Pārlekt uz galveno saturu

Ortopēdija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.07.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:ORTK_001LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; OrtopēdijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Andris Jumtiņš
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Ortopēdijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Andris Jumtiņš
Kontaktinformācija:Rīga, Duntes iela 22, 1. korpuss, ortopedkat@rsu.lv, +371 67399345, +371 67399353, +371 67399254
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas48
Kopā kontaktstundas64
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka normālā anatomija, fizioloģija, aseptika un antiseptika, desmurģija, propedeitika.
Mērķis:
Nodrošināt studējošajam iespējas apgūt zināšanas un izpratni par cilvēka balsta un kustību aparāta saslimšanām, iegūtām un iedzimtām deformācijām, traumām, to patoģenēzi, izcelšanās iemesliem, diagnostiku, ārstēšanas un rehabilitācijas principiem, kā arī aprūpi indivīda, ģimenes un sabiedrības kontekstā; un prasmes, kas ļautu, beidzot studijas, patstāvīgi sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību, diagnosticēt kustību un balsta aparāta traumas un saslimšanas, orientēties ārstēšanas un rehabilitācijas principos, kā arī dotu iespēju turpināt tālākizglītību augstākā studiju līmenī.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Traumatisms kā sociāla problēma. Traumatoloģijas un ortopēdijas vēsture. Mehāniskā trauma. Slēgtie un vaļējie kaula lūzumi.Lekcijas1.00auditorija
2Politrauma.Lekcijas1.00cits
3Osteomielīts (septiskās komplikācijas ortopēdijā).Lekcijas1.00cits
4Kustību un balsta aparāta labdabīgie un ļaundabīgie audzēji.Lekcijas1.00cits
5Deformējošais osteoartrīts.Lekcijas1.00cits
6Termiskā trauma.Lekcijas1.00cits
7Mugurkaulāja traumas un saslimšanas.Lekcijas1.00cits
8Kaulu lūzumu radioloģiskā diagnostika. Redzamais un neredzamais. Biežākās diagnostikas kļūdas.Lekcijas1.00auditorija
9Slimnieku izmeklēšana ar kustību un balsta aparāta traumām, to sekām un ortopēdiskām saslimšanām (t.sk. goniometrija, ekstremitāšu garuma mērījumi, ortopēdijas testi).Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Kustību un balsta aparāta traumu konservatīvās ārstēšanas metodes (t.sk. transporta imobilizācija, desmurģija, ģipsēšanas tehnika).Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Augšējās ekstremitātes kaulu lūzumi, mežģījumi, to diagnostika, ārstēšana un komplikācijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Augšējās ekstremitātes ortopēdiskās slimības, muskuļu un cīpslu bojājumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Apakšējās ekstremitātes muskuļu un cīpslu traumatiski bojājumi. Pēdas traumas un ortopēdiskās saslimšanas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Augstas enerģijas traumas. Politrauma. Iegurņa kaulu traumatiski bojājumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Kolokvijs (ortopēdijas testi, transporta imobilizācija, desmurģija).Nodarbības1.00klīniskā bāze
16Apakšējās ekstremitātes kaulu diafizāri lūzumi, to diagnostika un ārstēšana, komplikācijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
17Zemas enerģijas traumas. Augšstilba kaula proksimālās daļas lūzumi. Geriatriskās traumas īpatnības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
18Ceļa locītavas mīksto audu bojājumi. Diagnostikas un ārstēšanas iespējas traumatoloģijā un ortopēdijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
19Apakšējās ekstremitātes kaulu intraartikulāri lūzumi, mežģījumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
20Osteoartrīts.Nodarbības1.00klīniskā bāze
21Osteomielīts un strutainais artrīts.Nodarbības1.00klīniskā bāze
22Termiskā trauma.Nodarbības1.00klīniskā bāze
23Mugurkaula traumas un saslimšanas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
24Ieskaite.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgais darbs ar traumatoloģijas-ortopēdijas speciālo literatūru, interneta resursiem un e-studiju materiāliem (atbilstoši nodarbību tēmu sarakstam). Dežūra slimnīcas uzņemšanas nodaļā.
