides uzsākšana, satura papildināšana ar jauniem kursiem un akreditācijas procesa uzsākšana, pārrunas ar ārvalstu ekspertiem par iesaisti doktora studiju programmas īstenošanas procesā. Absolventu anketēšana RSU mājaslapā ar aicinājumu absolventiem piedalīties RSU studiju virzienu akreditācijā, izsakot savu viedokli.

Izstrādājot doktora studiju programmu Sociālās zinātnes no 2021. gada novembra līdz šim brīdim, ir sagatavots un precizēts raksturojuma projekts, tika rīkotas tikšanās ar tādām organizācijām kā European association on Health law, Centre of European policy studies, International centre of Defence and security u. c. Ir veikta tālmācības studiju kursu projektu izstrāde un precizēti pilna laika studiju kursu apraksti. Ir sagatavots programmas apkopojums nosūtīšanai neatkarīgajām ekspertam.

Studiju programmai Krievijas un Eirāzijas studijas pilotprojekta ietvaros īstenots jauns studiju kurss – Krievijas politiskās kultūras transformācija – un sākta gatavošanās vēl viena – Pārejas tiesiskums post-post-padomju telpā – īstenošanai. Starptautiskās sadarbības ietvaros notiek sadarbības formalizēšana ar divām universitātēm studiju programmas fokusa reģionos. 

Studiju programmai Ekonomiskā drošība notikušas vairākas darba grupas sanāksmes gan RSU, gan kopīgi ar Daugavpils Universitāti, iesaistot RSU Finanšu departamenta kolēģus, lai vienotos par uzņemšanas prasībām programmā un studiju maksu, ievērojot, ka RSU sociālo zinātņu blokam piešķirtas budžeta vietas un izstrādātā programma ir viena no tām. Pilnībā pabeigts raksturojums un tā pielikumi. Programmas dokumenti prezentēti RSU Dekānu padomē, rektorātā un RSU Senātā, kurš 18.01. apstiprināja programmas virzību licencēšanai, tāds pats lēmums pieņemts 31.01. DU Senātā. 

Izstrādāts un gan iekšēji RSU, gan ar DU saskaņots līgums par studiju programmas realizēšanu. Pēc līguma parakstīšanas (to šobrīd organizē RSU Juridiskā departamenta kolēģi) dokumenti tiks iesniegti licencēšanai – ne vēlāk kā līdz februāra beigām.

Studiju programmā Biostatistika noris komunikācija ar potenciālajiem studentiem, tiek sniegtas atbildes uz viņu jautājumiem. Noris starptautiskas konferences plānošana par biostatistikas tēmu, un tiek plānots konferencē informēt par iespējām studēt programmā Biostatistika.

Studiju programmā Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība notiek semestra projekta realizācija inkubatorā, rezultātā komandas ar savām biznesa idejām uzsāk inkubācijas programmu.

Veikts trešā un pirmā semestra programmas izvērtējums un kursu aktualizācija.

Ar katru programmas vadītāju un Starptautisko sakaru departamentu noris komunikācija par dalību izstādēs un publicēšanos rekrutēšanās portālos.

17.11.2021.

Studiju programmās Krievijas un Eirāzijas studijas un Biostatistika aprobācija šā gada rudens semestrī netika uzsākta, taču studiju programmas Krievijas un Eirāzijas studijas daži izstrādātie studiju kursi ir iestrādāti studiju programmā Starptautiskā pārvaldība un diplomātija, ļaujot studentiem lēnām iepazīties ar studiju programmas saturu. Noris komunikācija ar interesentiem par studiju programmas saturu un iespēju iestāties nākamajā uzņemšanā 2022. gada rudens semestrī. Kopā ar starptautisko sakaru departamentu tiek plānota dalība atvērto durvju dienās un starptautiskās skolu izstādēs.

STP Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība notiek īstenošana, par akreditācijas lēmuma pieņemšanu līdz gada beigām paredzēta studiju kvalitātes komisija.

Studiju programmā Ekonomiskā drošība ir aktualizēta licencēšanai nepieciešamo dokumentu pakete, tiek plānota JF Domes sēde par dokumentu apstiprināšanu un virzīšanu licencēšanai, pēc kā attiecīgi dokumenti tiks izskatīti RSU dekānu padomē un RSU Senātā. Ir noslēgti sadarbības līgumi par programmas realizēšanu ar VID un Valsts policiju. Saskaņā ar izstrādātajiem dokumentiem notiek līguma par studiju programmas realizēšanu saskaņošana starp partneraugstskolām.

