Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Dagnija Brutāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Sniegt studentam nepieciešamās zināšanas un praktiskās iemaņas par pacientu aprūpi primārās veselības aprūpes līmenī ģimenes ārsta praksē, hronisko pacientu aprūpes un tās pēctecības nodrošināšanu, dažādiem slimību profilakses, veselības veicināšanas, sabiedrības veselības pasākumiem.

Priekšzināšanas

Anatomijā un fizioloģijā, patoloģiskā fizioloģijā, klīniskajā farmakoloģijā un medikamentozajā aprūpē, transkulturālajā pacientu aprūpē, vispārējās aprūpes principos, propedeitikā, iekšķīgajās slimībās, pediatrijā, sabiedrības veselībā, aprūpes procesā.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais iegūs zināšanas par vesela un slima bērna aprūpes principiem ģimenes ārsta praksē, vesela un slima bērna uztura principiem, bērna un ģimenes vai likumisko pārstāvju izglītošanas veikšanu, veselīga dzīvesveida principu ievērošanu dažādos bērna vecumposmos, traumu profilaksi, vakcinācijas principiem, normatīvo regulējumu un vakcinācijas veikšanu bērniem un pieaugušajiem, vakcinācijas kalendāra nozīmi, veselības veicināšanu reproduktīvajā vecumā, zīdīšanas fizioloģiju un tās veikšanu, jaundzimušā aprūpes veikšanu ģimenes ārsta praksē un normatīvo regulējumu, hronisko slimību pacientu ilgtermiņa aprūpes nodrošināšanu un normatīvajiem regulējumiem, motivācijas veidošanu, hronisko slimību komplikāciju profilaksi, veselības aprūpes principiem primārajā aprūpē un normatīvo regulējumu, sabiedrības iesaisti veselīgas vides veicināšanā, slimību profilakses veikšanu ģimenes ārsta praksē.

Prasmes

Studējošais spēs novērtēt un veicināt bērna fizisko, psihomotoro, kognitīvo un sociālo attīstību dažādos vecuma periodos un atpazīt patoloģiskas izmaiņas, izskaidrot bērnam un ģimenei vai likumiskajiem pārstāvjiem medikamentozās terapijas mērķus, prognozēt ar zāļu vielu lietošanu saistītās iespējamās blakusparādības, izvērtēt zāļu vielu efektus un devas, veicināt veselīga uztura pamatprincipus un identificēt ēdināšanas problēmas dažādos bērna vecuma periodos, sniegt efektīvu informāciju bērnam ar veselības problēmām un viņa ģimenei vai likumiskajiem pārstāvjiem, izmantojot piemērotas metodes atbilstoši bērna vecumam, veikt bērna un viņa ģimenes vai likumisko pārstāvju izglītošanu par veselīgu dzīvesveidu un veselības veicināšanu, traumu un slimību risku novēršanu; veikt jaundzimušā aprūpi, atpazīt veselības riskus un komplikācijas, sniegt psihoemocionālo atbalstu sievietei pēc grūtniecības pārtraukšanas un grūtniecības pārtraukšanās, veicināt līdzcilvēku (atbalsta personu, ģimenes, likumisko pārstāvju) iesaistīšanu, veikt ģimenes vai likumisko pārstāvju/indivīda izglītošanu mātes un bērna veselības/reproduktīvās veselības kontekstā, izprast mātes un bērna veselības aprūpes politikas pamatprincipus; novērtēt raksturīgākos hronisku slimību simptomus, pārzināt nepieciešamās diagnostiskās metodes un diagnostiskos kritērijus, kā arī pārzināt ārstēšanas principus, izprast komplementārās un alternatīvās medicīnas un radošās terapijas metodes hronisku slimību ārstēšanā un pacientu aprūpē, veicināt nepieciešamo starpdisciplināro sadarbību pacientu aprūpē ar hroniskām slimībām. Palīdzēt pacientam apgūt pašaprūpei nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas, piemērojot mācību metodes un mācību materiālus pacientu izglītošanā, izvērtēt hroniski aprūpējamo pacientu aprūpes rezultātus, sniegt emocionālo atbalstu pacientiem ar hroniskām slimībām, nodrošināt aprūpes darbību nepārtrauktību un ilgtspējību pacientiem ar hroniskām slimībām; identificēt veselības, psihosociālos un ekonomiskos riskus indivīda individuālājā vidē un ģimenē, tai skaitā likumiskiem pārstāvjiem, novērtēt indivīda veselības un fiziskās un psihosociālās problēmas, plānot un īstenot veselības veicināšanu un slimību profilaksi. Lietot mācīšanas un koučinga metodes indivīda izglītošanā, pārzināt skrīninga izmeklēšanas metodes, pārzināt un administrēt vakcinācijas procesu, īstenot ilgtermiņa sadarbību ar indivīdu un viņa ģimeni vai likumiskajiem pārstāvjiem, plānot un konsultēt indivīdu par dzīves kvalitāti vadoties pēc viņa vajadzībām, piedalīties sabiedrības veselības veicināšanā un veselības stiprināšanā.

Kompetences

Izmantojot iegūtās zināšanas studējošais spēs nodrošināt pierādījumos balstītu pediatrisko aprūpi; nodrošināt mātes, bērna aprūpi un ģimenes vai likumisko pārstāvju izglītošanu reproduktīvās veselības kontekstā, nodrošināt ilgtermiņa aprūpi pacientiem ar hroniskām slimībām visos vecuma posmos, veikt primāro veselības aprūpi visu vecumu posmu personām.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF4BakalaursObligāts
Māszinības, LFMZFb4BakalaursObligāts