Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Kitija Bite
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Civiltiesības

Mērķis

Sekmēt jurista izpratni par darba tiesību attīstību un sistēmu, kā arī sekmēt spēju orientēties jautājumos, kas saistīti ar darba tiesību praktisko piemērošanu, dot iespēju bagātināt teorētiskās zināšanas un risināt praktiskus kāzusus.

Priekšzināšanas

Ievads civiltiesībās, tiesību teorija, loģika, administratīvās tiesības. Vispārīgas zināšanas par tiesībām.

Rezultāti

Zināšanas

Students saprot darba tiesību jautājumus un zina teorētiskās tiesību normas un to praktisko interpretāciju, piemēram, par darba tiesību subjektiem un sistēmu; par darba tiesību galvenajiem posmiem – darba tiesisko attiecību dibināšanu, darbinieka un darba devēja saistībām, darba organizāciju un darba tiesisko attiecību izbeigšanu; par darba samaksas sistēmu valsts un privātajā sektorā; par darba strīdu risināšanu un sociālo dialogu.
Students spēj parādīt darba tiesību svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

Prasmes

Students iegūst prasmes sistematizēt un analizēt juridiskos tekstus, teorētisko literatūru un judikatūru; sniegt kopsavilkumu; izvērtēt kāzusus darba tiesībās un sniegt to juridisku risinājumu. Studenti var diskutēt un piedāvāt risinājumu praktiskām situācijām, t.sk., izstrādāt tiesiskus dokumentus, kas nepieciešami praktiskiem kāzusiem. Spēj patstāvīgi organizēt savu darbu.

Kompetences

Students spēj orientēties darba tiesību tiesiskajā regulējumā; plānot un organizēt savu darbu; atlasīt tiesību normas, analizēt un piemērot tās; spēt argumentēt un izklāstīt savu viedokli, interpretēt tiesību normas, risināt kāzusus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZN3BakalaursObligātsKitija Bite
Tiesību zinātne, TZNT3BakalaursObligātsKitija Bite
Tiesību zinātne, TZ5BakalaursObligātsKitija Bite
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz3BakalaursObligātsKitija Bite