Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Vilnis Šķipars
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Bioloģija; Ekoloģija

Mērķis

Iegūt visaptverošas zināšanas un saprašanu par sugu un organismu mijiedarbību ar apkārtējo vidi - biotiskiem un abiotiskiem faktoriem un par to kā darbojas ekosistēmas.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas bioloģijā un ķīmijā (vidusskolas programmas apjomā).

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa apgūšanas studenti spēs lietot un saprast ekoloģijā lietoto terminoloģiju, izpratīs ekoloģiskās organizācijas līmeņus, sapratīs galvenos bioģeoķīmiskos ciklus un bioakumulācijas likumus, gūs priekšstatu par sugu un indivīdu savstarpējām attiecībām, evolūcijas principiem kā arī varēs un nosaukt galvenās vides aizsardzības programmas. Studenti iegūs zināšanas par aktuālākajām problēmām ekoloģijā, arī kontekstā ar cilvēka veselību.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs izmantot gaismas mikroskopu, pratīs plānot eksperimentus, ievākt paraugus no apkārtējās vides un rīkoties ar tiem drošā veidā. Kursa ietvaros apspriedīsim ar kritisku informācijas analīzi sastītas iemaņas.

Kompetences

Spēja analizēt dažāda līmeņa ekoloģiskās problēmas, izvērtēt iespējamos risinājumus. Spēja izvērtēt dažādu darbību ekoloģiskās sekas pirms šo darbību veikšanas. Spēja izvērtēt ekoloģisko situāciju kontekstā ar cilvēku veselību. Studenti iegūs pamatzināšanas aizsargājamo sugu likumdošanā un to starptautiskajā tirdzniecībā. Sapratne par dažāgu sugu pielietojumu iespējām medicīnā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF2MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMF2MaģistrsIerobežota izvēleVilnis Šķipars
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz2MaģistrsIerobežota izvēle