Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Mentoru programma ir balstīta uz brīvprātības principu, un tās mērķis ir sekmēt jauno studējošo integrēšanos RSU studiju un sabiedriskajos procesos, kā arī veicināt viņu savstarpējo komunikāciju.

Mentoru programma tiek realizēta, veicot mentoringu, t. i., zināšanu pārneses procesu, kas sevī ietver konsultācijas un cita veida informācijas apmaiņu un komunikāciju, kurā padomdevējs jeb mentors jaunajiem studējošajiem jeb mentorējamajiem sniedz praktiskas zināšanas un padomus par RSU studiju un sabiedriskajiem procesiem, sadzīvi.

Mentora un mentorējamā tikšanās regularitāte un komunicēšanas forma tiek noteikta pēc savstarpējas vienošanās.

Lai sekmētu mentorējamā integrēšanās kvalitāti, mentoram vienlaikus drīkst būt ne vairāk kā trīs mentorējamie.

Mentora veiktā darbība tiek vērtēta atbilstoši mentorējamo iesniegtajiem rakstveida viedokļiem.

Mentora programmas koordinēšanu ārvalstu studējošajiem veic Starptautisko sakaru departamenta noteiktais koordinators, bet pašmāju studējošajiem – Studējošo pašpārvaldes noteiktais koordinators.