Vērtēšanas kritēriji:
Pārbaudes metode: katrā nodarbībā kontroldarbs. Kursa vidū kolokvijs (praktisko manipulāciju pārbaude). Kolokvija vērtēšanas kritēriji: Lai saņemtu pozitīvu vērtējumu kolokvijā, nepieciešams: 1. Zināt klīniskos testus ortopēdijā: 1.1. docētājs nosaka, kāda veida 2 klīniskie testi ir jāparāda; 1.2. divus klīniskos testus pareizi un precīzi izpildīt; 1.3. ja abi klīniskie testi ir pareizi un precīzi izpildīti, pasniedzējs ieliek vērtējumu ,,ieskaitīts"; 1.4. ja kāds no testiem nav pareizi un precīzi izpildīts, pasniedzējs ieliek vērtējumu ,,neieskaitīts". 2. Zināt transporta imobilizāciju un desmurģiju: 2.1. docētājs nosaka, kādai lokalizācijai nepieciešams uzlikt transporta imobilizāciju vai uzlikt pārsēju; 2.2. pareizi uzlikt konkrētajai lokalizācijai transporta imobilizāciju vai pārsēju; 2.3. ja transporta imobilizācija vai pārsējs ir pareizi un precīzi uzlikts, pasniedzējs ieliek vērtējumu ,,ieskaitīts"; 2.4. ja transporta imobilizācija vai pārsējs ir nepareizi un neprecīzi uzlikts, pasniedzējs ieliek vērtējumu ,,neieskaitīts". 3. Zināt kustību apjoma noteikšanas tehniku un prast to noteikt, ekstremitāšu garuma un apkārtmēra noteikšanu: 3.1. docētājs nosaka, kādai lokalizācijai nepieciešams veikt kustību apjoma vai apkārtmēra, vai garuma mērījumu; 3.2. pareizi izdarīt mērījumu; 3.3. ja mērījums ir pareizi veikts, pasniedzējs ieliek vērtējumu ,,ieskaitīts"; 3.4. ja mērījums ir nepareizi veikts, pasniedzējs ieliek vērtējumu ,,neieskaitīts". 4. Gala vērtējums kolokvijam ir pozitīvs (,,ieskaitīts"), ja 2 no 3 uzdevumiem ir saņemts vērtējums ,,ieskaitīts”. 5. Ja kolokvija vērtējums ir negatīvs („neieskaitīts”), jāvienojas ar pasniedzēju par datumu un laiku, kad iespējams kārtot kolokviju atkārtoti. Pabeidzot studiju kursu – ieskaite. (Pacienta interpretācija – atkarībā no zināšanām vērtējums – ,,ieskaitīts"/,,neieskaitīts"). Ieskaites vērtēšanas kritēriji: Ieskaites kārtošana notiek Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas (TOS) nodaļā. Katram studentam ir 1 pacients, kurš ārstējas traumatoloģijas vai ortopēdijas profila stacionārā. Kritēriji: 1. Students ir precīzi un saprotami aizpildījis ieskaites veidlapas visas sadaļas. 2. Students spēj mutiski prezentēt pacientu un atbildēt uz docētāja jautājumiem. 3. Students precīzi ir veicis klīniskos testus ortopēdijā – konkrētam pacientam, pie konkrētas patoloģijas. 4. Gala vērtējums ieskaitei ir pozitīvs (,,ieskaitīts"), ja 59% no kopējā ieskaites apjoma ir pareizi atbildēti un nav pieļautas būtiskas kļūdas pamatzināšanās 5. Ja ieskaites vērtējums ir negatīvs (,,neieskaitīts"), tad jāvienojas ar pasniedzēju par datumu un laiku, kad iespējams kārtot ieskaiti atkārtoti. Kursa noslēgumā – Objektīvi strukturētais klīniskais eksāmens (OSKE) (vērtējums 10 punktu sistēmā). Objektīvi strukturētā klīniskā eksāmena (OSKE) vērtēšanas kritēriji: 1. Objektīvi strukturēto klīnisko eksāmenu Rīgas Stradiņa universitātes Ortopēdijas katedrā studentam atļauts kārtot, ja saņemts pozitīvs vērtējums (,,ieskaitīts") kolokvijā un ieskaitē, kā arī nav nevienas kavētas nodarbības, vai tās ir atstrādātas. 2. Pēc nokārtota Ortopēdijas cikla katras grupas vecākais sazinās ar RSU Ortopēdijas katedras biroja vadītāju, lai uzzinātu, kad iespējams kārtot eksāmenu pirms sesijas vai sesijas laikā. 3. Lai pieteiktos eksāmenam, katras grupas vecākais iesniedz studentu sarakstu ar parakstiem, kas apliecina studenta vēlmi kārtot eksāmenu konkrētā datumā. 4. Ja students pieteicies kārtot eksāmenu, bet iepriekš zināmu iemeslu dēļ neieradīsies uz eksāmenu, par to jāinformē RSU Ortopēdijas biroja vadītāja rakstiski vismaz 5 dienas iepriekš. 