DSP Sociālās zinātnes izstrādāts studiju programmas plāns, turpinās darbs pie programmas raksturojuma un citu tehnisko dokumentu precizēšanas. Uzsākts darbs pie studiju kursu aprakstu sagatavošanas. Tiek iestrādāti ekspertu, sadarbības partneru un studējošo pārstāvju sniegtie viedokļi par programmā paredzēto studiju kursu saturu un apjomu.

DSP Veselības aprūpe ir saņemts pozitīvs AIKA lēmums par programmas licencēšanu 10. novembrī.

Informācija ievietota 17.11.2021.

22.08.2019.

Rīgas Stradiņa universitātē ir sākts darbs pie jauno studiju programmu izstrādes. Pirmā top akadēmiskā bakalaura studiju programma Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība (International Business and Start-up Entrepreneurship). Jūnijā noritēja otrā tikšanās ar studiju programmas izstrādē iesaistītajiem docētājiem, kuras laikā notika studiju programmas interaktīva kartēšana, studiju programmas satura un studiju kursu sasniedzamo rezultātu apspriešana. Docētāji dalījās arī pieredzē par inovatīvām studiju darba metodēm, apspriežot studiju programmas īstenošanas aspektus. Studiju kursu izstrāde paredzēta līdz augusta beigām, tai sekos specializēto kursu aprakstu ekspertīze, ko veiks nozares un ārzemju speciālisti. 

Ar 2019. gada septembri tiks sākta akadēmiskās maģistra studiju programmas Biostatistika izstrāde. 2019. gada pirmajā pusgadā vēl pirms projekta uzsākšanas notikušas dažādas tikšanās ar ārzemju kolēģiem, lai sagatavotos studiju programmas izstrādes uzsākšanai. 

Informācija ievietota 22.08.2019.

22.11.2019.

Rīgas Stradiņa universitātē tiek turpināts darbs pie jauno studiju programmu izstrādes.

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība (International Business and Start-up Entrepreneurship) izstrādes posms ir noslēdzies un oktobra beigās programma ar neatkarīgās ekspertīzes atzinumu tika apstiprināta RSU Senātā.

Tāpat arī jaunās programmas saturs tika prezentēts oktobra beigās un apspriests (raksts www.rsu.lv: "RSU piedāvās jaunu biznesa un starta uzņēmējdarbības studiju programmu angļu valodā"), klātesot gan augstskolas vadībai, gan programmas docētājiem, viesprofesoriem, uzņēmējiem un pārstāvjiem no organizācijām, kuras piedalījušās programmas radīšanā un novērtēšanā. Pasākuma norise tika translēta arī tiešsaistē, tādējādi nodrošinot dalību tiem, kas nevarēja piedalīties klātienē.

Septembrī tika sākta akadēmiskās maģistra studiju programmas Biostatistika izstrāde. Kopš sākšanas brīža jau ir notikušas vairākas tikšanās ar ārzemju kolēģiem, lai apspriestos un vienotos par studiju programmas saturu un studiju kursu sasniedzamajiem rezultātiem.

Informācija ievietota 22.11.2019.

21.02.2020.

Turpinās akadēmiskās maģistra studiju programmas Biostatistika kursu aprakstu izstrāde un programmas mērķu pilnveidošana. Notiek programmā paredzēto materiālu izstrāde. Tiek aktualizēta dokumentācija studiju programmas salīdzināšanas ietvaros. Studiju programmas vadītājs ir iesniedzis vēstuli LR Labklājības ministrijā Par jaunās profesijas “Biostatistiķis” iekļaušanu profesijas klasifikatorā.

Rit darbs arī ar akadēmiskās bakalaura studiju programmas Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība ieviešanu. 6.02. norisinājās Akadēmiskās informācijas centra licencēšanas ekspertu sanāksme, pēc kuras saņemts atzinums studiju programmu licencēšanai ar nosacījumu, ka studiju programmas nosaukums tiek mainīts uz Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība. Informācija par jauno studiju programmu būs pieejama arī starptautiskajā izglītības izstādē Skola.

