Pārlekt uz galveno saturu

Cilvēka parvovīrusa B19, bokavīrusa un parvovīrusa 4 iesaistes pētīšana iekaisīgās neiroloģiskās slimībās, lietojot starpdisciplināru pieeju

Projekta/līguma nr.
LV-LT-TW/2016/13
Projekta finansējums
20 488,00 EUR, (25 000,00 USD), projekta ikgadējais finansējums, tai skaitā,
- Latvijas valsts budžeta finansējums 18 750,00 USD
- Ķīnas Republikas Zinātnes un tehnoloģijas ministrijas finansējums 6 250,00 USD
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
02.01.2017. - 30.12.2019.

Mērķis

Pielietojot katras dalībvalsts labāko kompetenci (Latvija – molekulārā virusoloģija, Lietuva – imunoloģija, Taivāna – molekulārā epidemioloģija un virusoloģija), izveidot ietvaru, lai pētītu parvovīrusa B19, HBoV1-4 un hPARV4 lomu nezināmas etioloģijas meningīta, encefalīta/meningoencefalīta un nenoteiktas izcelsmes encefalopātijas attīstībā pieaugušajiem un izstrādātu metodi ātrai parvovīrusu infekcijas noteikšanai

Apraksts

Projekta finansējumu nodrošina:

 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas, 
 • Lietuvas Izglītības un zinātnes ministrijas,
 • Ķīnas Republikas (Taivānas) Zinātnes un tehnoloģijas ministrijas zinātniskās sadarbības atbalsta fonds. 

Projekta partneri

 • Dr. M. Murovska (Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija)
 • Dr. R. Petraitytė Burneikienė (Viļņas Universitāte, Lietuva)
 • Asoc. Prof. Hsin-Fu Liu (Mackay Memoriālā slimnīca, Taivāna)

Projekta aktivitātes

 • Izveidot pacientu ar infekciozo meningītu/meningoencefalītu, vaskulāro encefalopātiju (pētāmā grupa) un posttraumatisko encefalopātiju (kontroles grupa) klīnisko un laboratorisko datu bāzi, kā arī biobanku tālākiem molekulāri-bioloģiskiem, seroloģiskiem un ģenētiskiem pētījumiem;
 • Noteikt B19, HBoV un PARV4 genoma sekvences, vīrusu slodzi un transkriptus, lietojot dažādas polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR);
 • Izstrādāt specifiskas un jutīgas monoklonālās antivielas (mAbs), izmantojot vīrusam līdzīgās daļiņas (VLPs);
 • Izstrādāt PPV (Positive Predictive Value) seroloģiskos testus;
 • Noteikt IgM un IgG klases antivielas un antigēnu imūnekspresiju, lietojot izstrādātos seroloģiskos testus un mAbs;
 • Analizēt vīrusu genomu un evolūcijas filodinamiku;
 • Organizēt seminārus, piedalīties vietējos/starptautiskos kongresos un konferencēs, sagatavot zinātniskās publikācijas;
 • Projekta ietvaros sagatavot maģistra un doktora darbus.

Projekta aktualitātes

2017.gads

Projekta partneru tikšanās Viļņā 2017.gada 27.–29.septembrī

2017.gada 27.–29.septembrī Viļņas Universitātē, Dzīvības zinātņu centrā, Biotehnoloģijas institūtā, Lietuvā tikās visu trīs sadarbības valstu pētnieki, lai pārrunātu projekta īstenošanas gaitu. Tika prezentēti provizoriskie rezultāti un ziņojumi par metožu izstrādes gaitu saskaņā ar projekta pirmā gada uzdevumiem, un apspriesti galvenie uzdevumi nākamajam projekta īstenošanas gadam.

Semināra programma

Projekta rezultāti prezentācijas starptautiskās konferencēs (mutiska uzstāšanās un 3 plakātu prezentācijas)

 • 9. Starptautiskias Viroloģijas kongress un Expo, 2017. gada 13.–14. martā Londonā, Lielbritānijā

Presence of human parvovirus B19 genomic sequence in tissue DNA of post-mortem individuals with unspecified encephalopathy
A. Vilmane, A. Terentjeva, I. Sedleniece, S. Rasa, N. Sūna, M. Murovska, Z. Nora-Krūkle; 

 • 10. starptautiskā konference HHV-6 & 7, 2017. gada 24.–26. jūlijā Berlīnē, Vācijā

Cellular localization of HHV-7 and B19 in the frontal and temporal lobes of the elderly, 
S. Skuja, A. Vilmane, Š. Svirskis, V. Groma, M. Murovska 

 • 9. Baltijas Morfoloģijas konference, 2017. gada 27.–29. septembrī Tartu, Igaunijā

Morphological evaluation of frontal and temporal lobes of the elderly in the case of B19 infection
 S. Skuja, I.B einaroviča, S. Roga, V. Groma, M. Murovska;

 • Konference Modern Concepts & Methods in Microbiology, Virology & Immunology, 2017. gada 2.–3.novembrī Minskā, Baltkrievijā

Presence of Parvovirus B19 Genomic Sequences and Expression of B19 Antigens in Tissue from Post-mortem Individuals with Unspecified Encephalopathy
A. Vilmane, S. Skuja, S. Roga, S. Rasa, Z. Nora-Krūkle, M. Murovska

2018.gads

Projekta partneru tikšanās Rīgā 2018. gada 28. jūnijā

2018. gada 28. jūnijā pētījuma partneru pārstāvji tikās ikgadējā seminārā Rīgas Stradiņa universitātē, lai prezentētu sasniegtos rezultātus un metožu ieviešanas gaitu atbilstoši projekta otrā  gada uzdevumiem. Tika apspriesti nākošā projekta īstenošanas perioda katra partnera galvenie uzdevumi un efektīvākās sadarbības stratēģijas, kā arī izstrādāta manuskriptu sagatavošanas un publicēšanas stratēģija.

