Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Jolanta Dinsberga
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Civiltiesības

Mērķis

Nodrošināt studējošiem nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču iegūšanu ģimenes tiesību jomā. Veicināt izpratni par ģimenes tiesību institūtu Latvijā un Latvijas Republikas Civillikuma Ģimenes tiesību daļas un citu ar to saistīto normatīvo aktu apguvi, kā arī iepazīstināt ar tiesu praksi ģimenes tiesību jomā un tās praktisko piemērošanu ģimenes tiesisko jautājumu risināšanā.

Priekšzināšanas

Ievads civiltiesībās, lietu tiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studenti spēj parādīt pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni par ģimenes tiesību vietu un lomu demokrātiskas valsts ietvaros, ģimenes tiesību institūtiem; izkopj zinātniski-pētnieciskās iemaņas un spējas piemērot spēkā esošo ģimenes tiesību regulējumu praksē.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studenti spēj:
• parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā;
• patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos;
• pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos;
• uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu;
• virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi.
Kursa apguves rezultātā studenti gūst prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt – ģimenes tiesību pamatprincipus; laulāto, vecāku un bērnu, radinieku savstarpējās citviltiesiskās attiecības; bāriņtiesu un citu valsts iestāžu lomu, nozīmi un kompetenci ģimenes tiesisko jautājumu risināšanā utt. Patstāvīgi orientēties ģimenes tiesību sistēmā un analizēt faktiskos apstākļus ģimenes tiesību jomā, piemērojot tiem attiecīgās ģimenes tiesību normas.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studenti spēj:
• izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību,
• parādīt, ka izprot profesionālo ētiku,
• patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot.
Kursa apguves rezultātā studenti spēj rast risinājumu attiecīgajiem faktiskajiem apstākļiem ģimenes tiesību jomā un argumentēti izklāstīt to mutiski vai rakstiski (prasības pieteikumā, paskaidrojumos utt.).

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNT3BakalaursObligātsArtūrs Kurbatovs, Jolanta Dinsberga
Tiesību zinātne, TZN3BakalaursObligātsArtūrs Kurbatovs
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz3BakalaursObligātsArtūrs Kurbatovs, Inga Kudeikina
Tiesību zinātne, TZ4BakalaursObligātsJolanta Dinsberga