Pārlekt uz galveno saturu

Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana Rīgas Stradiņa universitātē

Projekta/līguma nr.
8.2.1.0/18/A/014
Projekta finansējums
597 348,54 EUR, no kā 507 746,26 EUR ir Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un 89 602,28 EUR valsts budžeta līdzfinansējums.
Projekta vadītājs
 Dagnija Briede, Santa Bartuševiča
Projekta īstenošana
01.05.2019. - 30.11.2023.

Mērķis

Projekta mērķis ir paaugstināt Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studiju programmu (StP) piedāvājuma konkurētspēju starptautiskajā izglītības tirgū, koncentrējot un koplietojot resursus, samazinot studiju programmu fragmentāciju un attīstot jaunas, mūsdienīgas, starpdisciplināras, kā arī Latvijas un Eiropas darba tirgus prasībām atbilstošas StP.

Apraksts

RSU sadarbībā ar nozares ekspertiem, iesaistot akadēmisko personālu, vispārējo personālu un studējošo pārstāvjus, izstrādāja StP attīstības un konsolidācijas plānu. Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānu izvērtēšanas komisija ir saskaņojusi sešu jaunu studiju programmu izstrādi Rīgas Stradiņa universitātē:

  1. akadēmiskā bakalaura studiju programma Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība
  2. akadēmiskā bakalaura studiju programma Biostatistika
  3. akadēmiskā maģistra studiju programma Krievijas un Eirāzijas studijas
  4. kopīga profesionāla maģistra studiju programma Ekonomiskā drošība
  5. doktora studiju programma Sociālās zinātnes,
  6. doktora studiju programma Medicīnas un veselības zinātnes.

Jauno studiju programmu izveide sekmē starptautiski konkurētspējīgas izglītības piedāvājuma attīstību RSU, stiprinot tos studiju virzienus, kuros tai ir vislielākais attīstības potenciāls.

Visas jaunizveidotās StP tiks īstenotas stratēģiskā sadarbībā ar augstākās izglītības iestādēm Latvijā un ārvalstīs, tā mazinot StP fragmentāciju, veicinot starptautisko sadarbību un resursu koplietošanu. Doktora StP paredzēta resursu koplietošana starp vairākām RSU īstenotajām StP, veidojot uz zinātnisko pētniecību balstītas doktora StP.

Projekta aktivitātes
N.p.k.AktivitāteRezultātsRezultāts skaitliskā izteiksmē
SkaitsMērvienība
1.Jaunu Eiropas Savienības valodās īstenotu studiju programmu un kopīgo doktorantūras studiju programmu izstrāde un licencēšanaIzstrādātas un licencētas StP6licencētas StP
2.Projekta ietvaros izstrādāto jauno studiju programmu starptautiskā publicitāteStudiju programmas, par kurām ir nodrošināta publicitāte1pasākumu kopums
2.1Dalība starptautiskajās izglītības izstādēsPrezentētas 6 StP4izstādes
2.2Publicēšanās starptautiskajos studentu rekrutēšanas portālosPublicēta informācija starptautiskā vidē par jaunizveidotajām StP3publicitāte
2.3Bukletu un plakātu izdošana, kā arī koncepta izstrādes pakalpojumsIzdoti bukleti un plakāti3līgumi
3.Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanuĪstenoti projekta publicitātes pasākumi1pasākumu kopums
4.Jauno Eiropas Savienības valodās īstenotu studiju programmu un kopīgo doktorantūras studiju programmu aprobācijaaprobētas StP6aprobētas StP
5.Pprojekta ietvaros izstrādātajai studiju programmai atbilstošā studiju virziena akreditācija EQAR aģentūrāAkreditētas atbilstošajos studiju virzienos6StP
6.Projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšanaĪstenots projekts1projekts

Projekta aktualitātes

 Projekta jaunumi

22.08.2019.

Rīgas Stradiņa universitātē ir sākts darbs pie jauno studiju programmu izstrādes. Pirmā top akadēmiskā bakalaura studiju programma Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība (International Business and Start-up Entrepreneurship). Jūnijā noritēja otrā tikšanās ar studiju programmas izstrādē iesaistītajiem docētājiem, kuras laikā notika studiju programmas interaktīva kartēšana, studiju programmas satura un studiju kursu sasniedzamo rezultātu apspriešana. Docētāji dalījās arī pieredzē par inovatīvām studiju darba metodēm, apspriežot studiju programmas īstenošanas aspektus. Studiju kursu izstrāde paredzēta līdz augusta beigām, tai sekos specializēto kursu aprakstu ekspertīze, ko veiks nozares un ārzemju speciālisti. 

Ar 2019. gada septembri tiks sākta akadēmiskās bakalaura studiju programmas Biostatistika izstrāde. 2019. gada pirmajā pusgadā vēl pirms projekta uzsākšanas notikušas dažādas tikšanās ar ārzemju kolēģiem, lai sagatavotos studiju programmas izstrādes uzsākšanai. 