Ir uzsāktas sarunas par akadēmiskās maģistra studiju programmas Krievijas un Eirāzijas studijas un kopīgās profesionālās maģistra studiju programmas Ekonomiskā drošība izstrādes darbu sākšanu.

Informācija ievietota 21.02.2020.

Precizējums

Projekta ietvaros izveidotā akadēmiskā bakalaura studiju programma Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība ir licencēta. Iegūstamais grāds – vadībā un administrēšanā. Desmit darba dienu laikā RSU saņems licenci un viss kopējais VANIP virziens tiks sniegts uz akreditāciju.

Papildināts 25.02.2020.

27.02.2020.

Izveidota studiju programmas Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība vietne un programma iekļauta RSU pamatstudiju programmu katalogā.

Informācija ievietota 2.03.2020.

22.05.2020.

Studiju programmas izstrādē ir pieņemts lēmums un tiek mainīts maģistra studiju programmas Biostatistika veids no profesionālās maģistra studiju programmas uz akadēmisko, kā rezultātā netiks iegūta profesionālā kvalifikācija, bet gan dabaszinātņu maģistra grāds. No LR Labklājības ministrijas ir saņemts apstiprinājums, ka jaunā profesija biostatistiķis tiks iekļauta profesiju klasifikatorā, taču, lai jaunu profesiju iedzīvinātu, nepieciešams veikt vēl daudz soļu, tādēļ, studiju programmas izstrādes darba grupā izvērtējot visus aspektus, tika nolemts sākotnēji studiju programmu izstrādāt kā akadēmisko, tādējādi pakāpeniski attīstot potenciālā mācībspēka kapacitāti un dodot iespējas nozarei attīstīties. Programmas izstrāde ir noslēdzošajā posmā, tiek apzināti iespējamie prakses uzņēmumi, top programmas apraksts, mācību materiāli ir gatavi un kursu apraksti ir savietoti sistēmā, un šobrīd tiem top tulkojumi angļu valodā.

Pēc licences saņemšanas, turpinās darbs pie akadēmiskās bakalaura studiju programmas Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība, tiek ieviesti visi precizējumi, kas ir minēti licencēšanas ekspertu lēmumā. Tiek īpaši pievērsta uzmanība e-kursu iestrādei sistēmā un studiju nodrošināšanai attālinātā režīmā, akreditācijas dokumentācija tiek uzlabota un notiek darbs pie mārketinga stratēģijas plānošanas un īstenošanas.

Aprīlī sākts darbs pie akadēmiskās maģistra studiju programmas Krievijas un Eirāzijas studijas izstrādes, piesaistot docētājus no Igaunijas un Vācijas.

Sākta arī kopīgās profesionālās maģistra studiju programmas Ekonomiskā drošība izstrāde, kas tiek īstenota kopā ar Daugavpils Universitāti.

Informācija ievietota 22.05.2020.

21.08.2020.

Sadarbībā ar Daugavpils Universitāti ir uzsākta kopīgās profesionālās maģistra studiju programmas Ekonomiskā drošība izstrāde. Ir izveidota programmas izstrādes darba grupa, kas sastāv gan no Latvijas, gan no ārvalstu nozares ekspertiem.

Ir nodefinēts studiju programmas mērķis, kā arī sasniedzamie rezultāti. Izstrādāti potenciālie studiju kursi un studiju kursu plānojums pilna laika studijām. Ir uzsāktas konsultācijas ar studentiem par studiju programmas saturisko pusi, saņemti ieteikumi. Identificēti potenciālie docētāji un notiek darbs pie docētāju apzināšanas par iesaisti studiju kursu apraksta sagatavošanā.

Turpinās darbs pie licencētās programmas Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība (International Business and Start-up Entrepreneurship (IBSE)) programmas popularizēšanas. Tiek veikti noslēguma darbi akreditācijas dokumentiem, gatavošanās darbi programmas atvēršanai administratīvi. Sadarbības attīstības ar IBSE partneriem Latvijā un ārvalstīs, tai skaitā, kursu viesdocēšana un jau Briseles nedēļas plānošana uz nākamo gadu.

