Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes farmācijas jomas pētniecības infrastruktūras attīstība

Projekta/līguma nr.
1.1.1.4/17/I/011
Projekta finansējums
4 390 862,00 EUR, tai skaitā 3 639 538,00 EUR ERAF finansējums, 531 780,00 EUR valsts budžeta finansējums un 219 544,00 EUR RSU līdzfinansējums
Projekta vadītājs
Mārtiņš Menniks
Projekta īstenošana
08.11.2017. - 30.11.2023.

Mērķis

Projekta vispārējais mērķis ir stiprināt Rīgas Stradiņa universitātes institucionālo kapacitāti, attīstot pētniecības infrastruktūru Latvijas viedās specializācijas jomā – Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija

Apraksts

Projekta specifiskais mērķis ir attīstīt pētniecības infrastruktūru, izveidojot Gatavo zāļu formu laboratoriju, tādējādi radot platformu pētniecības attīstībai farmācijā tautsaimniecībai aktuālu problēmu risināšanai 

Projekta darbības

 • Izveidot laboratorijas ar palīgtelpām 833 m2 apmērā
 • Iegādāties iekārtas un aprīkojums GZFL vajadzībām
 • Iegādāties iekārtas un aprīkojums Baltijas Biomateriālu ekselences centram
 • Izveidot zinātnisko darbinieku darba vietas

31.01.2018.

Projekta rezultāti

Aktualitātes -  27.04.2018.

Projekta Rīgas Stradiņa universitātes farmācijas jomas pētniecības infrastruktūras attīstība ietvaros:

 1. Sagatavota un publicēta preses relīze par projekta uzsākšanu;
 2. Turpinās darbs pie tehniskos specifikāciju izstrādes pirmajiem iekārtu un aprīkojumu iepirkumiem;
 3. Turpinās darbs pie ēkas Rīgā, Konsula ielā 21, būvprojekta nepilnā sastāvā izstrādes;
 4. Paveikts darbs pie pētniecisko laboratorijas cilvēku, materiālu un atkritumu plūsmām un telpu plānojuma, ko veica eksperti no G.M. Project S.R.O. (Čehija).
Aktualitātes -  26.07.2018.
 1. Turpinās darbs pie tehnisko specifikāciju izstrādes - precizēšanas pirmajiem iekārtu un aprīkojumu iepirkumiem. Iepirkumus plānots sinhronizēt ar projektēšanas - būvniecības aktivitātes realizācijas gaitu un ar to saistītajiem specifiskajiem jautājumiem.
 2. Turpinās darbs pie ēkas Rīgā, Konsula ielā 21, būvprojekta nepilnā sastāvā izstrādes - dokuments sagatavots un nodots pirmreizējai izskatīšanai Rīgas būvvaldē. 
 3. Uzsākts darbs pie projektē & būvē tipa iepirkuma dokumentācijas izstrādes Konsula ielas 21, Rīgā attīstībai.
 4. Uzstādītas informatīvās plāksnes Dzirciema ielā 16, Rīgā.

Aktualitātes -  26.10.2018.
 1. Noslēdzies darbs pie ēkas Rīgā, Konsula ielā 21, būvprojekta nepilnā sastāvā izstrādes - dokuments sagatavots un Rīgas būvvaldē saņemta būvatļauja, kas dod iespēju turpināt darbu pie tehniskajām specifikācijām projektēšanas & būvniecības iepirkumam.
 2. Uzsākts darbs pie projektē & būvē tipa iepirkuma dokumentācijas izstrādes Konsula ielas 21, Rīgā attīstībai.
 3. Turpinās darbs pie projektā paredzēto zinātnisko iekārtu un aparatūras tehnisko specifikāciju aktualizēšanas.
Aktualitātes -  28.01.2019.
 1. Ņemot vērā darba pie projektē & būvē tipa iepirkuma dokumentācijas izstrādes Konsula ielas 21, Rīgā attīstībai gaitu, kas iekļāva iepirkuma un projekta kopumā detalizētu risku un alternatīvu analīzi, tika pieņemts lēmums neturpināt attiecīgo aktivitāti. Tā vietā decembra un janvāra laikā tika uzsākts darbs pie iepirkuma, kur projektēšanu plānots iepirkt atsevišķi. Tuvākās nedēļas laikā tiks publicēts jauns iepirkums: “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU farmācijas studiju telpu un pētnieciskās laboratorijas izveidei Konsula ielā 21, Rīgā” (ID Nr. RSU-2019/2/AFN-AK).
 2. Turpinās darbs pie projektā paredzēto zinātnisko iekārtu un aparatūras tehnisko specifikāciju aktualizēšanas.
Aktualitātes - 30.04.2019.
 1. 24.03.2019 izsludināts iepirkums "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU farmācijas studiju telpu un pētnieciskās laboratorijas izveidei Konsula ielā 21, Rīgā" (RSU/2019/19/AFN-AK).
 2. 26.04.2019 saņemti piedāvājumi iepirkumā "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU farmācijas studiju telpu un pētnieciskās laboratorijas izveidei Konsula ielā 21, Rīgā" (RSU/2019/19/AFN-AK) un ir uzsākta iepirkumu vērtēšana.
 3. Turpinās darbs pie projektā paredzēto zinātnisko iekārtu un aparatūras tehnisko specifikāciju aktualizēšanas.
Aktualitātes - 29.07.2019.
 1. Noslēdzies iepirkums "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU farmācijas studiju telpu un pētnieciskās laboratorijas izveidei Konsula ielā 21, Rīgā" (RSU/2019/19/AFN-AK). Iepirkums izvērtēts un noslēgts līgums ar SIA NAMS;
 2. Noslēdzies iepirkums "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU farmācijas studiju telpu un pētnieciskās laboratorijas izveidei Konsula ielā 21, Rīgā" (RSU/2019/19/AFN-AK). Iepirkums izvērtēts un noslēgts līgums ar SIA Būvuzraugi LV.
Aktualitātes - 28.10.2019.
 1. Aktīvi turpinās darbs pie Konsula ielas 21 būvprojekta izstrādes:
  1. Sagatavots un ar lietotājiem izdiskutēta telpu programmas tabula, specifikas un plāni.
  2. 14.10.2019. notika būvprojekta izstrādātāja SIA NAMS prezentācija par darba gaitu. Prezentācijā piedalījās Projekta realizācijas darba grupas pārstāvji un citi interesenti;
  3. 18.10.2019 Projektētājs iesniedza Pasūtītājam MBP (būvprojekts minimālajā sastāvā) dokumentācijas elektronisko versiju un sāk gatavot dokumentāciju iesniegšanai būvvaldē saskaņojuma saņemšanai, lai varētu turpināt būvprojekta izstrādi.
 2. Kosnula_bilde_Konsula_iela.jpg Skats no Konsula ielas

