Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Ivars Kronis
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Civiltiesības

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar civilprocesa principiem, noteikumiem, būtiskākajām problēmām un atšķirībām no citām procesuālajām tiesību nozarēm. Pilnveidot studentu zināšanas procesuālo un civilo tiesību jomās, iepazīstināt studentus ar nozares terminoloģiju. Sagatavot studentus praktiskam darbam ar civilprocesuālajiem dokumentiem un dalībai tiesas sēdē. Izvirzīto studiju kursa mērķu sasniegšanai ir pildāmi šādi uzdevumi: Apgūt normatīvos aktus, kas saistīti ar civilprocesu un iepazīties ar literatūru, kā arī publikācijām un tiesu praksi civilprocesā. Analizēt un patstāvīgi sagatavot dažādus civilprocesuālos dokumentus. Risināt patstāvīgus darbus, kuru mērķis ir veicināt radošu domāšanu, tiesību zinātnes ietvaros.

Priekšzināšanas

Ievads civiltiesībās, Loģika, Latvijas tiesību vēsture, Administratīvās tiesības, Tiesību teorija, Juridiskās metodes.

Rezultāti

Zināšanas

Students spēj parādīt civiltiesību apakšnozares – civilprocesa raksturīgās pamata zināšanas (formulēt civilprocesa pamatprincipus, kā arī civilprocesa tiesību pamatjēdzienus, izprast civilprocesuālā regulējuma mērķi, atsevišķo speciālo regulējumu praktisko nepieciešamību) un specializētas zināšanas (aprakstīt procesuālos pamatnoteikumus, kas regulē civiltiesisko strīdu pakļautību un piekritību, tiesāšanās izdevumus, procesuālos termiņus, lietas dalībnieku kompetenci, pierādījumus, tiesvedību pirmās instances tiesā: prasības celšanu, prasības nodrošināšanu, iztiesāšanu, tiesas nolēmumus, izlīgumu, atsevišķu kategoriju lietu izskatīšanas īpatnības, sevišķo tiesāšanās kārtību, saistību izpildīšanu tiesas ceļā, pārsūdzēšanu apelācijas kārtībā, pārsūdzēšanu kasācijas kārtībā, šķīrējtiesas procesu, tiesas spriedumu izpildi, starptautisko civilprocesu). Papildus students spēj parādīt iepriekšminēto zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļai zināšanu civilprocesā jāatbilst augstāko sasniegumu līmenim. Students spēj parādīt civilprocesa jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

Prasmes

Students spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos civilprocesa pamatus un studiju procesā iegūtās prasmes, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus civiltiesību apakšnozarē – civilprocesā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar nozares speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Students spēj, izmantojot studiju kursā apgūtos civilprocesa teorētiskos pamatus un prasmes, praktiski izmantot civilprocesa likuma piemērošanas iemaņas. Izprot civilprocesa vietu tiesību sistēmā. Spēj analizēt praktiskās situācijas, izprotot piemērojamo civilprocesa likuma tiesību normu būtību. Ir ieguvis verbālas un rakstiskas komunikācijas prasmes par civilprocesuālo tiesību problemātiku. Spēj orientēties tiesu praksē un piemērot tajā sniegtās atziņas.

Kompetences

Students spēj piemērot civilprocesa likuma tiesību normas juridisku kāzusu praktiskā risināšanā un teorētisku atzinumu sniegšanā par attiecīgo problemātiku. Spēj izmantot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes profesionālajā un personīgajā attīstībā. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un izmantot to juridiska rakstura dokumentu izstrādē. Spēj pieņemt lēmumus un risināt problēmas civiltiesību apakšnozarē – civilprocesā un jurista profesionālās darbības jomā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz4BakalaursObligātsValdis Savickis
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNT4BakalaursObligāts
Tiesību zinātne, TZ4BakalaursObligātsIvars Kronis
Tiesību zinātne, TZ2BakalaursObligātsIvars Kronis
Tiesību zinātne, TZN4BakalaursObligātsValdis Savickis