Pārlekt uz galveno saturu

Katedras mērķis ir augstas kvalitātes izglītības īstenošana māszinībās un dzemdību aprūpē, attīstot pierādījumos balstītu aprūpi, studiju un pētniecības integrāciju, realizējot starpdisciplināru pieeju studiju procesā un izmantojot starptautiskas sadarbības pieredzi.

Pamatuzdevumi

  • Studentu centrētas pieejas izmantošana studiju procesā
  • Studiju programmu kvalitātes indikatoru pastāvīgs monitorings
  • Akadēmiskā personāla profesionālo kompetenču attīstība un pilnvērtīgāka potenciāla izmantošana
  • Sadarbības attīstība ar profesionālām organizācijām, darba devējiem un augstskolām
  • Starptautiskas sadarbības attīstība veselības aprūpes nozarē, piedaloties starptautisku projektu realizācijā
Katedras vēsture

Lai celtu medicīnas māsu sagatavošanas kvalitāti atbilstīgi starptautiskām prasībām, saskaņā ar Latvijas veselības aizsardzības koncepciju Rīgas Medicīnas institūtā (tagad – Rīgas Stradiņa universitāte) 1990. gadā bija izveidota nodaļa, kurā tika gatavotas medicīnas māsas ar augstāko izglītību. Specialitātei piešķīra nosaukumu akadēmiskā māsa.

Tas bija jauns izglītības projekta sākums, kas tika virzīts uz pacienta aprūpi un izglītošanu. 1990./91. mācību gadā augstākās izglītības apguvei uzņēma 25 reflektantes ar obligātiem noteikumiem – medicīnas skolas izglītību un praktisko pieredzi māsu praksē. Lielu ieguldījumu akadēmisko medicīnas māsu nodaļas darbā deva ASV vieslektores, kuru vidū bija māsa profesore Zaiga Priede-Kalniņš un māsa profesore Irēne Kalniņa.

No 1993. gada 1. jūlija Akadēmisko māsu nodaļu pārdēvēja par Akadēmisko medicīnas māsu fakultāti, savukārt ar rektora pavēli Nr. 07/3 no 1994. gada 25. janvāra Akadēmisko medicīnas māsu fakultāti pārdēvēja par Māszinību fakultāti. 1994. gadā pirmo reizi Latvijas vēsturē tika reģistrētas pirmās 20 medicīnas māsas, kuras beigušas Māszinību fakultāti.

1993. gada rudenī tika sākta māsu maģistrantūras programmas izstrāde. Tās vispārējā tēma bija māsas loma veselības veicināšanā. Programmas īstenošana sākās 1996. gadā.

2008. gadā ASV vēstniece Latvijā Ketrīna Toda-Beilija rosināja fakultātes draudzību ar māszinībās specializējušos Bellarmines universitāti ASV Kentuki štatā, Luisvilā. Notika divi abu augstskolu mācībspēku pieredzes apmaiņas braucieni, rezultātā universitātes noslēdza savstarpējās sadarbības līgumu.

2010. gada 31. martā Rīgas Stradiņa universitāte iesniedza Augstākās izglītības programmu licencēšanas komisijai licences saņemšanai profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu Vecmāte galvenās vecmātes kvalifikācijas iegūšanai. 2010. gada 29. maija sēdē komisija nolēma izsniegt licenci profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai Vecmāte galvenās vecmātes kvalifikācijas iegūšanai pilna laika studijās Rīgā. Tika sākta profesionālās bakalaura programmas Vecmāte realizācija.

No 2014. gada 1. jūlija Māszinību fakultāte tika apvienota ar Sabiedrības veselības fakultāti, izveidojot Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāti, bet Māszinību akdēmiskā skola, kas darbojās Māszinību fakultātes padotībā, tika pārveidota par Māszinību un dzemdību aprūpes katedru. Par tās vadītāju apstiprināta docente dr. med. Liāna Deklava.

Attīstoties studiju programmām un palielinoties studentu skaitam, katedrā sāka darbu jauni docētāji. Katedras darbinieki piedalījās vairāku starptautisku projektu realizācijā (OnBoard-Med un NURED). Katedra rīkoja vairākas zinātniski-praktiskās konferences sadarbībā ar ārstniecības iestādēm, kopš 2022. gada tiek rīkotas ikgadējās zinātniski praktiskās konferences sadarbībā ar Latvijas Universitātes māszinību programmām un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcu.

2018.–2019. gadā katedras docētāji lekt. Eva Cela un doc. Kristaps Circenis piedalījās Veselības ministrijas darba grupā Vispārējās aprūpes māsas profesijas standarta izstrādē.

No 2019. gada 1. jūlija Māszinību un dzemdību aprūpes katedras vadītājs ir docents dr. med. Kristaps Circenis.

No 2023. gada 1. februāra katedras docētāji doc. Agita Melbārde-Kelmere, doc. Kristaps Circenis, lekt. p. i. Ilona Zariņa un asist. p. i. Evija Melbārde sadarbībā ar projekta vadošo partneri Turku Lietišķo zinātņu universitāti (Turku University of Applied Sciences) piedalās ERASMUS+ projekta Ethco – For Better Ethical Safety in Future Health Care Environments realizēšanā.

Dokumenti

Konsultāciju laiki 2023./ 2024. akad. gada pavasara semestrim

Noslēguma darbu izstrādāšana un aizstāvēšana profesionālā bakalaura studiju programmas Māszinības 4. studiju gadam (infogramma)

Noslēguma darbu izstrādāšana un aizstāvēšana profesionālā bakalaura studiju programmas Vecmāte 4. studiju gadam (infogramma)