Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Jānis Zaļkalns

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:12.03.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:ISK_003LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:0.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Farmācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jānis Zaļkalns
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Iekšķīgo slimību katedra
Struktūrvienības vadītājs:Aivars Lejnieks
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, iskatrsu[pnkts]lv, iskatrsu[pnkts]lv, +371 67069329
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)16Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas32
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka anatomijas pamati, fizioloģija un patoloģijas pamati, mikrobioloģijas pamati, farmakoloģija, imunoloģija, epidemioloģija.
Mērķis:
Veidot izpratni par ģimenes ārsta prakses uzdevumiem un funkcijām, īpašu pacienta grupu (bērnu, vecāka gadagājuma pacientu, grūtnieču) aprūpes problēmām un to risinājumiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Būtiskākie apsketi bērna veselības aprūpē.Lekcijas1.00auditorija
2Pusaudžu psihoemocionālā stāvokļa raksturojums, saskarsme ar ārstu veselības problēmu risināšanā.Lekcijas1.00auditorija
3Grūtnieču veselības aprūpes būtiskie jautājumi un risinājumi.Lekcijas1.00auditorija
4Sieviete postmenopauzālā periodā - problēmas un risinājumi.Lekcijas1.00auditorija
5Senioru aktīvas novecošanas koncepcija.Lekcijas1.00auditorija
6Senioru novecošana veselības versijā - veselību veicinošu pasākumu īstenošana ģimenes ārsta praksē.Lekcijas1.00auditorija
7Senioru novecošana veselības versijā - veselību veicinošu pasākumu īstenošana ģimenes ārsta praksē.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Vecums un slimība - holistiska pieeja problēmu risināšanā.Lekcijas1.00auditorija
9Saskarsme un sadarbība ar dažāda vecuma pacientu grupu pārstāvjiem.Lekcijas1.00auditorija
10Primārās veselības aprūpes vieta un loma iedzīvotāju veselības aprūpes sistēmā Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Students patstāvīgi apgūst studiju programmā piedāvāto literatūru, veic iegūtās informācijas apkopojumu. Sagatavo klīniskā farmaceita vērtējumu medikamentozās terapijas gadījumos dažādām pacientu grupām (bērni, pusaudži, grūtnieces, vecāka gadagājuma pacienti).
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās; laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti mājas darbi, mutisko atbilžu kvalitāte (iekļaujot iemaņu un teorētisko zināšanu lietišķa pielietojuma demonstrācija ģimenes ārsta praksē). Ieskaite: tiek pārbaudītas komunikācijas iemaņas un prasme veikt medikamentozas terapijas analīzi dažādām pacientu grupām.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus: • izprast nozoloģisku, etioloģisku, paliatīvu, simptomatoloģisku terapiju ģimenes ārsta praksē sastopamu biežāko slimību gadījumā; • oriantēties individuālo veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu kopumu ģimenes ārsta praksē.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs: • komunicēt ar primārajā aprūpē esošām personām un to piederīgajiem: • sadarbībā ar ģimenes ārstu novērtēt pacienta veselības stāvokli, ņemot vērā diagnozi, simptomus un izmeklējumu rezultātus; • sadarbībā ar ģimenes ārstu, noteikt individuālam pacientam attiecīgu farmakoterapiju, sastādīt darbības plānus, novērtēt to realizācijas sekmīgumu apstākļos, kas raksturīgi reālām ģimenes ārstu praksēm Latvijā.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti varēs: • realizēt komandas darbu un sadarboties ar ģimenes medicīnai draudzīgiem speciālistiem veselības primārās aprūpes mērķu sasniegšanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Essentials of Family Medicine by Philip D. Sloane, M.D., Lisa M. Slatt, Mark H. Ebell, Louis B. Jacques. Lippincott Williams & Wilkins (June 2007)
2R. Douglas Collins. Differential Diagnosis in Primary Care. 2002.
3Chantal Simon, Oxford handbook of General Practice (Oxford handbooks S.), 2002.
4Robert B. Taylor. Family medicine: principles and practice. New York, 1994, 1998, 2003.
Papildus literatūra
1Sunīte Solvita, Kaspars Kroders. Latvijas primārās veselības aprūpes galvenās problēmas Eiropas reģiona veselības aprūpes stratēģisko mērķu konteksta. (Main problems of primary health care in Latvia in the context of strategic goals in health care for the European region). 2004.
2Charles RK Hind. Communication Skills in Medicine. BMJ Publishing Group, London, 1997.
Citi informācijas avoti
1Veselību visiem 21.gadsimta. PVO, 2002.