Pārlekt uz galveno saturu

Preklīnika zobu protezēšanā III

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:10.08.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:ZPK_020LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Kārlis Ozoliņš
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zobu protezēšanas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Soboļeva
Kontaktinformācija:Zobu protezēšanas katedra, Dzirciema iela 20, zpkatrsu[pnkts]lv, LV-1007, +371 67456043
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)15Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas68
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka anatomija, dentālā anatomija, histoloģija, medicīniskā fizika ar biomateriāliem, vispārējā medicīniskā ķīmija, angļu valoda. Pēc 6. semestra arī zināšanas kardioloģijā, endodontijā, periodontoloģijā un mutes ķirurģijā.
Mērķis:
Apgūt zināšanas un izpratni par zobu protēžu veidiem, biomehāniku un biomateriāliem, kā arī iegūt praktiskās iemaņas klīniskajam darbam, strādājot uz stimulatoriem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Totālas protēzes. Bezzobu žokļu anatomija. Funkcijas nospiedums. Individuālo karošu izgatavošana, malu formēšana ar kompaundu.Nodarbības1.00cits
2Praktiskā darba turpinājums, nospiedums bezzobu žokļiem, darba veiduļu atliešana, vaska vaļņu izgatavošana uz cietās bāzes.Nodarbības1.00cits
3Praktiskā darba turpinājums. Sakodiena reģistrēsāna ar vaska vaļņiem. Demo: Video – zobi vaskā uzstādīšana, zobi vaskā pielaikošana.Nodarbības1.00cits
4Kolokvijs – Totālas protēzes.Nodarbības1.00cits
5Algināts. Nospiedums ar alginātu parciālai izņemamai protēzei augšžoklī un apakšžoklī. Veiduļu atliešana. Vaska vaļņu uz cietās bāzes izgatavošana.Nodarbības1.00cits
6Praktiskā darba turpinājums. Sakodiena reģistrēšana pie daļējiem zobu defektiem. Paralelometrija.Nodarbības1.00cits
7Uzgultņu slīpēšana. PIPP dizains (K-A I, II, III, IV klases defekti).Nodarbības1.00cits
8MIPP dizains (K-A I, II, III, IV klases defekti).Nodarbības1.00cits
9MIPP, IPPP dizains. Klīnisko situāciju analīze.Nodarbības1.00cits
10Kolokvijs – PIPP, MIPP dizaini.Nodarbības1.00cits
11MIPP un IPPP klīnisko un laboratorisko posmu savstarpējā saistība.Nodarbības1.00cits
12Izņemamo parciālo zobu protēžu bāzu polimerizācija. Bāzu plastmasu kompresijas un liešanas presēšanas metodes, to izvēles kritēriji. MIPP karkasa modelēšanas tehnika. Metālu liešanas tehnoloģijas zobu protēžu tehnikā. MIPP karkasa kvalitatīvie rādītāji, to novērtējums.Nodarbības1.00cits
13Imediātprotēzes. Uz implantiem balstītas izņemāmās protēzes.Nodarbības1.00cits
14Kombinētie darbi. Klīniski - laboratoriskie etapi.Nodarbības1.00cits
15Kolokvijs – Parciālas izņemamas protēzes.Nodarbības1.00cits
16Ievads. Izņemamo parciālo zobu protēžu veidi, konstrukcija, to dizainu noteicošie faktori. Bezzobu augšžokļa un apakšžokļa anatomija. Funkcijas nospiedums. Sakodiena noteikšana totālām protēzēm (TP), parciālām protēzēm (plastmasas bāzes – PIPP, metāla bāzes – MIPP).Lekcijas1.00E-studiju vide
17PIPP un MIPP izgatavošanas pamatprincipi, kritēriji, dizaina īpatnības. Izņemamo protēžu balsts, stabilitāte, retensija.Paralelometrija. MIPP savienotājloku veidi augšžoklī un apakšžoklī.Lekcijas1.00E-studiju vide
18PIPP un MIPP dizains, to noteicošie faktori. Netiešā retensija. Retentīvais moments. Skavu veidi. Skavu retensija, uzgultņi, balsta skava.Lekcijas1.00E-studiju vide
19Klīniski – laboratoriskie posmi PIPP un MIPP Kombinētie darbi, pārklājprotēzes uz implantiem, imediātprotēzes.Lekcijas1.00E-studiju vide
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgā darba ietvarā studējošie var uzlabot savas manuālās prasmes, izmantojot virtuālos zobārstniecības simulatorus, kā arī norādītos laikos veikt preklīnikā konkrētus darba veidus, sagatavojoties plānotajai nodarbībai. Pēc e-studijās norādītā saraksta apgūt teoriju un izlasīt ieteiktās publikācijas, kuru izpratne tiks kontrolēta ar e-testiem nodarbību laikā.
Vērtēšanas kritēriji:
Visu periodu – aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās, praktiskajās nodarbībās vērtējums par katru veikto manipulāciju un e-tests par teorijas jautājumiem. 3 kolokviji – vērtējums par noslīpētu zobu un pagaidu kroņa izgatavošanu, kā arī teorijas jautājumi par semestrī apgūto tematiku.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīga studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs aprakstīt ārstēšanas etapus, pielietojamās ārstēšanas tehnoloģijas un izmatojamos materiālus, instrumentus zobu protezēšanā, izgatavojot izņemamas un neizņemamas zobu protēzes. Studenti spēs izveidot vienkāršu ārstēšanas plānu zobu protezēšanā.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs veikt sekojošas manipulācijas: zobu slīpēšanu atbilstoši biomehānikas principiem, pagaidu kroņu izgatavošanu, nospiedumu ņemšanu visiem darba veidiem, sakņu inleju modelēšanu, sakodiena augstuma reģistrāciju, gan kroņu, gan lieto protēžu karkasu laikošanu, zobu uzstādījuma laikošanu, gatavu protēžu korekcijas un kroņu un neizņemamu protēžu cementēšanu, kā arī vienkārša ārstēšanas plāna noformēšanu un protēžu dizaina zīmēšanu.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs pamatot klīnikā veicamo manipulāciju nepieciešamību, to veikšanai izmantojamo instrumentu un materiālu izvēli, kā arī spēs kritiski novērtēt savas neveiksmes un ar ārstēšanu saistītos riskus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Fundamentals of Fixed Prosthodontics. H.T. Schillingburg. Quintessence Publishing Co., 1997
2Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients: Complete Dentures and Implant-Supported Prostheses. G.A. Zarb, C.L. Bolender, S.E. Eckert, A.H. Fenton, Mosby, 2003
3Stewart's Clinical Removable Partial Prosthodontics. R. D. Phoentix, D. R. Cagna, C.F. Defreest, Quintessence Pub Co, 2008.
4Contemporary Fixed Prosthodontics. S.F. Rosenstiel, M.F. Land, J. Fujimoto, Mosby, 2006
5Dental Materials: Properties and Manipulation. J. M. Powers, J. C. Wataha, Mosby, 2007
Papildu literatūra
1Implants and Restorative Dentistry. G.M. Scortecci, C.E. Misch. K.U. Benner, Martin Dunitz, 2001.
Citi informācijas avoti
1The International Journal of Prosthodontics ISSN: 0893-2174
2The Journal of Prosthetic Dentistry. ISSN:0022-3913
3Clinical Oral Implants Research. ISSN:0905-7161
4European Journal of Oral Sciences. ISSN:0909-8836