Pārlekt uz galveno saturu

Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana Rīgas Stradiņa universitātē

Projekta/līguma nr.
8.2.1.0/18/A/014
Projekta finansējums
597 348,54 EUR, no kā 507 746.26 EUR ir Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un 89 602.28 EUR valsts budžeta līdzfinansējums.
Projekta vadītājs
 Dagnija Briede, Ieva Goldmane
Projekta īstenošana
01.05.2019. - 30.11.2023.

Mērķis

Projekta mērķis ir paaugstināt Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studiju programmu (StP) piedāvājuma konkurētspēju starptautiskajā izglītības tirgū, koncentrējot un koplietojot resursus, samazinot studiju programmu fragmentāciju un attīstot jaunas, mūsdienīgas, starpdisciplināras, kā arī Latvijas un Eiropas darba tirgus prasībām atbilstošas StP.

Apraksts

RSU sadarbībā ar nozares ekspertiem, iesaistot akadēmisko personālu, vispārējo personālu un studējošo pārstāvjus, izstrādāja StP attīstības un konsolidācijas plānu. Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānu izvērtēšanas komisija ir saskaņojusi sešu jaunu studiju programmu izstrādi Rīgas Stradiņa universitātē:

  1. Akadēmiskā bakalaura studiju programma Starptautiskais bizness un starta uzņēmējdarbība
  2. Profesionālā maģistra studiju programma Biostatistika
  3. Akadēmiskā maģistra studiju programma Politiskās pārejas un Krievijas studijas
  4. Kopīga profesionāla maģistra studiju programma Ekonomiskā drošība
  5. Doktora studiju programma Sociālās zinātnes,
  6. Doktora studiju programma Medicīnas un veselības zinātnes.

Jauno studiju programmu izveide sekmē starptautiski konkurētspējīgas izglītības piedāvājuma attīstību RSU, stiprinot tos studiju virzienus, kuros tai ir vislielākais attīstības potenciāls.

Visas jaunizveidotās StP tiks īstenotas stratēģiskā sadarbībā ar augstākās izglītības iestādēm Latvijā un ārvalstīs, tā mazinot StP fragmentāciju, veicinot starptautisko sadarbību un resursu koplietošanu. Doktora StP paredzēta resursu koplietošana starp vairākām RSU īstenotajām StP, veidojot uz zinātnisko pētniecību balstītas doktora StP.

Projekta aktivitātes
SkaitsN.p.k.Projekta darbībaRezultātsRezultāts skaitliskā izteiksmē
Mērvienība
1.Jaunu Eiropas Savienības valodās īstenotu studiju programmu un kopīgo doktorantūras studiju programmu izstrāde un licencēšanaIzstrādātas un licencētas StP6licencētas StP
2.Projekta ietvaros izstrādāto jauno studiju programmu starptautiskā publicitāteStudiju programmas, par kurām ir nodrošināta publicitāte1pasākumu kopums
2.1Dalība starptautiskajās izglītības izstādēsPrezentētas 6 StP4izstādes
2.2Publicēšanās starptautiskajos studentu rekrutēšanas portālosPublicēta informācija starptautiskā vidē par jaunizveidotajām StP3publicitāte
2.3Bukletu un plakātu izdošana, kā arī koncepta izstrādes pakalpojumsIzdoti bukleti un plakāti3līgumi
3.Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanuĪstenoti projekta publicitātes pasākumi1pasākumu kopums
4.Jauno Eiropas Savienības valodās īstenotu studiju programmu un kopīgo doktorantūras studiju programmu aprobācijaaprobētas StP6aprobētas StP
5.Pprojekta ietvaros izstrādātajai studiju programmai atbilstošā studiju virziena akreditācija EQAR aģentūrāAkreditētas atbilstošajos studiju virzienos6StP
6.Projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšanaĪstenots projekts1projekts

Projekta aktualitātes

Projekta jaunumi - 22.08.2019.

Rīgas Stradiņa universitātē ir sākts darbs pie jauno studiju programmu izstrādes. Pirmā top akadēmiskā bakalaura studiju programma “Starptautiskais bizness un starta uzņēmējdarbība” (International Business and Start-up Entrepreneurship). Jūnijā noritēja otrā tikšanās ar studiju programmas izstrādē iesaistītajiem docētājiem, kuras laikā notika studiju programmas interaktīva kartēšana, studiju programmas satura un studiju kursu sasniedzamo rezultātu apspriešana. Docētāji dalījās arī pieredzē par inovatīvām studiju darba metodēm, apspriežot studiju programmas īstenošanas aspektus. Studiju kursu izstrāde paredzēta līdz augusta beigām, tai sekos specializēto kursu aprakstu ekspertīze, ko veiks nozares un ārzemju speciālisti. 

Ar 2019. gada septembri tiks sākta profesionālās maģistra studiju programmas “Biostatistika” izstrāde. 2019. gada pirmajā pusgadā vēl pirms projekta uzsākšanas notikušas dažādas tikšanās ar ārzemju kolēģiem, lai sagatavotos studiju programmas izstrādes uzsākšanai. 

Informācija ievietota 22.08.2019.