  Konsula_bilde_Jurmalas_gatve.jpg Skats no Jūrmalas gatvesKonsula_bilde_plāns.jpg Konsula ielas 21 ieceres topogrāfiskais plāns

Aktualitātes - 31.01.2020.
 1. Aktīvi turpinās darbs pie Konsula ielas 21 būvprojekta izstrādes:
  1. 23.12.2019. saņemts Rīgas pilsētas Būvvaldes saskaņojums Konsula ielas 21 būvprojektam minimālajā sastāvā;
  2. Notiek darbi pie Konsula ielas 21, Rīgā 3DM izstrādes;
  3. Uzsākti darbi pie ēkas interjera izstrādes;
  4. Ņemot vērā būvprojekta minimālajā sastāvā veiktajās izmaiņas veiktas korekcijas ēkas eksterjerā.

K21_1.png

K21_2.jpg

2020 01 23 3D Ieejas zona.jpg


2020 01 23 3D Klusā darba zona.jpg

Aktualitātes - 30.04.2020.

Aktīvi turpinās darbs pie Konsula ielas 21 būvprojekta izstrādes:

 1. Notiek darbi pie Konsula ielas 21, Rīgā 3DM izstrādes;
 2. Turpinās darbi pie ēkas interjera izstrādes;
 3. Ņemot vērā būvprojekta minimālajā sastāvā veiktajās izmaiņas turpinās darbs pie tehniskā projekta izstrādes;
 4. Uzsākts darbs pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas un saistīto iepirkumu plānošanas;
 5. Darbu uzsācis tehniskā projekta ekspertīzes veicējs - SIA "CMB".

18.03.2020. parakstīti grozījumi projekta ieviešanas līgumā. Grozījumi projektā "Rīgas Stradiņa universitātes farmācijas jomas pētniecības infrastruktūras attīstība" nepieciešami, lai nodrošinātu ES programmas “Apvārsnis 2020” apakšprogrammas “Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana” projekta “Baltijas Biomateriālu ekselences centrs” (BBCE) ieviešanas ietvaros RSU plānotās investīciju programmas realizāciju, t.i. BBCE pētījumu iekārtu bloka iegādi (kas ietver - (1) Individuālo implantu plānošanas un izgatavošanas iekārtu komplektu un (2) Biomateriālu klīniskos pētījumu iekārtu un aprīkojuma komplektu), to sinhronizējot ar BBCE projekta pētnieciskajām aktivitātēm. Prognozētais projekta realizācijai papildus nepieciešamais gala termiņš ir 2023. gada 30. novembris.  

Aktualitātes - 31.07.2020.
 • Izstrādāts un pasūtītājam nodots būvprojekts;
 • Saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums par būvprojektu;
 • Būvprojekts iesniegts akcepta saņemšanai Būvvaldē;
 • 20.07.2020, izsludināts iepirkums (RSU 2020/31/AFN-AK) "Ēkas būvdarbi RSU farmācijas studiju telpu un pētnieciskās laboratorijas izveidei Konsula ielā 21, Rīgā".
Aktualitātes - 30.10.2020.
 • 27.08.2020. atkārtoti tika izsludināts iepirkums "Ēkas būvdarbi RSU farmācijas studiju telpu un pētnieciskās laboratorijas izveidei Konsula ielā 21, Rīgā" (RSU 2020/51/AFN-AK);
 • Iesniegšanas termiņš: 08.10.2020.;
 • Šobrīd turpinās iepirkuma vērtēšana.
Aktualitātes - 31.01.2021.