5. Ja nav saņemts rakstisks iesniegums, ka students neieradīsies uz eksāmenu, tiek uzskatīts, ka eksāmenā saņemts negatīvs vērtējums un studentam ir iespēja kārtot eksāmenu pie speciāli izveidotas RSU Ortopēdijas katedras docētāju komisijas. 6. Students eksāmena laikā bijis 9 bāzes stacijās, kurās saņēmis vērtējumu: 6.1. 0 (nulle) – vērtējums negatīvs, students nav atbildējis vai atbildējis nepareizi uz konkrētās stacijas jautājumiem; 6.2. 1 (viens) – pozitīvs vērtējums, students pareizi atbildējis uz visiem konkrētās stacijas jautājumiem. 7. Ja visās 9 bāzes stacijās ir saņemts vērtējums 1, punktu summa ir 9, studentam ir iespēja doties uz 10. bāzes staciju, saņemt paaugstinātas grūtības jautājumu. 7.1. 0 (nulle) – vērtējums negatīvs, students nav atbildējis vai atbildējis nepareizi uz visiem konkrētās stacijas jautājumiem; 7.2. 1 (viens) – pozitīvs vērtējums, students pareizi atbildējis uz visiem konkrētās stacijas jautājumiem. 8. Eksāmena gala atzīme (balles) ir vienāda ar eksāmenā iegūto punktu summu. Vērtēšana norit 10 ballu sistēmā: 8.1. izcili (10) – zināšanas, prasmes un kompetence pārsniedz studiju kursa apguves prasības, liecina par spēju veikt patstāvīgus pētījumus un dziļu problēmu izpratni; 8.2. teicami (9) – zināšanas, prasmes un kompetence pilnībā atbilst studiju kursa apguves prasībām, piemīt prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas; 8.3. ļoti labi (8) – pilnīgi izpildītas studiju kursa apguves prasības, taču atsevišķos jautājumos nav pietiekami dziļas izpratnes, lai zināšanas patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu risināšanā; 8.4. labi (7) – kopumā izpildītas studiju kursa apguves prasības, taču dažkārt konstatējama neprasme iegūtās zināšanas izmantot patstāvīgi; 8.5. gandrīz labi (6) – izpildītas studiju kursa apguves prasības, taču konstatējama nepietiekami dziļa problēmas izpratne un neprasme izmantot iegūtās zināšanas; 8.6. viduvēji (5) – kopumā apgūts studiju kurss, taču konstatējama nepietiekama dažu problēmu pārzināšana un neprasme izmantot iegūtās zināšanas; 8.7. gandrīz viduvēji (4) – kopumā apgūts studiju kurss, tomēr konstatējama nepietiekama dažu pamatkoncepciju izpratne, ir ievērojamas grūtības iegūto zināšanu praktiskā izmantošanā; 8.8. vāji (3) – zināšanas virspusējas un nepilnīgas, studējošais nespēj tās lietot konkrētās situācijās; 8.9. ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķām problēmām, lielākā studiju kursa daļa nav apgūta; 8.10. ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par studiju priekšmeta pamatproblemātiku, nav gandrīz nekādu zināšanu studiju programmā, studiju modulī vai studiju kursā. 9. Eksāmens tiek uzskatīts par nokārtotu, ja vērtējums nav zemāks par 4 (gandrīz viduvēji), t.i., vismaz 4 bāzes stacijās ir saņemts vērtējums 1. 10. Ja eksāmenā saņemts vērtējums 3 (vāji) vai mazāk, tad tiek uzskatīts, ka eksāmens nav nokārtots. 11. Nenokārtota eksāmena gadījumā jāvienojas ar Rīgas Stradiņa Ortopēdijas katedras vadītāju par atkārtota eksāmena kārtošanas laiku. 12. Atkārtotu eksāmenu students kārto klātienē, tiek izveidota komisija no RSU Ortopēdijas katedras docētājiem: 12.1. atkārtota eksāmena gadījumā students izlozē 3 biļetes, sagatavo rakstiski atbildes un mutiski atbild uz eksāmena jautājumiem un komisijas papildjautājumiem; 12.2. eksāmenu uzskata par nokārtotu, ja students ir atbildējis vismaz uz 55% no jautājumiem – saņēmis 4 (četras) balles.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (OSKE)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pabeidzot studijas ortopēdijas kursā students mācēs: • atpazīt un aprakstīt kaulu, locītavu un mīksto audu biežāk sastopamo slimību un traumu veidus, iemeslus un etiopatoģenēzi; • izskaidrot un pamatot ārstēšanas pamatprincipus; • uzskaitīt blaknes; • novērtēt prognozi.
