Skip to main content

Books

Attālināta psiholoģiskā palīdzība un konsultēšana

Autors(i): Zane Gulbe, Ivans Jānis Mihailovs, Inese Paiča, Kirils Dubiņins, Tatjana Bergmane
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Work experience

2020 - Present

Lecturer

Rīga Stradiņš University, Faculty of Public Health and Social Welfare, Department of Health Psychology and Paedagogy

2017 - 2020

Acting Assistant

Rīga Stradiņš University, Faculty of Public Health and Social Welfare, Department of Health Psychology and Paedagogy

2013 - Present

Certified Music Therapist

Riga Psychiatry and Narcology Center, outpatient care center with inpatient care "Veldres"

2012 - 2015

Music Therapist

Veselības centrs 4

Education and training

2017 - Present

Doctoral study program "Psychology"

Rīga Stradiņš University

2013 - 2015

Professional Development Program "Supervision in Professional at work"

Rīga Stradiņš University

2008 - 2015

Professional master's degree in health care and art professional qualification of a therapist

Rīga Stradiņš University

2004 - 2006

Professional master's degree in music

Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music

1999 - 2004

Professional bachelor's degree in music

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Achievements

Conferences

Paiča, I., Mārtinsone, K. & Taube, M. (01.11.2019). Which emotion regulation skills should be developed primarily for patients with depression in psychological treatment? Paper presented at the First official European Congress on Clinical Psychology and Psychological Treatment of EACLIPT. Dresden, Germany

Paiča, I. (20.09.2019). Mākslu terapija depresijas pacientu rehabilitācijā. Mutisks ziņojums “Latvijas I Nacionālajā rehabilitācijas kongresā”. Rīga, Latvija

Paiča, I. un Mārtinsone, K. (25.04.2019). Emociju regulācijas prasmju aptaujas adaptācija Latvijā. Mutisks ziņojums 5. starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē «Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja». Rīga, Latvija

Paiča, I., Mārtinsone, K. & Taube, M. (02.04.2019). Improvement of Emotion Regulation: Focus on the Psychological Care. Paper presented at the Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences «Places». Rīga, Latvija

Paiča, I., Taube, M. & Mārtinsone, K. (02.04.2019). Emotion regulation and depression. Paper presented at Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences «Knowledge For Use in Practice». Rīga, Latvija

Paiča, I., Mārtinsone K. & Taube, M. (10.10.2018). The difficulties and challenges of the psychological support providers employed in Latvian psychiatric clinics – the results of the pilot study. Paper presented at the 7th International Interdisciplinary Scientific Conference «Society. Health. Welfare», Rīga, Latvija

Supervised study course

Creativity in Counselling

Group Counselling in Art Therapy

Music Therapy I

Placement II

Placement IV (Qualification Placement)

Lectured study course

Creativity in Counselling

Group Counselling in Art Therapy

Music Therapy I

Music Therapy II

Placement II

Placement III

Placement IV (Qualification Placement)

Qualification Examination

Supervision Group

Theoretical and Methodological Background of Writing a Master_s Thesis

Publications

Research articles​​

Apzinātībā balstīto intervenču raksturojums dažādām pacientu grupām - literatūras apskats = Characteristics of mindfulness based interventions for different patient groups - literature review / I.Majore-Dūšele, I.Paiča, K.Mārtinsone, I.Millere // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2018.g. 25.-26.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2018. - 7.daļa : Psiholoģija, 140.-152.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Kopsavilkums angļu valodā.

Paiča, Inese. Mākslu terapijas prakses novērtējums Latvijā / I.Paiča, K.Mārtinsone, V.Karkuva // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 48.-61.lpp.

Abstracts​​

Paiča, Inese. Emotion regulation skills and depression / I.Paiča, M.Taube, K.Mārtinsone // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.307.

Paiča, Inese. Improvement of emotion regulation : focus of psychological care / I.Paiča, K.Mārtinsone, M.Taube // Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences "Places" (Riga, Latvia, Apr.2, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.85.

Paiča, Inese. Which emotion regulation skills should be developed primarily for patients with depression in psychological treatment? / I.Paiča, K.Mārtinsone, M.Taube // First Official European Congress on Clinical Psychology and Psychological Treatment of EACLIPT (Dresden, Germany, Oct.31-Nov.2, 2019) : [Abstracts]. - Dresden, 2019. - Poster No.PS-05-10.

Paiča, Inese. Difficulties and challenges of psychological support providers employed in Latvian psychiatric clinics (results of the pilot study) / I.Paica, M.Taube, K.Martinsone // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.102.

Books and brochures​​

Paiča, Inese. Mūzikas metožu izmantojums supervīzijā / I.Paiča // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 3.4.2.apakšnod., 291.-296.lpp.

Paiča, Inese. Robežu jautājumi supervīzijā / I.Paiča // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 3.5.nod., 305.-311.lpp.

Related news

Colleagues

Inga Millere
Dean, Academic Staff, Chair of the Board
Anita Villeruša
Chair, Scientific Council, Director of Study Programme, Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Kristīne Mārtinsone
Head of the Department, Director of Study Programme, Academic Staff
Ģirts Briģis
Head of the Department, Academic Staff
Olafs Brūvers
Academic Staff, Chair
Olav Götz
Academic Staff
Anda Ķīvīte-Urtāne
Academic Staff, Director
Inese Gobiņa
Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Laila Meija
Academic Staff, Leading Researcher
Voldemārs Arnis
Head of the Department, Director of Study Programme, Academic Staff
Jeļena Koļesņikova
Director of Study Programme, Academic Staff, Manager
Daiga Behmane
Vice-Dean, Leading Researcher, Project Manager, Director of Study Programme
Jeļena Ļubenko
Academic Staff, Leading Researcher
Inese Stars
Academic Staff, Leading Researcher
Agita Melbārde-Kelmere
Assistant Professor (acting), Director of Study Programme