Pārlekt uz galveno saturu

Katastrofu medicīna,civilā un vides aizsardzība

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:29.05.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:LF_578LKI līmenis:5. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inga Krēvica-Rozenberga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:RSU Liepājas filiāle
Struktūrvienības vadītājs:Dita Role
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Normālajā anatomijā un funkcionālajā fizioloģijā, neatliekamajā palīdzībā, iekšķīgajās un ķirurģiskajās slimībās, traumatoloģijā un pacientu aprūpē, klīniskajā farmakoloģijā un laboratorajā diagnostikā, ķīmijā un bioloģijā.
Mērķis:
Veicināt zināšanu apguvi par iespējamām katastrofām un to veidiem; orientēties katastrofu situācijās un prast sniegt profesionālu medicīnisko palīdzību un aprūpi, kā arī veicināt zināšanu apguvi par ārējās vides ekstremālo faktoru iedarbības patofizioloģiskajiem mehānismiem, klīniskajām izpausmēm un ārstēšanas iespējām, izprast veselības un darba vides mijiedarbību un iespējamo problēmu risināšanas principus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Katastrofu medicīnas organizatoriskie un klīniskie pamati: likumdošana, aprūpes līmeņi, medicīniskajā aprūpē iesaistīto spēku organizatorā shēma. Riska jēdziens. Gatavības pakāpes. Plānošana. Katastrofu situācijas Latvijā, katastrofu iemesli. Dabas un cilvēka radītās katastrofas.Lekcijas1.00auditorija
2Katastrofu medicīnas organizatoriskie un klīniskie pamati: likumdošana, aprūpes līmeņi, medicīniskajā aprūpē iesaistīto spēku organizatorā shēma. Riska jēdziens. SVID. Likumdošana, katastrofu situācijas Latvijā, katastrofu iemesli. Dabas un cilvēka radītās katastrofas. Katastrofu plāni, aizsardzība, drošība. Higiēnas problēmas, potenciāla epidēmijas rašanās.Nodarbības1.00auditorija
3Glābšanas pamatprincipi. Šķirošanas jēdziens. Cietušo medicīniskās šķirošanas grupas. Cietušo identifikācija, izmeklēšana un primārā palīdzība notikuma vietā. Cietušo aprūpe. Cietušo pārvietošana un transportēšana.Lekcijas1.00auditorija
4Glābšanas pamatprincipi. Šķirošanas jēdziens. Cietušo medicīniskās šķirošanas grupas. Cietušo identifikācija, izmeklēšana un primārā palīdzība notikuma vietā.Nodarbības1.00auditorija
5Cietušo aprūpe. Cietušo pārvietošana un transportēšana.Nodarbības1.00auditorija
6Glābēju un medicīniskā personāla aizsardzība, cietušo un iedzīvotāju aizsardzība. Medicīniskās palīdzības sniedzēju individuālais ekipējums.Nodarbības1.00auditorija
7Terorisms, tā definīcija, būtība. Pārvietotās personas un bēgļi.Nodarbības1.00auditorija
8Civilā aizsardzība un civilās aizsardzības sistēmas uzdevumi. Trauksmes un apziņošanas sistēma. Iedzīvotāju evakuācija. Psiholoģiskā un sociālā palīdzība katastrofu gadījumā.Lekcijas1.00auditorija
9Psiholoģiskā un sociālā palīdzība katastrofu gadījumā.Nodarbības1.00auditorija
10Valsts iestādes un dienesti, kas veido civilās aizsardzības sistēmas struktūru un pārvalda katastrofas. Iedzīvotāju tiesības un pienākumi civilajā aizsardzībā.Nodarbības1.00auditorija
11Valsts un pašvaldību teritorijās esošie paaugstinātas bīstamības objekti, ar tiem saistīto risku izvērtējums. Bīstamās vielas, to klasifikācija, glabāšanas un transportēšanas noteikumi.Lekcijas1.00auditorija
