Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Ģirts Briģis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Kurss sagatavo maģistratūras studentus pētnieciskajam darbam, izmantojot analītiskās epidemioloģijas teoriju un līdzekļus.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas epidemioloģijas pamatu zināšanas ievadkursa apjomā.
Nepieciešamas priekšzināšanas statistiskās analīzes pamatos.
Lai lasītu un analizētu moderno epidemioloģisko literatūru, nepieciešama angļu valodas prasme.
Nepieciešama datora lietošanas prasme.

Rezultāti

Zināšanas

1. Veselības determinantu daudzfaktoru teorija, cēlonisko sakarību modeļi:
a. Definēs un izklāstīs slimību un veselības notikumu daudzfaktoru teoriju.
b. Kritiski izklāstīs un interpretēs Bredforda – Hila cēlonības kritērijus.
c. Atšķirs cēlonisku un ne-cēlonisku faktoru saistības iespējamību ar veselības iznākuma parametriem.
d. Atšifrēs un novērtēs virzītos acikliskos grafiskos cēlonības modeļus.
2. Vecuma, kohortas un perioda efekts:
a. Definēs vecuma, kohortas un perioda efektu.
b. Paskaidros šķērsgriezuma sakarības laika punktā, ņemot vērā vairākas iespējamās laika dimensijas.
3. Novērošanas pētījuma dizaina izvēles stratēģija, speciālo pētījumu dizaini:
a. Klasificēs un sistematizēs pētījumus pēc populācijas grupējuma un attiecībām pret laiku.
b. Atlasīs piemērotāko pētījumu dizainus atbilstoši pētniecības uzdevumam.
c. Paskaidros atšķirības starp eksperimentālajiem un novērošanas dizainiem.
4. Veselības notikumu un stāvokļu mērīšana:
a. Nosauks veselības notikumu un stāvokļu izteikšanas formulas.
b. Identificēs matemātiskās atšķirības starp stāvokļiem un notikumiem.
c. Pretstatīs proporciju mērījumus slēgtās un biežuma mērījumus atvērtās populācijās.
d. Aprakstīs mūža tabulu un Kaplana-Meiera metodes izdzīvotības analīzē.
5. Ekspozīcijas un iznākumu asociāciju mērīšana:
a. Nosauks asociāciju rādītājus un to aprēķināšanas formulas.
b. Atšķirs absolūtās un relatīvās atšķirības ekspozīcijas funkcijas izteikšanā.
c. Atpazīs iebūvētās novirzes jēdzienu.
d. Attiecinās asociāciju rādītājus uz kohortu un gadījumu kontroles pētījumiem.
6. Pētījumu nejaušās un sistemātiskās kļūdas jeb novirzes:
a. Atšķirs nejaušās kļūdas no novirzēm.
b. Nosauks noviržu cēloņus un veidus.
c. Izskaidros diferencētas un nediferencētas sajauktas klasificēšanas kļūdas.
d. Aprakstīs kombinētu noviržu ietekmi uz slimību pārraudzības un skrīninga programmu efektivitātes pētījumiem.
7. Jaucējfaktori:
a. Atpazīs jaucējfaktoru jēdzienu un izklāstīs tā būtību.
b. Definēs jaucējfaktora vispārējos likumus un to izņēmumus.
c. Nosauks jaucējfaktoru veidus.
d. Uzskaitīs jaucējfaktoru kontrolēšanas stratēģijas.
8. Mijiedarbība:
a. Atšķirs cēloņa modificētājus no jaucējfaktoriem.
b. Nosauks un atšķirs mijiedarbības alternatīvās definīcijas.
c. Uzskaitīs un paskaidros mijiedarbības noteikšanas stratēģijas.
d. Atšķirs aditīvu un multiplikatīvu mijiedarbību.
9. Stratifikācija un standartizācija:
a. Izklāstīs stratificētās analīzes uzdevumus un metodes.
b. Uzskaitīs un aprakstīs standartizācijas metodes.
c. Paskaidros standartizācijas jēgu un pielietojumu.
d. Formulēs Mantela-Haenszela metodi.
10. Daudzfaktoru samērotās analīzes modeļi:
a. Identificēs daudzfaktoru analīzes statistisko modeli atbilstoši pētījuma dizainam.
b. Interpretēs daudzfaktoru analīzes parametrus.
c. Izklāstīs statistiskās modelēšanas principus.
d. Paskaidros statistiskās modelēšanas jēgu.
e. Secinās par kauzalitātes sakarībām, lietojot statistiskos modeļus.
11. Pētījumu noturības un pareizības kontrole:
a. Nosauks pētījumu noturības un pareizības izvērtēšanas metodes, atšķirs noturību no pareizības.
b. Identificēs nekvalitatīvi veiktus pētījumus un nepareizus secinājumus.
c. Uzskaitīs un definēs noturības un pareizības rādītājus.
12. Pētījumu rezultātu ziņošana:
a. Klasificēs grafiskos attēlošanas veidus.
b. Sakārtos datus tabulās.

