Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Dita Rietuma
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Radīt studentos izpratni par dokumentālā kino teoriju, vēsturi un mūsdienu praksi. Dokumentālais kino, tā izteiksmes līdzekļi ir ļoti nozīmīgi audiovizuālo mediju komunikācijā – dokumentalitātes elementi tiek izmantoti gan tradicionālā dokumentālajā kino, gan arī TV medijā, kā arī daudzos interneta informācijas izplatīšanas kanālos. Tālab ir būtiski radīt izpratni studentos gan par nozīmīgākajiem posmiem dokumentālā kino attīstībā, gan par dominējošajām stratēģijām dokumentālo filmu veidošanā. Būtiski ir iepazīstināt studējošos ar nozīmīgākajiem dokumentālā kino stilistiskajiem virzieniem un arī autoriem, kuri savā daiļradē ir izmantojuši savam laikam novatoriskus izteiksmes līdzekļus un vēstījuma stratēģijas, kā arī attīstīt studējošo prasmes analizēt dokumentālā kino darbus, tajā izmantotās stratēģijas un stilistiku. Kurss piedāvā ieskatu gan dokumentālā kino estētiskajos principos, gan pasaules nozīmīgāko dokumentālā kino režisoru darbos, sākot ar Dzigas Vertova, Roberta Flaertija u.c. daiļradi, turpinot ar Maikla Mūra u.c. mūsdienu dokumentālā kino režisoru darbu analīzi. Nozīmīga vieta studiju kursā atvēlēta arī ieskatam Latvijas dokumentālā kino pagātnē un tagadnē, kā arī tā attīstībai būtiskāko personību daiļradē.
Studiju kursa uzdevumi ir iepazīstināt ar nozīmīgākajiem pasaules dokumentālā kino attīstības posmiem un autoriem, viņu daiļrades un rokraksta īpatnībām, kā arī attīstīt studentos prasmes orientēties dokumentālā kino stilistikā, naratīvajās stratēģijās un uzbūves principos, izprast dokumentālisma tradīcijas attīstību un ietekmi pasaules kino procesos. Kursā tiek aktualizētas filmas: Dz. Vertova "Man With the Movie Camera"/"Cilvēks ar kinoaparātu" (1927), Roberta Flaertija "Nanook of the North"/"Nanuks no Ziemeļiem" (1922), "Man Aran"/"Cilvēks no Aranas" (1934), Žana Ruša "Vasaras hronika"/"Chronicle of A Summer", Maikla Mūra "Bowling for Columbine"/"Boulings Kolumbainai", arī Latvijas dokumentālā kino klasiska un aktuālie darbi.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie iegūst zināšanas par dokumentālā kino jēdzienu, tradīcijas aizsākumu un attīstību, dokumentālā kino vēstījumu uzbūves principiem, stratēģijām un veidiem, kas tiek izmantotas dokumentālā kino praksē XX un XXI gs. Studējošie iegūst zināšanas par būtiskākajiem autoriem, kuri darbojas dokumentālā kino medijā pasaulē un Latvijā.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie iegūst prasmes orientēties dokumentālā kino attīstības posmos, dokumentālā kino stilistikā, naratīvajās stratēģijās un uzbūves principos, izprast dokumentālisma tradīcijas attīstību un ietekmi pasaules kino procesā, kā arī orientēties nozīmīgāko dokumentālā kino autoru darbos.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie iegūst kompetenci:
• dokumentālā kino valodā, stilistikā un naratīva stratēģiju izmantojumā,
• dokumentālā kino darbu analizēšanā,
• un izpratni par dokumentalitātes jēdzienu un tā pielietojumu medijos,
• dokumentālā kino attīstības posmos pasaulē un Latvijā.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Multimediju komunikācija, MK4BakalaursIerobežota izvēle
Multimediju komunikācija, MKN4BakalaursIerobežota izvēle