Sākts darbs pie akadēmiskās maģistra studiju programmas Krievijas un Eirāzijas studijas izstrādes. Šobrīd studiju programmas nosaukums mainīts uz Krievijas un Eirāzijas studijas jeb Russia and Eurasia studies. Izstrādes sākumposmā veidota sadarbība ar diviem ārvalstu ekspertiem par programmas ģeogrāfisko tvērumu, metodoloģisko ietvaru un potenciālo programmas saturu, balstoties Igaunijas un Vācijas ekspertu pieredzē. Uzrunāti potenciālie kursu aprakstu izstrādātāji un docētāji gan no Latvijas, gan ārvalstīm un notiek programmas studiju plāna izstrāde un kartēšana.

Darbs pie studiju programmas Biostatistika izstrādes līdz licencēšanai ir noslēdzies, pēc vasaras atvaļinājumiem programma tiks iesniegta licencēšanas dokumentācijas neatkarīgajam ekspertam.

Informācija ievietota 21.08.2020.

20.11.2020.

Kopā ar Daugavpils Universitāti tiek izstrādāta profesionālā maģistra studiju programma Ekonomiskā drošība. Ir sākta studiju kursu aprakstu veidošana. Panākta vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu un Iekšlietu ministriju par sadarbības līguma slēgšanu profesionālās maģistra studiju programmas Ekonomiskā drošība kontekstā. Ir sākts darbs pie profesionālās maģistra studiju programmas Ekonomiskā drošība raksturojuma. Ir bijušas tikšanās un apspriedes ar studentiem par studijas programmas saturu.

Turpinās darbs pie akadēmiskās maģistra studiju programmas Krievijas un Eirāzijas studijas izstrādes. Ir izveidoti studiju kursu apraksti, kas tiks iesniegti licencēšanas dokumentācijas neatkarīgam ekspertam izvērtēšanai. Notika studiju programmas apspriešana ar darba devēju un studējošo pārstāvjiem, konceptuāli pabeigts studiju programmas raksturojums un salīdzinājums ar līdzīgām programmām, iegūtas atbalsta vēstules un lūgts viedoklis vēl citām institūcijām.

Ir sākts darbs pie doktora studiju programmas Medicīnas zinātnes. Ir izstrādāts studiju programmas raksturojums, aktualizēts studiju programmas saturiskais ietvars. Notikusi tikšanās ar docētājiem par doktora studiju programmas studiju kursu saskaņošanu. Norisinās komunikācija par studiju programmas kursu aprakstu un kursu materiālu izstrādi.

Uzsākta akadēmiskās bakalaura studiju programmas Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība (International Business and Start-up Entrepreneurship (IBSE)) aprobācija, tika veikts darbs pie tālmācības un klātienes studiju apvienotā plāna izstrādes, kas tika pārveidots par tālmācības plānu. Turpinās darbs pie e-studiju vides pilnveidošanas un sadarbības studiju programmas īstenošanā.

Sagatavoto studiju programmas Biostatistika licencēšanas dokumentāciju ir izvērtējis neatkarīgs eksperts, un studiju programma tiks iesniegta licencēšanai.

19.02.2021.

Kopā ar Daugavpils Universitāti turpinās profesionālās maģistra studiju programmas Ekonomiskā drošība izstrāde. Ir izstrādāti studiju kursu apraksti, izskatīti, precizēti literatūras saraksti. Sadarbībā ar studiju kursu izstrādātājiem sagatavoti materiāli e-studiju videi, kā arī precizēts studiju programmas raksturojums atbilstīgi studiju kursu saturam. Turpinās darbs pie profesionālās maģistra studiju programmas Ekonomiskā drošība dokumentu paketes precizēšanas – raksturojums, salīdzinājums, studiju kursu precizēšanas darbi attiecībā uz mērķiem, uzdevumiem u. c. tehniskā rakstura jautājumiem.

Turpinās doktora studiju programmas Medicīnas un veselības zinātnes izstrāde. Notikušas tikšanās ar lielākajiem potenciālajiem doktorantu darba devējiem, OSI un BMC. Studiju programmas koncepts prezentēts doktorantiem un RSU Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem. Precizēts studiju programmas biopsihosociālās pieejas ietvars. Sākusies kursu aprakstu izstrāde. Jaunās doktora studiju programmas izveides virzība prezentēta RSU prorektoriem un turpināta komunikācija par studiju programmas tālāko attīstību un izveidi, pārskatīts jaunās doktora studiju programmas modelis, plānotas izmaiņas D1 formā.