Prasmes

1. Veselības determinantu daudzfaktoru teorija, cēlonisko sakarību modeļi:
a. Konstruēs epidemioloģisko pētījumu konceptuālos modeļus.
2. Vecuma, kohortas un perioda efekts:
a. Izskaidros vecuma, kohortu un perioda ietekmi uz kauzālo secinājumu pareizību.
b. Apšaubīs acīmredzamās sakarības.
3. Novērošanas pētījuma dizaina izvēles stratēģija, speciālo pētījumu dizaini:
a. Novērtēs pētījumu secinājumu pareizību atkarībā no izvēlēta pētījuma dizaina priekšrocībām un trūkumiem.
b. Konstruēs pētījuma dizainu atkarībā no tā mērķa un uzdevumiem.
4. Veselības notikumu un stāvokļu mērīšana:
a. Aprēķinās epidemioloģiskos rādītājus.
b. Aprēķinās izdzīvotības varbūtības.
c. Konstruēs izdzīvotības varbūtību grafikus.
d. Sadalīs kategorijās personlaiku.
5. Ekspozīcijas un iznākumu asociāciju mērīšana:
a. Aprēķinās asociāciju rādītājus.
b. Piemēros atbilstošos rādītājus atkarībā no pētījuma dizaina.
6. Pētījumu nejaušās un sistemātiskās kļūdas jeb novirzes:
a. Novērtēs noviržu ietekmi uz secinājumu pareizību.
b. Kritizēs sajauktas klasifikācijas ignoranci.
7. Jaucējfaktori:
a. Pārbaudīs jaucējfaktora klātbūtni ar dažādu stratēģiju palīdzību.
8. Mijiedarbība:
a. Novērtēs mijiedarbību ar divu novērtēšanas stratēģiju palīdzību.
b. Diskutēs heterogenitātes efektus.
9. Stratifikācija un standartizācija:
a. Aprēķinās standartizētos rādītājus.
b. Aprēķinās samērotos rādītājus ar Mantela-Haenzela metodi.
c. Lietos stratificēto datu analīzi.
10. Daudzfaktoru samērotās analīzes modeļi:
a. Analizēs korelācijas un regresijas līknes.
b. Pārbaudīs jaucējfaktora klātbūtni ar statistiskajiem daudzfaktoru lineārās regresijas modeļiem.
c. Salīdzinās nesamērotus un samērotus saistību rādītājus.
11. Pētījumu noturības un pareizības kontrole:
a. Aprēķinās pareizības un noturības rādītājus.
b. Novērtēs pētījumu kvalitāti.
12. Pētījumu rezultātu ziņošana:
a. Diskutēs pētījumu rezultātu atspoguļojuma kvalitāti.

Kompetences

• Projektēs un plānos epidemioloģiskus pētījumus.
• Kritiski novērtēs epidemioloģiskus pētījumus.
• Pamatos sabiedrības veselību ietekmējošus lēmumus ar kvantitatīviem pierādījumiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība, SVFM1MaģistrsObligātsĢirts Briģis