RSU farmācijas studiju telpu un pētnieciskās laboratorijas izveide Konsula ielā 21, Rīgā.

Uzsākti būvdarbi.

Līgums ar AS UPB noslēgts 20.11.2020. 
Saskaņā ar Līgumu, Būvdarbu stadijai ir paredzētas 58 (piecdesmit astoņas) nedēļas pēc Darbu uzsākšanas stadijas pabeigšanas jeb 448 (četri simti četrdesmit astoņas) dienas no Līguma noslēgšanas dienas, t.i. līdz 10.02.2022

1.    04.01.2021- 10.01.2021 (7 dienas)
1.1.    Būvlaukuma iekārtošana; 
1.2.    Esošo būvju pamatu demontāža;
1.3.    Uzsākta augsnes noņemšana.

2.    11.01.2021- 17.01.2021 (14 dienas)
2.1.    Turpināta būvlaukuma iekārtošana;
2.2.    Pabeigta esošo būvju pamatu demontāža, izņemot pamatus zem RSU reklāmas;
2.3.    Uzsākta pagaidu atbalstsienas izbūve;
2.4.    Turpināti zemes darbi: būvbedres izrakšana, liekas grunts izvešana.

3.    18.01.2021- 24.01.2021 (21 dienas)
3.1.    Turpināta būvlaukuma iekārtošana: būvlaukuma žoga plēves uzstādīšana; 
3.2.    Turpināta pagaidu atbalstsienas izbūve;
3.3.    Turpināti zemes darbi: būvbedres izrakšana, liekas grunts izvešana.

4.    25.01.2021- 31.01.2021 (28 dienas)
4.1.    Turpināta būvlaukuma iekārtošanu turpmākiem būvdarbiem; 
4.2.    Pabeigta atbalstsienas izbūve;
4.3.    Turpināti zemes darbi: būvbedres izrakšana, liekas grunts izvešana,
Nākamā perioda darbi

5.    Torņa celtņa uzstādīšana, ārējās kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūves darbi, būvkonstrukciju ( pamatu plātnes stiegrošana) izbūves darbi. 
Būvniecības dalībnieku atskaites
6.    Ir saņemta un apstiprināta autoruzraudzības atskaite. Autoruzraudzības atskaitē norādīts, ka būvniecība tiek veikta atbilstoši izstrādātajam būvprojektam. Nepieciešamās izmaiņas būvprojekta risinājumos ir izstrādātas un saskaņotas.
7.    Ir saņemta un apstiprināta autoruzraudzības atskaite. Autoruzraudzības atskaitē norādīts, ka būvniecība tiek veikta atbilstoši izstrādātajam būvprojektam. Nepieciešamās izmaiņas būvprojekta risinājumos ir izstrādātas un saskaņotas.
8.    Ir saņemta un apstiprināta būvuzraudzības atskaite. Būvuzraudzības atskaitē norādīts, ka atskaites periodā nav konstatēti būvdarbu kvalitātes pārkāpumi un neatbilstības.
9.    Atskaites periodā ir konstatēts, ka:
9.1.    būvniecības darbu izpildē kavējumi nav konstatēti;
9.2.     būtiskas neatbilstības būvniecības līgumam un līguma tehniskajai specifikācijai nav konstatētas.
Fotofiksācija

1-copy.jpg 2-copy.jpg 4-copy.jpg 6-copy.jpg 3-copy.jpg 5.jpg

Līguma izpildes jautājumi.
10.    Saskaņoti un sniegti atzinumi par  3 Uzņēmēja iesniegumiem par apakšuzņēmēja piesaisti un nomaiņu,
11.    Saskaņotas izmaiņas Līgumcenā atbilstoši grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kas nosaka Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi, samazinot sociālās iemaksas no līdzšinējiem 35,09 procentiem uz 34,09 procentiem,
12.    Uzsākta Vienošanās Nr.1 pie līguma gatavošana.
Saistošie Iepirkumi.
13.    Sagatavots un 15.01.2021 izsludināts iepirkums Gatavo zāļu formu pētnieciskās laboratorijas (GZFL) Tīrtelpu un Tehnoloģijas ierīkošanas darbiem Konsula ielā 21, Rīgā, plānotā piedāvājumu iesniegšana 16.02.2021.
14.    Sagatavošanā 2. un 3. stāva mācību laboratoriju un 4. stāva standartizācijas laboratorijas mēbeļu un velkmes skapju uzstādīšanas darbu iepirkuma dokumentācija,
15.     Sagatavošanā Kabeļu kanalizācijas izbūve Objekta EST pieslēguma nodrošināšanai iepirkuma dokumentācija.