Informācija ievietota 22.08.2019.

22.11.2019.

Rīgas Stradiņa universitātē tiek turpināts darbs pie jauno studiju programmu izstrādes.

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība (International Business and Start-up Entrepreneurship) izstrādes posms ir noslēdzies un oktobra beigās programma ar neatkarīgās ekspertīzes atzinumu tika apstiprināta RSU Senātā.

Tāpat arī jaunās programmas saturs tika prezentēts oktobra beigās un apspriests (raksts www.rsu.lv: "RSU piedāvās jaunu biznesa un starta uzņēmējdarbības studiju programmu angļu valodā"), klātesot gan augstskolas vadībai, gan programmas docētājiem, viesprofesoriem, uzņēmējiem un pārstāvjiem no organizācijām, kuras piedalījušās programmas radīšanā un novērtēšanā. Pasākuma norise tika translēta arī tiešsaistē, tādējādi nodrošinot dalību tiem, kas nevarēja piedalīties klātienē.

Septembrī tika sākta akadēmiskās bakalaura studiju programmas Biostatistika izstrāde. Kopš sākšanas brīža jau ir notikušas vairākas tikšanās ar ārzemju kolēģiem, lai apspriestos un vienotos par studiju programmas saturu un studiju kursu sasniedzamajiem rezultātiem.

Informācija ievietota 22.11.2019.

21.02.2020.

Turpinās akadēmiskās bakalaura studiju programmas Biostatistika kursu aprakstu izstrāde un programmas mērķu pilnveidošana. Notiek programmā paredzēto materiālu izstrāde. Tiek aktualizēta dokumentācija studiju programmas salīdzināšanas ietvaros. Studiju programmas vadītājs ir iesniedzis vēstuli LR Labklājības ministrijā Par jaunās profesijas “Biostatistiķis” iekļaušanu profesijas klasifikatorā.

Rit darbs arī ar akadēmiskās bakalaura studiju programmas Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība ieviešanu. 6.02. norisinājās Akadēmiskās informācijas centra licencēšanas ekspertu sanāksme, pēc kuras saņemts atzinums studiju programmu licencēšanai ar nosacījumu, ka studiju programmas nosaukums tiek mainīts uz Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība. Informācija par jauno studiju programmu būs pieejama arī starptautiskajā izglītības izstādē Skola.

Ir uzsāktas sarunas par akadēmiskās maģistra studiju programmas Krievijas un Eirāzijas studijas un kopīgās profesionālās maģistra studiju programmas Ekonomiskā drošība izstrādes darbu sākšanu.

Informācija ievietota 21.02.2020.

Precizējums

Projekta ietvaros izveidotā akadēmiskā bakalaura studiju programma Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība ir licencēta. Iegūstamais grāds – vadībā un administrēšanā. Desmit darba dienu laikā RSU saņems licenci un viss kopējais VANIP virziens tiks sniegts uz akreditāciju.

Papildināts 25.02.2020.

27.02.2020.

Izveidota studiju programmas vietne un programma iekļauta RSU pamatstudiju programmu katalogā.

Informācija ievietota 2.03.2020.

22.05.2020.

Studiju programmas izstrādē ir pieņemts lēmums un tiek mainīts maģistra studiju programmas Biostatistika veids no profesionālās maģistra studiju programmas uz akadēmisko, kā rezultātā netiks iegūta profesionālā kvalifikācija, bet gan dabaszinātņu maģistra grāds. No LR Labklājības ministrijas ir saņemts apstiprinājums, ka jaunā profesija biostatistiķis tiks iekļauta profesiju klasifikatorā, taču, lai jaunu profesiju iedzīvinātu, nepieciešams veikt vēl daudz soļu, tādēļ, studiju programmas izstrādes darba grupā izvērtējot visus aspektus, tika nolemts sākotnēji studiju programmu izstrādāt kā akadēmisko, tādējādi pakāpeniski attīstot potenciālā mācībspēka kapacitāti un dodot iespējas nozarei attīstīties. Programmas izstrāde ir noslēdzošajā posmā, tiek apzināti iespējamie prakses uzņēmumi, top programmas apraksts, mācību materiāli ir gatavi un kursu apraksti ir savietoti sistēmā, un šobrīd tiem top tulkojumi angļu valodā.

Pēc licences saņemšanas, turpinās darbs pie akadēmiskās bakalaura studiju programmas Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība, tiek ieviesti visi precizējumi, kas ir minēti licencēšanas ekspertu lēmumā. Tiek īpaši pievērsta uzmanība e-kursu iestrādei sistēmā un studiju nodrošināšanai attālinātā režīmā, akreditācijas dokumentācija tiek uzlabota un notiek darbs pie mārketinga stratēģijas plānošanas un īstenošanas.

