Pārlekt uz galveno saturu

Katedras mērķis ir augstas kvalitātes izglītības īstenošana māszinībās un dzemdību aprūpē, attīstot pierādījumos balstītu aprūpi, studiju un pētniecības integrāciju, realizējot starpdisciplināru pieeju studiju procesā un izmantojot starptautiskas sadarbības pieredzi.

Pamatuzdevumi

 • Studentu centrētas pieejas izmantošana studiju procesā
 • Studiju programmu kvalitātes indikātoru pastāvīgs monitorings
 • Akadēmiskā personāla profesionālo kompetenču attīstība un pilnvērtīgāka potenciāla izmantošana
 • Sadarbības attīstība ar profesionālām organizācijām, darba devējiem un augstskolām
 • Starptautiskas sadarbības attīstība veselības aprūpes nozarē, piedaloties starptautisku projektu realizācijā

Pētniecības virzieni

 • Uz pierādījumiem balstītā aprūpe
 • Drošības aspekti veselības aprūpē un tās nodrošināšana
 • Profesionālā darba vide un ar to saistītie riska faktori
 • Sāpju menedžments aprūpē
 • Nepilnīgi veikta pacientu aprūpe

Sadarbība studiju un zinātniskajā darbā

Katedras starptautiskās sadarbības partneri NORDPLUS programmas ietvaros:

Katedras starptautiskās sadarbības partneri OnBoard-Med projekta ietvaros:

 • Turku University of Applied Sciences (Somija)
 • Åland University of Applied Sciences (Somija, Olandu salas)
 • Estonian Nautical School (Igaunija)
 • Latvian Maritime Academy (Latvija)

Katedra piedalās starptautiskās sadarbības projektā RANCARE COST Nr. CA15208, Rationing Missed Nursing care: An international and multidimensional problem 2016-2020.

Prakse un studijas ārvalstīs

 • RSU Māszinību programmas ir iekļauta Ziemeļvalstu un Eiropas augstskolu sadarbības tīklos NORDSNE un NORDBALT, kas studentiem dod iespēju apgūt līdz trīs mēnešus ilgu praksi Dānijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Somijas slimnīcās vai arī apgūt atsevišķus studiju priekšmetus šo valstu augstskolās
 • Studenti var pieteikties Erasmus + apmaiņas programmā uz vienu vai diviem semestriem. 

Katedras aktualitātes

 • 2017. gada 10. un 11. oktobrī, viesnīcā “Hotel ILF”, Prāgā, COST (European Cooperation of Science and Technology) – sponsorētā projekta “APRŪPES OPTIMIZĀCIJA – NEPILNĪGA APRŪPE: starptautiska un multidimensionāla problēma” ietvaros, notika trešā Menedžmenta komitejas, Vadības grupas un četru Darba grupu sanāksme. No Latvijas šajā pasākumā piedalījās RSU Māszinību un dzemdību aprūpes katedras vadītāja asoc. prof. Liāna Deklava. Pasākums tika organizēts ar Ostravas Universitātes (University of Ostrava) līdzdalību. Divu dienu laikā RANCARE aktivitātes bija saistītas ar mērķi veicināt diskusiju par tēmu “Aprūpes optimizācija un nepilnīga aprūpe”, īstenojot un veicinot COST projekta realizāciju.
  Lasīt vairāk
 • Katedras docētāju - asistentes A. Ribakovas un lektores I. Zariņas dalība Starptautiskajā doktorantu vasaras skolā 2nd Summer School of Baltic Sea Region Network in Personalized Health Care (07.06.2017.-08.06.2017., University of Lubeck, Lubeck, Vācija)
 • Vairāku Māszinību un dzemdību aprūpes katedras docētāju dalība mobilitātē NORDPLUS projekta ietvaros: docents K. Circenis un asistentes I. Ansule, A. Znotiņa (Karelia University of Applied Sciences), lektore I.Zariņa (University of Iceland)
 • Bakalaura studiju programmas Māszinības studējošo komandas dalība Starptautiskajā veselības aprūpes jomas studentu olimpiādē, 15.05.2017.-19.05.2017., Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas starptautiskas nedēļas “Pacientu drošība veselības aprūpē” ietvaros
 • 2017. gada 17. maijā RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā norisinājās Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Māszinību un dzemdību aprūpes katedras organizētā Starptautiskai māsu un vecmāšu dienai veltītā 3. zinātniski praktiskā konference Profesionāla attieksme – nemainīga vērtība māsu un vecmāšu praksē. Konference tika translēta tiešsaistē arī RSU Liepājas filiālē, Daugavpils Psihoneiroloģiskajā slimnīcā un Vidzemes slimnīcā. Kopumā konferencē piedalījās 339 dalībnieki.
 • Latvijas skolēnu ZPD veselības sekcijas konferencē, kura norisinājās 2017. gada 22. aprīlī, katedras akadēmiskais personāls veica skolēnu iesniegto darbu recenzēšanu un piedalījās ekspertu komisiju darbā prezentāciju vērtēšanā.
 • Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Māszinību un dzemdību aprūpes katedra kopā ar četriem projekta partneriem no 2016. gada septembra ir sākusi darbu starptautiskajā projektā “Ārstniecības, darba drošības un neatliekamās palīdzības prasmju saskaņošana Baltijas jūras kuģniecībā (OnBoard-Med, Harmonization of on Board Medical Treatment, Occupational Safety and Emergency Skills in Baltic Sea Shipping)”, kurš tiks īstenots līdz 2019. gada 30. jūnijam. Projekta galvenais mērķis ir saskaņot un attīstīt apmācību kursus ārstniecības, neatliekamās palīdzības un darba drošības prasmju pilnveidei Baltijas jūras kuģniecībā, kā arī attīstīt pārrobežu sadarbību starp medicīnas un jūras transporta institūcijām.
 • Vairāku katedras docētāju dalība Ārstniecības, darba drošības un neatliekamās palīdzības prasmju saskaņošana Baltijas jūras kuģniecībā (OnBoard-Med, Harmonization of on Board Medical Treatment, Occupational Safety and Emergency Skills in Baltic Sea Shipping) projekta otrajā klātienes partneru tikšanās, 18.04.2017.-21.04.2017. Saskaņā ar projektu to organizēja viens no projekta partneriem – Latvijas Jūras akadēmija.

