Skip to main content

Work experience

2014 - Present

Assistant Professor

Language Centre

2012 - 2016

Leading researcher

Riga Teacher Training and Educational Management Academy/Child Language Research Center

2012 - 2014

Deputy Assistant Professor

RSU Language Centre

2010 - 2012

Researcher

Riga Teacher Training and Educational Management Academy/Child Language Research Center

2008 - 2010

Lecturer

Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music

2007 - 2010

Assistant

Latvian Language Institute of the University of Latvia

2003 - 2012

Lecturer

RSU Language Centre

Education and training

2005 - 2011

Dr. philol.

The University of Latvia

(title of the doctoral thesis "Acoustic characteristics of Latvian Voiced Noise Consonants"; Scientific supervisor: Dace Markus)

2003 - 2005

Master’s degree in Philology

The University of Latvia

1999 - 2003

Bachelor's degree in Philology

The University of Latvia

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

Participation in conferences

Čeirane S. „Latviešu valodas balsīgo troksneņu fonētiski fonoloģiskā klasifikācija", LU Humanitāro zinātņu fakultātes 46. A. Ozola starptautiskā zinātniskā konference „Valodas gramatiskā sistēma sinhroniskā un diahroniskā aspektā", Rīga, 18.-19.marts, 2010.

Čeirane S. „Latviešu valodas balsīgo troksneņu akustiskās pazīmes", Liepājas Universitātes 15. starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti", Liepāja, 2.-3.decembris, 2010.

Čeirane S., Indričāne I. „Latviešu valodas troksneņu raksturojums pēc lokusa vienādojumiem", J.Endzelīna 138.dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference „Valodas elementu cilme un attīstība", Rīga, 22. februāris, 2011.

Čeirane S., Indričāne I. „Latviešu valodas spraudzeņu troksneņu spektrāls raksturojums", Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress, Rīga, 25. oktobris, 2011.

Čeirane S. „Comparison of Latvian Voiced Affricates dz, dž and Combinations of Consonants ʣ dž", Lietuviešu valodas institūta starptautiskā zinātniskā konference „Language and Aspects of its Research", Viļņa, 24.-25. novembris, 2011.

Čeirane S., Indričāne I. „Latviešu valodas eksplozīvo slēdzeņu spektrālais raksturojums", J.Endzelīna 139.dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference „Literārā valoda vēsturiskā, normatīvā un sociolingvistiskā skatījumā", Rīga, 22.-23. februāris, 2012.

Čeirane S. „Formantu pāreju salīdzinājums lokusa vienādojumos: CV vs. VC", 48. prof. Artura Ozola dienas starptautiskā zinātniskā konference „Valodas gramatiskā un leksiskā sistēma, tās funkcionalitāte un normatīvums", Rīga, 15.-16. marts, 2012.

Čeirane S. „Intensitāte kā viena no pazīmēm latviešu valodas balsīgo spraudzeņu troksneņu raksturojumā", Klaipēdas Universitātes starptautiskā zinātniskā konference „Baltu valodas un kultūra", Klaipēda, 8.-9. jūnijs, 2012.

Markus D., Čeirane S. „Līdzskaņu ģ un ķ izrunas īpatnības bērnu un pieaugušo valodā", Prof. A. Girdeņa piemiņas konference, Viļņa, 18.-20.oktobris, 2012.

Čeirane S., Indričāne I., Taperte J. "Locus Equations for Latvian Consonants", LU Latviešu valodas institūta starptautiskā zinātniskā konference "Mūsdienu fonētikas un fonoloģijas pētījumi: metodes, aspekti un problēmas", Rīga, 6.-7. februāris, 2014.

Čeirane S. „Latviešu valodas balsīgo slēdzeņu uztveres eksperimenti", Viļņas Universitātes Filoloģijas fakultātes un Lietuviešu valodas institūta starptautiskā zinātniskā konference „Phonetics and Phonology of the Baltic Languages", Viļņa, 29.-30.oktobris, 2014.

