Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inga Kudeikina
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Radīt paplašinātu izpratni par tiesību zinātnes pamatprincipiem, sniegt zināšanas par tiesību vietu un lomu demokrātiskā un attīstītā sabiedrībā, pētāmajiem objektiem un jurista profesiju. Sniegt izpratni par civiltiesībām kā vienu no tiesību zinātnes apakšnozarēm, civiltiesisko attiecību būtību un saturu, civiltiesību objektiem un subjektiem, un civiltiesisko subjektu tiesībām un pienākumiem. Attīstīt prasmes kritiski vērtēt un nošķirt tiesiskas attiecības no tiesību pārkāpuma, atrast piemērojamos tiesību aktus, tos piemērot, risinot konkrētus kāzusus, sagatavot nepieciešamos procesuālos dokumentus. Argumentēt savu viedokli, izmantojot tiesību doktrīnu, tiesību aktus, vispārējos tiesību principus un tiesu praksi.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Paplašinātas zināšanas un izpratne par tiesībām kā sociālām normām, to vietu un lomu sabiedrības un tās indivīdu dzīves noregulēšanā, kā arī tiesību mūsdienu attīstības tendences. Zina civiltiesību avotus, civiltiesību principus, prot nosaukt civiltiesību objektus un subjektus, zina to kvalificējošās pazīmes, prot raksturot tādus jēdzienus kā tiesībspēja, rīcībspēja, izprast to vietu un lomu tiesību sistēmā. Orientējas civiltiesisko attiecību tiesību institūtos.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie patstāvīgi prot atlasīt nepieciešamos civiltiesību avotus, tostarp, tiesību aktus, prot identificēt civiltiesiskās attiecības un nošķirt tiesiskas attiecības no delikta, civiltiesiskās attiecības no citām tiesiskām attiecībām, prot analizēt un sagatavot vispārējus dokumentus, kā pārspriedumus par civiltiesību jautājumiem, formulēt problēmas un piedāvāt argumentētus, izvērstus un tiesību sistēmai atbilstošus risinājumus par civiltiesību vispārīgiem jautājumiem.

Kompetences

Studējošie ir spējīgi patstāvīgi atlasīt un analizēt informāciju par vispārīgiem civiltiesību jautājumiem, sekot līdzi jaunākajām attīstības tendencēm, diskutēt par tām, izteikt argumentētu viedokli, pastāvīgi papildināt savas zināšanas.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMaz1MaģistrsObligātsInga Kudeikina, Dace Tarasova