Pārlekt uz galveno saturu

Juridiskās nodaļas darbības mērķis ir nodrošināt universitātēs vadībai un struktūrvienībām juridiskā atbalsta sniegšanu atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem, universitātes Satversmei un universitātes iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Galvenie uzdevumi

  • Sniedz konsultācijas juridiskos jautājumos ar universitātes darbību saistītās jomās
  • Izstrādā un izvērtē juridiska satura dokumentu (līgumu, iekšējo un ārējo normatīvo aktu, prasības pieteikumu, pretenziju, vēstuļu u. c.) projektus un sniedz par tiem juridisku atzinumu
  • Nodrošina juridisko atbalstu līgumu izpildes uzraudzībā

Darbinieki

Organizē un vada nodaļas darbu un nodrošina nodaļas mērķu un uzdevumu izpildi
Sniedz juridisko atbalstu RSU Komunikācijas departamentam, Informācijas tehnoloģiju departamentam
Nodrošina universitātes iekšējo normatīvo aktu izstrādi un juridiskā atbalsta sniegšanu studiju procesa organizācijas jautājumos. Sniedz atbalstu RSU Doktorantūras nodaļai, fakultātēm un Studiju departamentam juridiskos jautājumos un dokumentu izstrādē
Sniedz juridisko atbalstu RSU Zinātnes departamentam un Infrastruktūras departamentam
Sniedz juridisko atbalstu RSU Personāla departamentam un RSU Akadēmiskajai šķīrējtiesai
Nodrošina pretenziju sagatavošanu par līgumsaistību neizpildi un debitoru parādu piedziņas procesa dokumentu sagatavošanu. Sniedz juridisko atbalstu jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu nomu vai mantas atsavināšanu
Sniedz juridisko atbalstu un sagatavo juridiskos dokumentus būvniecības un nekustamo īpašumu jautājumos. Sniedz juridisko atbalstu RSU Infrastruktūras departamentam

Saistītās ziņas