Aprīlī sākts darbs pie akadēmiskās maģistra studiju programmas Krievijas un Eirāzijas studijas izstrādes, piesaistot docētājus no Igaunijas un Vācijas.

Sākta arī kopīgās profesionālās maģistra studiju programmas Ekonomiskā drošība izstrāde, kas tiek īstenota kopā ar Daugavpils Universitāti.

Informācija ievietota 22.05.2020.

21.08.2020.

Sadarbībā ar Daugavpils Universitāti ir uzsākta kopīgās profesionālās maģistra studiju programmas Ekonomiskā drošība izstrāde. Ir izveidota programmas izstrādes darba grupa, kas sastāv gan no Latvijas, gan no ārvalstu nozares ekspertiem.

Ir nodefinēts studiju programmas mērķis, kā arī sasniedzamie rezultāti. Izstrādāti potenciālie studiju kursi un studiju kursu plānojums pilna laika studijām. Ir uzsāktas konsultācijas ar studentiem par studiju programmas saturisko pusi, saņemti ieteikumi. Identificēti potenciālie docētāji un notiek darbs pie docētāju apzināšanas par iesaisti studiju kursu apraksta sagatavošanā.

Turpinās darbs pie licencētās programmas Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība (International Business and Start-up Entrepreneurship (IBSE)) programmas popularizēšanas. Tiek veikti noslēguma darbi akreditācijas dokumentiem, gatavošanās darbi programmas atvēršanai administratīvi. Sadarbības attīstības ar IBSE partneriem Latvijā un ārvalstīs, tai skaitā, kursu viesdocēšana un jau Briseles nedēļas plānošana uz nākamo gadu.

Sākts darbs pie akadēmiskās maģistra studiju programmas Krievijas un Eirāzijas studijas izstrādes. Šobrīd studiju programmas nosaukums mainīts uz Krievijas un Eirāzijas studijas jeb Russia and Eurasia studies. Izstrādes sākumposmā veidota sadarbība ar diviem ārvalstu ekspertiem par programmas ģeogrāfisko tvērumu, metodoloģisko ietvaru un potenciālo programmas saturu, balstoties Igaunijas un Vācijas ekspertu pieredzē. Uzrunāti potenciālie kursu aprakstu izstrādātāji un docētāji gan no Latvijas, gan ārvalstīm un notiek programmas studiju plāna izstrāde un kartēšana.

Darbs pie studiju programmas Biostatistika izstrādes līdz licencēšanai ir noslēdzies, pēc vasaras atvaļinājumiem programma tiks iesniegta licencēšanas dokumentācijas neatkarīgajam ekspertam.

Informācija ievietota 21.08.2020.

20.11.2020.

Kopā ar Daugavpils Universitāti tiek izstrādāta profesionālā maģistra studiju programma Ekonomiskā drošība. Ir sākta studiju kursu aprakstu veidošana. Panākta vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu un Iekšlietu ministriju par sadarbības līguma slēgšanu profesionālās maģistra studiju programmas Ekonomiskā drošība kontekstā. Ir sākts darbs pie profesionālās maģistra studiju programmas Ekonomiskā drošība raksturojuma. Ir bijušas tikšanās un apspriedes ar studentiem par studijas programmas saturu.

Turpinās darbs pie akadēmiskās maģistra studiju programmas Krievijas un Eirāzijas studijas izstrādes. Ir izveidoti studiju kursu apraksti, kas tiks iesniegti licencēšanas dokumentācijas neatkarīgam ekspertam izvērtēšanai. Notika studiju programmas apspriešana ar darba devēju un studējošo pārstāvjiem, konceptuāli pabeigts studiju programmas raksturojums un salīdzinājums ar līdzīgām programmām, iegūtas atbalsta vēstules un lūgts viedoklis vēl citām institūcijām.

Ir sākts darbs pie doktora studiju programmas Medicīnas zinātnes. Ir izstrādāts studiju programmas raksturojums, aktualizēts studiju programmas saturiskais ietvars. Notikusi tikšanās ar docētājiem par doktora studiju programmas studiju kursu saskaņošanu. Norisinās komunikācija par studiju programmas kursu aprakstu un kursu materiālu izstrādi.

Uzsākta akadēmiskās bakalaura studiju programmas Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība (International Business and Start-up Entrepreneurship (IBSE)) aprobācija, tika veikts darbs pie tālmācības un klātienes studiju apvienotā plāna izstrādes, kas tika pārveidots par tālmācības plānu. Turpinās darbs pie e-studiju vides pilnveidošanas un sadarbības studiju programmas īstenošanā.

Sagatavoto studiju programmas Biostatistika licencēšanas dokumentāciju ir izvērtējis neatkarīgs eksperts, un studiju programma tiks iesniegta licencēšanai.