Semināra programma

Projekta rezultāti prezentācijas starptautiskās konferencēs

 • Starptautiskā konference Viruses 2018 – Breakthroughs in Viral Replication 2018. gada 7.–9. februārī Barselonā, Spānijā

Immunohistochemical Evidence of Human Parvovirus B19 Infection in the Post-Mortem Brain Tissue of the Elderly (plakātu prezentācija) 
S. Skuja, I. Beinaroviča, V. Groma, M. Murovska  

 • RSU zinātniskā konference 2018. gada 22.–23. martā Rīgā, Latvijā

Cilvēka parvovīrusa B19 genoma sekvences sastopamības biežums DNS paraugos no post-mortem indivīdiem ar neprecizētu encefalopātiju
A. Vilmane, Z. Nora-Krūkle, S. Rasa, S. Čapenko, S. Roga, M. Murovska 

 • 21. European Society for Clinical Virology ikgadējā sanāksme, 2018. gada 23.–26.septembris Atēnās, Grieķijā

Presence of human parvovirus B19, human bocaviruses and human parvovirus 4 genomic sequences in DNA of patients with meningitis/meningoencephalitis 
A. Vilmane, A. Terentjeva, I. Sedleniece, S. Rasa, N. Sūna, M. Murovska, Z. Nora-Krukle

Presence of human bocaviruses and parvovirus 4 genomic sequences in post mortem individuals with unspecified encephalopathy
Z. Nora-Krukle, A. Vilmane, I. Sedleniece, S. Rasa, S. Roga and M. Murovska

Publikācija

Evidence of Human Parvovirus B19 Infection in the Post-Mortem Brain Tissue of the Elderly. Skuja S, Vilmane A, Svirskis S, Groma V, Murovska M. 
Viruses. 2018 Oct 25;10(11). pii: E582. doi: 10.3390/v10110582

2019.gads

Projekta partneru tikšanās Taipejā 2019.gada 15.oktobrī

2019.gada 15.oktobrī visu trīs sadarbības valstu pētnieki tikās projekta noslēguma seminārā Mackay Memoriālajā slimnīcā, Taipejā (Taivānā), kurā tika prezentēti iegūtie rezultāti un ziņojumi par metožu ieviešanas gaitu atbilstoši projekta trešā gada uzdevumiem. Semināra laikā pētnieki vienojās, kurus rezultātus atspoguļot manuskriptos - gan kopīgi, gan katrai valstij specifiski.

Imūnhistoķīmijas metodes apmācības Lietuvā 2019.gada 2.-4. decembrī

2019.gada 2.-4.decembrī Lietuvā, Viļņā projekta ietvaros RSU, Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta pētniece Anda Vilmane Lietuvas pētnieku pārraudzībā piedalījās trīs dienu apmācības kursā Principles of immunohistochemistry for studying the presence of parvovirus B19 specific antigens in brain tissue.

Programma

Projekta rezultāti prezentēti starptautiskās konferencēs

 • RSU starptautiskā studentu konference Health and Social Sciences, 2019.gada 4.-5.aprīlī, Rīgā, Latvijā.  

Implication of human parvoviruses in aetiology of meningitis and meningoencephalitis
Anna Terentjeva, Modra Murovska, Anda Vilmane, Santa Rasa, Zaiga Nora-Krūkle,  Normunds Sūna

 •  Latvijas Universitātes 77. Starptautiskā zinātniskā konference, 2019.gada 22.februārī, Rīgā, Latvijā.  

Presence of human parvoviruses among blood donors in Latvia
Anna Terentjeva, Anda Vilmane, Santa Rasa, Zaiga Nora-Krukle, Modra Murovska

 • 22.European Society for Clinical Virology ikgadējā sanāksme, 2019.gada 11.-14.septembris, Kopenhāgenā, Dānijā

Presence of Parvoviruses Infection Markers Among Patients with Encephalopathy
Anda Vilmane, Paulius L. Tamošiūnas, Rasa Petraitytė-Burneikienė, Anna Terentjeva, Normunds Suna, Santa Rasa-Dzelzkaleja, Modra Murovska, Zaiga Nora-Krukle


Parvovirus 4 and human bocaviruses involvement in inflammatory neurological diseases
Justas Lazutka, Rasa Petraitytė-Burneikienė, Paulius L. Tamošiūnas, Zaiga Nora-Krukle, Anda Vilmane, Modra Murovska