Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Oļegs Sabeļņikovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija; Dzīvās dabas zinātnes; Psiholoģija; Klīniskā farmācija; Ārstniecība; Sabiedrības veselība; Sporta treneris; Civilā un militārā aizsardzība; Farmācija; Māszinības
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Pilnveidot studējošo kompetenci pirmās palīdzības sniegšanā. Informēt par civilās aizsardzības struktūru un organizāciju valstī, kā arī pienākumiem un pasākumiem dažādu katastrofu gadījumos, lai nodrošinātu adekvātu un savlaicīgu rīcību. Informēt par būtiskākajiem vides aspektiem (gaisu, ūdeni, augsni, pārtiku u.c.) un to potenciālo ietekmi uz veselību un drošību, kā arī kontroli, novēršanu un samazināšanu (atbilstoši MK noteikumiem nr. 716 “Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam”, kas pieņemti 15.12.2017.).

Priekšzināšanas

Bioloģija, fizika, ķīmija (vidusskolas kursu līmenī).

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
• raksturot sirds-asinsvadu un elpošanas sistēmas nozīmi dzīvībai svarīgu funkciju uzturēšanā;
• aprakstīt pirmās palīdzības sniedzēja rīcības plānu negadījuma vietā;
• aprakstīt pieaugušo un bērnu pamata atdzīvināšanas algoritmus;
• nosaukt un raksturot ārējās un iekšējās asiņošanas klīniskās pazīmes, asiņošanas apturēšanas metodes;
• aprakstīt šoka attīstības mehānismus, pretšoka pasākumus;
• nosaukt kaulu lūzumu, locītavu mežģījumu, cīpslu un muskuļu sastiepumu pazīmes un pirmo palīdzību cietušajiem;
• nosaukt ārējās vides kaitīgo faktoru nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēka organismu (pārkaršanu, atdzišanu, apsaldējumus).

Apgūtas zināšanas par civilās aizsardzības sistēmas struktūru, tiesisko regulējumu, organizāciju un vadību; zināšanas par valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu uzdevumiem, tiesībām un pienākumiem civilās aizsardzības jomā; zināšanas par paaugstinātas bīstamības objektiem, apdraudējuma risku novērtēšanu, īpašnieku vai tiesisko valdītāju pienākumiem un tiesībām; zināšanas par pašvaldību civilās aizsardzības komisijām; zināšanas par civilās aizsardzības pasākumu plānošanu; zināšanas par bīstamām vielām, to klasifikāciju un prasībām to glabāšanai un pārvadājumiem; zināšanas par starptautiskās palīdzības lūgšanu un sniegšanu; par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem katastrofas gadījumā; zināšanas par īpašiem tiesiskajiem režīmiem un rīcībām specifiskos objektos. Izpratne par dažādiem vides faktoriem, to ietekmi uz veselību un drošību, rīcību dažādās ar vidi saistītās ārkārtas situācijās.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
• efektīvi rīkoties nelaimes gadījuma vietā pirms NMP brigādes atbraukšanas;
• veikt cietušo vitālo funkciju novērtēšanu pirmshospitālā posmā;
• veikt pamata atdzīvināšanas pasākumus pieaugušajiem un bērniem;
• sniegt pirmo palīdzību svešķermeņa aspirācijas gadījumā;
• veikt ārējās asiņošanas apturēšanu ar tiešā spiediena, spiedošā pārsēja metodēm;
• veikt pretšoka pasākumu kompleksu;
• sniegt pirmo palīdzību traumu gadījumā;
• sniegt pirmo palīdzību temperatūras izraisīto bojājumu gadījumā;
• sniegt pirmo palīdzību krampju gadījumā;
• demonstrēt spēju strādāt pēc komandas darba principiem, savas kompetences ietvaros.

Studiju kursa apguves rezultātā students zinās, kā apzināt dažādus apdraudējumus un to, kā rīkoties dažādās ārkārtas situācijās.
Spēs patstāvīgi, kritiski analizēt, atrast informāciju un datus, veicot vides veselības problēmu identifikāciju, kā arī izvērtēt to nozīmi cilvēka veselības saglabāšanā un nostiprināšanā.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā students spēs efektīvi sniegt pirmo palīdzību cietušajam dažādās dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās optimālā veidā, izmantojot pieejamos resursus, kā arī pareizi rīkoties dažādās ārkārtas situācijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE2BakalaursObligātsDarja Smirnova, Olga Zemļanuhina, Vita Biltauere, Anna Klēšmite, Kaspars Šetlers, Oļegs Sabeļņikovs, Ivars Vanadziņš
Psiholoģija, PSb2BakalaursObligātsVita Biltauere, Paula Zviedre, Darja Smirnova, Iveta Vigupe, Olga Zemļanuhina, Anna Klēšmite
Vecmāte, MZFVb2BakalaursObligātsArdis Bērziņš, Paula Zviedre, Iveta Vigupe, Ivars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs, Kaspars Šetlers, Olga Zemļanuhina, Vita Biltauere
Zobārstniecība, SSNSFz1MaģistrsObligātsVita Biltauere, Paula Zviedre, Ivars Vanadziņš, Oļegs Sabeļņikovs
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija, RFA3BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFF1BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFFN1BakalaursObligāts
Mākslas terapija, RFMT5MaģistrsIerobežota izvēle
Māszinības, MZF1BakalaursObligāts
Ortozēšana - protezēšana, RFO1BakalaursObligāts
Uzturs, RFU1BakalaursObligāts
Uzturs, RFUN1BakalaursObligāts
Vecmāte, MZFVb1BakalaursObligāts
Zobārstniecība, ZF1MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSF1MaģistrsObligāts
Zobu higiēnists, ZFH3Pirmais līmenisObligāts