Čeirane S. „Latviešu un cittautiešu uztveres īpašību salīdzinājums", 19.starptautiskā zinātniskā konference Vārds un tā pētīšanas aspekti, Liepāja, 27.-28.novembris, 2014. ​

Markus D., Čeirane S. "Existing, disappearing and forgotten vowel change in endings", Contemporary research in phonetics and phonology: methods, aspects and problems. Rīga, 14.-15. maijs, 2015.

Markus D., Čeirane S., Ureka O., Kremers M. „Latviešu valodas apguves testu fonoloģiskā bāze", Letonikas VI kongress, Rīga, 10.-11. septembris, 2015. Čeirane S. „Divskaņu uztveres īpašības bērnu un pieaugušo respondentu grupā", XII Starptautiskais baltistu kongress. Viļņa, 28.-31. oktobris, 2015. Markus D., Čeirane S., Purmale R. „Latviski runājošu bērnu valodas fonēmiskā attīstība", XII Starptautiskais baltistu kongress. Viļņa, 28.-31. oktobris, 2015.

Čeirane S. „Divskaņu komponenti bērnu un pieaugušo uztverē", XXVI Zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 28.-29. janvāris, 2016.

Čeirane S. „Diphthong in perception – one vowel or a combination of two?", Contemporary research in phonetics and phonology: methods, aspects and problems. Rīga, 12.-13. maijs, 2016.​

Field of research


  • Acquisition of Latvian as a foreign language;
  • Researches of the children language;
  • Researches in Phonetics, Acoustic phonetics and Phonology.

Supervised study course

Acoustic Phonetics

Phonetics

Phonology

Head of study course

Acoustic Phonetics

Phonetics

Phonology

Lectured study course

Acoustic Phonetics

Culture of the Latvian Language

Latvian Language in Medicine

Medical Terminology in Latvian

Phonetics

Phonology

Supervised and reviewed student research papers

Reviewed:

Master's theses: 1

Projects

Leading researcher: project "Latvian language in monolingual and bilingual aquisitions: tools, theories and applications", (Agreement No. NFI/R/2014/053​). Project Promoter: Riga Teacher Training and Educational Management Academy/Child Language Research Center​


Awards and recognitions

2014. Acknowledgment of Latvian Academy of Sciences for long-term and creative scientific and pedagogical work.

Publications

Research articles​​

Čeirane, Solveiga. Latviešu un cittautiešu slēdzeņu uztveres īpašību salīdzinājums / S.Čeirane // Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. - Liepāja, 2015. - 19.sēj., 1.d.: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts, 23.-31.lpp. - Kopsav. angļu val.

Čeirane, Solveiga. Locus equations for Latvian consonants / S.Čeirane, I.Indričāne, J.Taperte // Linguistica Lettica. - Nr.22 (2014), 29.-47.lpp.

Markus, Dace. Līdzskaņu ģ un ķ izrunas īpatnības bērnu un pieaugušo valodā / D.Markus, S.Čeirane // Baltistica. - Vol.48, No.1 (2013), 57.-67.lpp. - Kopsav. angļu val.

Čeirane, Solveiga. Intensitāte kā viena no pazīmēm Latviešu valodas balsīgo spraudzeņu troksneņu raksturojumā / S.Čeirane // Res Humanitariae. - Vol.12 (2012), 157.-147.lpp.

Čeirane, Solveiga. Latviešu valodas spraudzeņu troksneņu spektrālais raksturojums / S.Čeirane, I.Indričāne // Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : valodniecības raksti / LU Latviešu valodas institūts. - Rīga, 2012. - 15.-25.lpp.

Čeirane, Solveiga. Latviešu valodas troksneņu raksturojums pēc lokusa vienādojumiem / S.Čeirane, I.Indričāne // Baltistica. - Vol.47, N 1 (2012), p.37-50. - Kopsav. angļu val.

Čeirane, Solveiga. Latviešu valodas balsīgo troksneņu akustiskās pazīmes / S.Čeirane // Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. - Liepāja, 2011. - 15.sēj., 1.d.: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts, 81.-90.lpp. - Kopsav. angļu val.

Čeirane, Solveiga. Latviešu valodas balsīgo troksneņu fonoloģiskā klasifikācija / S.Čeirane // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A.daļa. - 65.sēj., Nr.1/2 (2011), 62.-70.lpp. - Kopsav. angļu val.

