Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilze Dreifelde
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Klīniskā psiholoģija

Mērķis

Iepazīstināt maģistrantus ar grupu terapijas pamatprincipiem un tās metožu pielietošanu sociālajā darbā, attīstīt nodarbību programmu sastādīšanas un vadīšanas prasmes. Galvenā uzmanība tiek veltīta grupu terapijas metožu mērķu izvirzīšanai, metožu izvēles priekšnosacījumiem un analīzei. Praktiskajās nodarbībās tiks attīstīta grupas vadīšanas prasmes.

Priekšzināšanas

Saskarsmes psiholoģija, grupu psiholoģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti zina dažādu grupu terapijas metožu teorētisko pamatojumu, zina dažādas grupu terapijas formas sociālajā darbā ar dažādām klientu grupām, zina grupu terapijas procesa organizācijas īpatnības darbam ar dažādām klientu grupām sociālajā darbā, izprot sociāli psiholoģiskā treniņa, atbalsta grupu metožu pielietošanas nozīmi un komandas darba procesa pamatprincipus. Maģistranti ir guvuši izpratni par grupu terapijas nodarbību programmu veidošanas pamatprincipiem.

Prasmes

Studenti prot izvēlēties atbilstošas grupu terapijas metodes sociālajā darbā, atbilstoši dažādām klientu grupām, izvirzīt grupas darba mērķi, sniegt atgriezenisko saiti. Studenti spēj pielietot grupu terapijas metodes sociālajā darbā saskaņā ar sociālā darba mērķi, analizēt grupu terapijas dinamiku un interpretēt iegūtos rezultātus. Spēj veidot grupu terapijas nodarbību programmu konkrētai mērķauditorijai saskaņojot dažādas intereses un mērķus.

Kompetences

Maģistranti īstenojot grupu terapijas metodes noteiktai mērķauditorijai spēj izvēlēties atbilstošas metodes un tehnikas. Spēj īstenot pasākumus grupas darba organizēšanā, dalībnieku atlasē, saskaņoto mērķu izvirzīšanā un noteikšanā. Spēj vadīt grupu mērķa virzienā izprotot grupas dinamikas pamatnosacījumus, kā arī spēj profesionāli noslēgt grupas darbu. Ir kompetenti veidot dažādas grupu terapijas programmas dažādām mērķauditorijām.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.