Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem

Šonedēļ 24., 25. un 26. augustā Pedagoģiskās izaugsmes centrā trīs intensīvas dienas norisinājās Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) līderības treneru mācības. Tajās akadēmiskā, administratīvā personāla pārstāvji un studējošie ir ieguvuši treneru statusu, kas sniedz tiesības vadīt komandas līderību, komunikāciju un sadarbību veicinošas mācības spēliskošanas formā dažādās RSU kopienas grupās.

Jaunā akadēmiskā semestra priekšvakarā, kura virzība visā izglītības telpā nav skaidri prognozējama, RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra kolēģi apzinās nepieciešamību atbalstīt akadēmiskās kultūras un iekšējās sadarbības stiprināšanu. Izmantojot Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās Eiropas Sociālā fonda projekta Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana (Nr. 8.2.2.0/18/A/013) piedāvātās iespējas, Jauno docētāju skolā paredzētas līderības mācības, kuras īstenojamas spēles formātā.

Spēliskošana ir viena no metodēm, kā īstenot simulācijā balstītu pieeju, kas ir būtisks RSU attīstības akcents.

Aizvien vairāk augstākās izglītības laukā tiek domāts par to, kā mācīt un mācīties saistoši un jēgpilni, aktivizējot domāšanu un vingrinot to dažādos rakursos. Spēle ir lielisks veids, kā ieklausīties un tapt sadzirdētam grupā, kurā pie viena galda sēž docētāji, administratīvo departamentu pārstāvji un studējošie.

Autoceļa vizualizācijā modelēts spēles lauks interaktīvi izved cauri pagātnei, tagadnei un nākotnei, ļauj iepazīt RSU un Sarkanā Krusta medicīnas koledžas, augstākās izglītības attīstības vēsturi, pārrunāt skatījumu uz izglītības un lielajiem pasaules attīstības scenārijiem, rosina asociatīvu sevis un citu analīzi profesionālā, tiklab personības dimensijā, mudina ģenerēt idejas, pieļaut dažādas varbūtības, meklēt iemeslus un pamatojumu, meistarīgi māca sniegt atgriezenisko saiti, kas darba ikdienā ir ārkārtīgi būtiska prasme. Šādā saistošā spēles veidā kopīgi divas treneru grupas atklājušas kolēģu stiprās puses un iedziļinājušies dažādos mūsu darba skatpunktos.

Paši dalībnieki – nu jau jaunie treneri – atzīst, ka spēles ieguvumi mērāmi plaši un no pašu radošuma atkarīgi daudzie izmantošanas varianti darbā ar studējošajiem un kolēģiem. Viņi uzsver, ka šāds mācību resurss sniegs iespēju gan jaunajiem studējošajiem iepazīt savu universitāti un izjust lepnumu par piederību tai, gan esošajiem un jaunajiem darbiniekiem citam citu labāk iepazīt un stiprināt kopīgas vērtības, mērķus un pieeju darbībā.

Spēle ir ne vien noderīga saliedēšanās pasākumiem, bet arī izmantojama un attīstāma kā efektīvs mācīšanās rīks, tās saturu pielāgojot studiju kursu, programmu, struktūrvienību un projektu tematiskajai specifikai.

Esenci precīzi formulē viena no līderības trenerēm Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras docente Jeļena Ļubenko: "Spēle Salas un tilti ne tikai parāda to, kā mēs veidojam tiltus, bet arī palīdz tos veidot, ļaujot iepazīt citam citu, ieraudzīt un sadzirdēt."

Dalībnieki ir apmainījušies idejām, kā spēle izmantojama personālvadībā, atklājuši, ka tās saturs un forma ļautu pārrunāt dažādus medicīnas komunikācijas jautājumus, sekmēt stratēģisku un juridiski korektu lēmumu pieņemšanu tiesību zinātnē, kā arī veicināt teorētisku atziņu apguvi par sadarbības nozīmi organizācijā, stratēģijas izstrādi, projektu un pārmaiņu vadību vadībzinību jomā.

Docētāji, administratīvo struktūrvienību un Studējošo pašpārvaldes pārstāvji ir aicināti uzrunāt Pedagoģiskās izaugsmes centra kolēģus, lai iepazītos ar spēles piedāvātajām iespējām un kopīgi modelētu jaunas idejas. Saziņai: picatrsu[pnkts]lv

rsu_nap_esf.jpg