Pārlekt uz galveno saturu

Latīņu valodas terminoloģija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:28.05.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:LF_043LKI līmenis:5. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dagnija Deimante
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:RSU Liepājas filiāle
Struktūrvienības vadītājs:Dita Role
Kontaktinformācija:Liepāja, Riņķu iela 24/26, lfatrsu[pnkts]lv, lfatrsu[pnkts]lv, +371 63442118, +371 63442119, +371 63484632
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Latviešu valoda.
Mērķis:
Apgūt zināšanas un prasmi pareizi lasīt, rakstīt, lietot, skaidrot anatomijas un klīnisko terminoloģiju, izprast anatomijas un klīnisko terminu veidošanas pamatprincipus, pareizi lietot galotnes, darināt un atpazīt atvasinātus vārdus, integrēt latīņu valodas zināšanas citu studiju kursu apguvē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Latīņu valodas attīstības posmi, latīņu valodas ietekme mūsdienu valodu rašanās posmā; latīņu valodas ietekme mūsdienu valodu rašanās posmā, radniecīgās iezīmes mūsdienu valodās un dažādu zinātņu terminoloģijā.Lekcijas1.00auditorija
2Izruna: patskaņu, divskaņu, līdzskaņu izruna; grieķu valodas aizguvumu izruna latīņu valodā; grieķu valodas aizguvumu izruna latīņu valodā; trešās zilbes uzsvara likums.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
3Vārdu darināšana. Latīņu valodas deklinācijas.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
4Latīņu valodas konjugācijas. Darbības vārdu darāmās kārtas īstenības izteiksmes vienkāršo laiku veidošana. Ciešamās kārtas formas un pavēles izteiksme. Receptes rakstīšana. Terminu apguve.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības3.00auditorija
5Īpašības vārdi, apstākļa vārdi un skaitļa vārdi, to grupas un locīšanas īpatnības. Īpašības vārdu un apstākļu vārdu salīdzināmo pakāpju veidošana.Nodarbības2.00auditorija
6Nekārtnie darbības vārdi. Divdabju pārskats. “Gaudeamus” un latīņu valodas spārnoto izteicienu apguve.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Lietvārdu, īpašības vārdu vokabulāro formu mācīšanās; lietvārdu, īpašības vārdu priedēkļu un izskaņu apguve; regulāra mājas darbu izpilde par katru tēmu; veikto darbu pārbaude un līdzīgu uzdevumu veikšana auditorijā; darbs ar vārdnīcām, papildmateriāliem un internetu terminu dziļākai izpratnei.
Vērtēšanas kritēriji:
Apmeklējums, līdzdalība un atbilžu kvalitāte praktiskajās nodarbībās, laikus un kvalitatīvi izpildīti patstāvīgie darbi, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi, kuros pārbauda prasmi veidot vārdu saskaņojumu, identificējot vārdus un lietojot pareizas galotnes, prasmi pareizi rakstīt, skaidrot un klasificēt terminus. Kursu noslēdzot – eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais prot: • paskaidrot medicīnas terminoloģijas izrunas un rakstības pamatlikumus; • atpazīt un nosaukt latīņu un grieķu valodas priedēkļus un izskaņas jaunu vārdu darināšanai; • paskaidrot grieķu valodas terminu elementus un to nozīmi; • pastāstīt par likumsakarībām anatomijas un klīnisko terminu veidošanā, skaidrošanā un lietošanā.
Prasmes:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas students spēj: • pareizi lasīt un rakstīt medicīnas terminus; • veidot jaunus vārdus un tos identificēt; • veidot un skaidrot anatomijas un klīniskos terminus; • klasificēt un salīdzināt medicīnas terminus; • lasīt latīņu terminoloģiju receptūrā; • interpretēt latīņu „spārnotos” teicienus, izprast to nozīmi.
Kompetences:Pēc studiju kursa apguves students spēs pareizi lietot anatomijas un klīniskos terminus mācību situācijās un profesionālajā darbībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1V.Erte „Mācību līdzeklis latīņu valodā”, Rīga, LMA, 1992.
2J. Gorodkova „Latīņu valoda” 1988.Zvaigzne
Papildu literatūra
1K.Rudzītis „Terminologia medica: latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca” pārstrādāts un papildināts izdevums; Rīga, Nacionālais apgāds 2003.-2005. g.
2A.Zilvestre „Latīņu-latviešu valodas vārdnīca medicīnas studijām” RSU 2011.
3E. Roba, J. Altemente „Lingua Latīna pro medicis”;-1973. Zvaigzne
Citi informācijas avoti
1A.Kalme „Per aspera ad astra” - Latīņu spārnotie teicieni, Zvaigzne ABC, 2008. g.