Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inga Krēvica-Rozenberga
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par iespējamām katastrofām un to veidiem; orientēties katastrofu situācijās un prast sniegt profesionālu medicīnisko palīdzību un aprūpi, kā arī veicināt zināšanu apguvi par ārējās vides ekstremālo faktoru iedarbības patofizioloģiskajiem mehānismiem, klīniskajām izpausmēm un ārstēšanas iespējām, izprast veselības un darba vides mijiedarbību un iespējamo problēmu risināšanas principus.

Priekšzināšanas

Normālajā anatomijā un funkcionālajā fizioloģijā, neatliekamajā palīdzībā, iekšķīgajās un ķirurģiskajās slimībās, traumatoloģijā un pacientu aprūpē, klīniskajā farmakoloģijā un laboratorajā diagnostikā, ķīmijā un bioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti studiju kursa apguves rezultātā spēs pastāstīt par katastrofu veidiem un rīcības taktiku katastrofas gadījumā; spēs definēt katastrofu medicīnu; spēs aprakstīt katastrofu situāciju Latvijā, nosaukt to iemeslus. Spēs uzskaitīt un raksturot glābšanas pamatprincipus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students spēs novērtēt dažādu ārējās vides faktoru kaitīgo iedarbību uz cilvēka organismu. Pārzināt un pielietot terapijas principus dažādu akūtu situāciju gadījumā notikuma vietā, transportēšanas laikā un stacionārā, kā arī pieņemt individuālam pacientam atbilstošu ārstnieciskas rīcības plānu, līdzsvarojot to ar vadlīnijām. Veidot izpratni par specifiskiem civilās aizsardzības jautājumiem konkrētā pašvaldībā atkarībā no attiecīgajā reģionā attīstītajām nozarēm.

Kompetences

Studenti izprot un novērtē katastrofu medicīnas sistēmu kopējā veselības aprūpes sistēmā; organizē psihosociālo atbalstu katastrofā cietušajiem; organizē un vada novērtēšanas un pārskata sniegšanas sesijas. Sniedz neatliekamo palīdzību ārkārtas un katastrofu situāciju gadījumos. Izprot Latvijā izveidoto apziņošanas sistēmu un prot rīkoties, atskanot trauksmes sirēnām.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP4Pirmais līmenisObligātsBaiba Bergholde