12Civilās aizsardzības pasākumu plānošana. Individuālie aizsardzības līdzekļi un to pielietošana katastrofu un ekstremālu situāciju gadījumā.Nodarbības1.00auditorija
13Starptautiskās palīdzības lūgšana un sniegšana. Palīdzības sniegšanās iesaistītās starptautiskā un valsts mēroga organizācijas. Īpašie tiesiskie režīmi.Nodarbības1.00auditorija
14Vides aizsardzības principi. Vides politikas plānošana un realizācija. Valsts, pašvaldību un sabiedriskā sektora iesaiste vides kontroles jomā. Vides kaitējuma riska novērtēšana.Lekcijas1.00auditorija
15Starptautisko un nacionālo vides politikas mērķu savstarpējā sasaiste. Aktuālās problēmas vides piesārņojuma jomā.Nodarbības1.00auditorija
16Klimata pārmaiņas, to saistība ar dabas katastrofu attīstību. Vides veselība un vides monitorings.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepriekšēja sagatavošanās attiecīgās nodarbības tēmai, izmantojot rekomendēto literatūru un interneta resursus, ar to sekojošo izvērtējumu un praktisko pielietojumu teorētiskās un praktiskās nodarbībās. Pierādījumos balstītas zinātniskās literatūras apskats par atbilstošām tēmām. Pastāvīgo darbu izstrāde sadaļās par katastrofu veidiem un riska faktoriem dabas un cilvēka radītu katastrofu gadījumā, psiholoģiskās un sociālās palīdzības sniegšanu katastrofā cietušajiem (tieši un netieši cietušie).
Vērtēšanas kritēriji:
Tiek vērtēta studentu līdzdalība teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās. Teorētisko zināšanu pārbaude.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Mutisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti studiju kursa apguves rezultātā spēs pastāstīt par katastrofu veidiem un rīcības taktiku katastrofas gadījumā; spēs definēt katastrofu medicīnu; spēs aprakstīt katastrofu situāciju Latvijā, nosaukt to iemeslus. Spēs uzskaitīt un raksturot glābšanas pamatprincipus.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students spēs novērtēt dažādu ārējās vides faktoru kaitīgo iedarbību uz cilvēka organismu. Pārzināt un pielietot terapijas principus dažādu akūtu situāciju gadījumā notikuma vietā, transportēšanas laikā un stacionārā, kā arī pieņemt individuālam pacientam atbilstošu ārstnieciskas rīcības plānu, līdzsvarojot to ar vadlīnijām. Veidot izpratni par specifiskiem civilās aizsardzības jautājumiem konkrētā pašvaldībā atkarībā no attiecīgajā reģionā attīstītajām nozarēm.
Kompetences:Studenti izprot un novērtē katastrofu medicīnas sistēmu kopējā veselības aprūpes sistēmā; organizē psihosociālo atbalstu katastrofā cietušajiem; organizē un vada novērtēšanas un pārskata sniegšanas sesijas. Sniedz neatliekamo palīdzību ārkārtas un katastrofu situāciju gadījumos. Izprot Latvijā izveidoto apziņošanas sistēmu un prot rīkoties, atskanot trauksmes sirēnām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lekciju un praktisko nodarbību materiāli.
2Intensīvās terapijas rokasgrāmata. V. Liguts, Medicīnas apgāds, Rīga, 2008.
3Jakubaņeca Dz.. Neatliekamā medicīniskā palīdzība traumu guvušam pacientam. Pirmsslimnīcas etaps, Rīga, 2009.
4Jēgers I., Jakubaņeca Dz. Neatliekamā medicīniskā palīdzība un katastrofu medicīna. Pirmsslimnīcas etaps, Rīga, 2009.
5Jēgers I. Neatliekamā medicīniskā palīdzība un katastrofu medicīna. Slimnīcas etaps, Rīga, 2009.
Citi informācijas avoti
1https://www.cambridge.org/core/journals/prehospital-and-dis…