Prasmes:Students pratīs: • ievākt pacienta anamnēzi; • veikt izmeklēšanu; • noteikt diagnozi; • sastādīt papildus izmeklēšanas un ārstēšanas plānu; • veikt transporta imobilizāciju.
Kompetences:Pēc kursa sekmīgas pabeigšanas studenti varēs veikt patstāvīgu darbu ar ievainotajiem un ortopēdiskajiem pacientiem vispārējās medicīnas praksē, kā arī turpināt savu izglītošanos.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1"8"veida pārsējsB1 - Pre-klīniskais (manekens)
2Apakšdelma traumas imobilizācija ar šinuB1 - Pre-klīniskais (manekens)
3Apakšstilba traumas imobilizācija ar šināmB1 - Pre-klīniskais (manekens)
4Augšstilba kaula diafīzes lūzuma imobilizācija ar salokāmu trakcijas šinuB1 - Pre-klīniskais (manekens)
5Dezo (Desault) pārsējsB1 - Pre-klīniskais (manekens)
6Ekstremitāšu garuma un apkārtmēra mērīšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
7Kakla imobilizācijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
8Klavieru taustiņa simptoma pārbaudeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
9Kustību apjoma mērīšana lielajās locītavāsB1 - Pre-klīniskais (manekens)
10Lahmana testa pārbaudeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
11Patellas balotācijas simptoma pārbaudeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
12Priekšējās un mugurējās "atvilktnes" testa pārbaudeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
13Tompsona testa pārbaudeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1A.Jumtiņa redakcijā “Traumatoloģija un ortopēdija”. Rīga. 2016. RSU
Papildu literatūra
1Lācis A., Lācis G. Augšējās ekstremitātes un pleca joslas kaulu lūzumi. Jāņa Rozes apgāds. Rīga. 2007.
2Ejubs L., Peredistijs A. Slimību sindromu, testu un muskuloskeletālu bojājumu eponīmiskā vārdnīca. Rīga, 2006, Nacionālais apgāds.
3Jakušonoka R., Jodzeviča H., Gibners R. Transporta imobilizācija. Pārsēji. Rīga. 2008. Rīga. MULTINEO.
4Jumtiņš A. Kaulu lūzumi. Metodiskās rekomendācijas studentiem. Rīga, 2009, RSU.
5Savicka M. Apdeguma trauma Rīga. Nacionālais apgāds. 2004.
6David J. Dandy, Dennis J. Edwards „Essential Orthopaedics and Trauma”, Churchill Livingstone, 2009.
7David J. Magee „Orthopaedic Physical Assessment” Fourth edition. Saunders, 2006.
8Ronald Mc Rae „Pocketbook of Orthopaedics and Fractures” Churchill Livingstone, 2006.
9Browner,Bruce D.Skeletal Trauma:Basic Science,Management,and Reconstruction,Sixth Edition.Elsevier 2020.
Citi informācijas avoti
1Interneta resursi:
2AO Foundation Home www.aofoundation.org/
3American Academy of Orthopaedic Surgeons – AAOS www.aaos.org/
4The Journal of Bone & Joint Surgery | Home jbjs.org/
5Mayo Clinic www.mayoclinic.com/
6Osteoarthritis - Arthritis Foundation www.arthritis.org › Diseases
7www.instantanatomy.net
8www.anatomyatlases.org/