Katedras vēsture

Lai celtu medicīnas māsu sagatavošanas kvalitāti atbilstīgi starptautiskām prasībām, saskaņā ar Latvijas veselības aizsardzības koncepciju Rīgas Medicīnas institūtā (tagad – Rīgas Stradiņa universitāte) 1990. gadā bija izveidota nodaļa, kurā tika gatavotas medicīnas māsas ar augstāko izglītību. Specialitātei piešķīra nosaukumu akadēmiskā māsa.

Tas bija jauns izglītības projekta sākums, kas tika virzīts uz pacienta aprūpi un izglītošanu. 1990./91. mācību gadā augstākās izglītības apguvei uzņēma 25 reflektantes ar obligātiem noteikumiem – medicīnas skolas izglītību un praktisko pieredzi māsu praksē. Lielu ieguldījumu akadēmisko medicīnas māsu nodaļas darbā deva ASV vieslektores, kuru vidū bija māsa profesore Zaiga Priede-Kalniņš un māsa profesore Irēne Kalniņa.

No 1993. gada 1. jūlija Akadēmisko māsu nodaļu pārdēvēja par Akadēmisko medicīnas māsu fakultāti, savukārt ar rektora pavēli Nr. 07/3 no 1994. gada 25. janvāra Akadēmisko medicīnas māsu fakultāti pārdēvēja par Māszinību fakultāti. 1994. gadā pirmo reizi Latvijas vēsturē tika reģistrētas pirmās 20 medicīnas māsas, kuras beigušas Māszinību fakultāti.

1993. gada rudenī tika sākta māsu maģistrantūras programmas izstrāde. Tās vispārējā tēma bija māsas loma veselības veicināšanā. Programmas īstenošana sākās 1996. gadā.

2008. gadā ASV vēstniece Latvijā Ketrīna Toda-Beilija rosināja fakultātes draudzību ar māszinībās specializējušos Bellarmines universitāti ASV Kentuki štatā, Luisvilā. Notika divi abu augstskolu mācībspēku pieredzes apmaiņas braucieni, rezultātā universitātes noslēdza savstarpējās sadarbības līgumu.

2010. gada 31. martā Rīgas Stradiņa universitāte iesniedza Augstākās izglītības programmu licencēšanas komisijai licences saņemšanai profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu Vecmāte galvenās vecmātes kvalifikācijas iegūšanai. 2010. gada 29. maija sēdē komisija nolēma izsniegt licenci profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai Vecmāte galvenās vecmātes kvalifikācijas iegūšanai pilna laika studijās Rīgā. Tika sākta profesionālās bakalaura programmas Vecmāte realizācija.

No 2014. gada 1. jūlija Māszinību fakultāte tika apvienota ar Sabiedrības veselības fakultāti, izveidojot Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāti, bet Māszinību akdēmiskā skola, kas darbojās Māszinību fakultātes padotībā, tika pārveidota par Māszinību un dzemdību aprūpes katedru. Par tās vadītāju apstiprināta docente Dr. med. Liāna Deklava.