Čeirane, Solveiga. Latviešu valodas balsīgo spraudzeņu troksneņu akustisks raksturojums = Acoustic characteristics of Latvian voiced constrictive consonants = Latviu kalbos skardžiuju pučiamuju priebalsiu akustiniai požymiai / S.Čeirane // Žmogus ir žodis (Vilnius). - Vol.12, N 1 (2010), p.14-19. - Kopsav. latv., angļu, lietuviešu val.

Čeirane, Solveiga. Slēdzeņu raksturojumam izmantojamās pazīmes / S.Čeirane // Linguistica Lettic. - Nr.19 (2010), 134.-147.lpp. - Kopsav. angļu val.

Abstracts​​

Čeirane, Solveiga. Divskaņu uztveres īpatnības bērnu un pieaugušo respondentu grupā [Elektroniskais resurss] / S.Čeirane // XII Tarptautinis baltistų kongresas : pranešimų tezės = XII Starptautiskais baltistu kongress : referātu tēzes =12th International Congress of Balticists (Vilnius, Lithuania, Oct.28-31, 2015) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Vilnius, 2015. - 152.lpp. - Resurss aprakstīts 2016.g. 22.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt/failai/XII_Tarptauti…

Markus, Dace. Existing, disappearing and forgotten vowel change in endings [Elektroniskais resurss] / D.Markus, S.Čeirane // 2nd International Scientific Conference "Contemporary research in phonetics and phonology: methods, aspects and problems" (Riga, Latvia, May 14-15, 2015) : Abstracts [Elektroniskais resurss] / University of Latvia. Latvian Language Institute. - Rīga, 2015. - P.9. - Resurss aprakstīts 2016.g. 22.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/Abstracts_%20P…

Markus, Dace. Latviski runājošu bērnu (3-4 g.) valodas fonēmiskā attīstība [Elektroniskais resurss] / D.Markus, S.Čeirane, R.Purmale // XII Tarptautinis baltistų kongresas : pranešimų tezės = XII Starptautiskais baltistu kongress : referātu tēzes =12th International Congress of Balticists (Vilnius, Lithuania, Oct.28-31, 2015) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Vilnius, 2015. - 270.lpp. - Resurss aprakstīts 2016.g. 22.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt/failai/XII_Tarptauti…

Čeirane, Solveiga. Locus equations for the Latvian consonants / S.Čeirane, I.Indričāne, J.Taperte // International Scientific Conference "Contemporary research in phonetics and phonology: methods, aspects and problems" dedicated to the 100th anniversary of Dr. Alise Laua (Riga, Latvia, Febr.6-7, 2014) : Abstracts / University of Latvia. Latvian Language Institute. - Riga, 2014. - P.7.

Čeirane, Solveiga. Formantu pāreju salīdzinājums lokusa vienādojumos: CV vs. VC / S.Čeirane // Valodas gramatiskā un leksiskā sistēma, tās funkcionalitāte un normatīvums : 48. prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences referātu tēzes = Prof. Arturo Uozuolo 48-osios tarptautinės konferencijos "Kalbos gramatinė ir leksinė sistema, jos funkcionalumas ir normatyvumas" pranešimų tezės = Abstracts of the 48th international conference "Grammatical and lexical system of language, aspects of its functionality and standardization" (Rīga, 2012.g. 15.-16.martā) / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga, 2012. - 19.lpp.

Čeirane, Solveiga. Latviešu valodas eksplozīvo slēdzeņu spektrālais raksturojums / S.Čeirane, I.Indričāne // Literārā valoda (standartvaloda) vēsturiskā, normatīvā un sociolingvistiskā skatījumā : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 139. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli / Latvijas Universitāte. Latviešu valodas institūts. - Rīga, 2012. - 14.-15.lpp.

Markus, Dace. Līdzskaņu ģ un ķ izrunas īpatnības bērnu un pieaugušo valodā / D.Markus, S.Čeirane // Profesoriaus Alekso Girdenio (1936-2011) atminimo konferencija (Vilnius, Lietuva, 2012 m. spalio 18-20 d.) : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. - Vilniaus, 2012. - 44.-45.lpp.

Contacts

Related news