Akadēmiskā maģistra studiju programma Krievijas un Eirāzijas studijas un akadēmiskā maģistra studiju programma Biostatistika ir izstrādātas, saskaņotas RSU iekšienē un abu studiju programmu dokumentācija iesniegta AIC licencēšanai.

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība (International Business and Start-up Entrepreneurship (IBSE)) aprobācijas posmā notiek darbs pie studiju programmas īstenošanas tālākas plānošanas, tostarp izmaiņu plānošana un fiksēšana RSU kārtībā, kā arī programmas 2021./22. akadēmiskā gada uzņemšanas stratēģijas plānošana. Notikusi pirmā aprobācijas posma vērtēšana un RSU studējošo pētījuma rezultātu izskatīšana.

Tiek plānots darbs doktora studiju programmas Sociālās zinātnes izstrādei.

19.05.2021.

Turpinās darbs profesionālās maģistra studiju programmas Ekonomiskā drošība izstrādē. Izstrādāts programmas prakses nolikums, tiek sagatavota licencēšanai nepieciešamā dokumentācija un izstrādāts programmas dizains. Kopā ar Daugavpils Universitāti notiek studiju līguma un uzņemšanas noteikumu izstrāde un saskaņošana.

Akadēmiskā maģistra studiju programma Biostatistika ir licencēta pilnā un nepilnā laikā, kā arī tālmācībā.

Ir pieņemts ekspertu lēmums virzīt akadēmisko maģistra studiju programmu Krievijas un Eirāzijas studijas licencēšanai un tiek plānots darbs, lai ieviestu ekspertu rekomendācijas programmas saturā.

Turpinās doktora studiju programmas Medicīnas un veselības zinātnes izveide. Norisinās dokumentācijas izstrāde licencēšanas posmam.

Studiju programmas Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība aprobācijas posms turpinās, un patlaban tiek plānotas aktivitātes uzņemšanai šā gada septembrī.

Sākta doktora studiju programmas Sociālās zinātnes izstrāde.

19.08.2021.

DSP Veselības aprūpe ir izstrādāta, saskaņota RSU iekšienē, un programmas dokumentācija jūlijā ir iesniegta AIC licencēšanai.

Akadēmiskā maģistra studiju programma Krievijas un Eirāzijas studijas un akadēmiskā maģistra studiju programma Biostatistika ir licencētas un gatavas uzsākt darbu, atvērta pieteikšanās reflektantiem un veiktas intervijas ar reflektantiem, izveidota un papildināta mājaslapa sadaļa. Veikti pilnveidojumi saskaņā ar licencēšanas ekspertu ieteikumiem, un noris tālāka studiju programmas pilnveidošana.

Turpinās darbs kopā Daugavpils Universitāti (DU) profesionālās maģistra studiju programmas Ekonomiskā drošība izstrādē. Sadarbībā ar DU kolēģiem izstrādāts studiju programmas dizains pilna un nepilna laika studijām, izstrādāti un saskaņoti uzņemšanas noteikumi latviešu un angļu plūsmas studentiem.

Sākts darbs DSP Sociālās zinātnes izstrādē, izstrādāts programmas koncepts. Izstrādāts studiju programmas uzmetums, apzināts potenciālo docētāju sastāvs. Sagatavots līdzīgu programmu salīdzinājums. Ir notikušas pārrunas ar potenciālajiem ārvalstu docētājiem un vieslektoriem. Noticis darbs ar potenciālajiem sadarbības partneriem (VARAM, Veselības inspekcija, tiesībsargs utt.), kas piedalījās programmas izstrādē. Uzsākta tehnisko dokumentu izstrāde.

Pēc akreditācijas ekspertu vizītes VANĪP virziena studiju programmām, tostarp STP Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība, saņemts ekspertu ziņojums, tiek strādāts pie ekspertu rekomendāciju plāna ieviešanas. Veikts 1. aprobācijas gada pārskats ar studentiem, docētājiem.

15.10.2021.

11. oktobrī notika doktora studiju programmas Veselības aprūpe licencēšanas ekspertu vizīte, kuras laikā eksperti tikās ar augstskolas vadību, studiju virziena un studiju programmu vadību, docētājiem, studējošajiem un darba devēju pārstāvjiem.