Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Anete Bože
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt aktuālākās zināšanas, attīstīt prasmes un kompetences tiesību principu un normu piemērošanā, juridisko metožu pielietošanā, attīstot juristam nepieciešamās iemaņas juridiskajā analīzē un kāzusu risināšanā.

Priekšzināšanas

Tiesību teorija. Juridiskās metodes.

Rezultāti

Zināšanas

Apgūstot šo studiju kursu studējošie spēj parādīt paplašinātas juridiskās zināšanas un izpratni par attiecīgo normatīvo aktu piemērošanas procesa specifiku. Papildus apgūstot tiesību teorijas aktualitāšu daļu, studējošais iegūst zināšanas par tiesību teorijas nozīmi jurista profesionālajā darbībā.

Prasmes

Studējošie spēj pielietot tiesību teorijas atziņas un juridiskās metodes, lai veiksmīgi spētu darboties patstāvīgi un risināt konkrētus gadījumus. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par tiesību teorijas atziņām gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Papildus studējošie nostiprina prasmes, kas nepieciešamas, lai nošķirtu juridiskus faktus no citas informācijas, kā arī nostiprina prasmes patstāvīgi pielietot savas zināšanas pamatojot un aizstāvot noteikta veida secinājumus.

Kompetences

Pamata kompetence, ko studējošie iegūst, beidzot šo studiju kursu – spēja risināt dažāda veida juridiskas dillemmas un kāzusus. Papildus risinot attiecīgos kāzusus, spēj argumentēti pamatot savas darbības un lietot attiecīgos juridiskos terminus sasaistot tiesību teorijas un prakses atziņas. Studējošie spēj patstāvīgi savā darbā izmantot studiju kursu laikā apgūto teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbu un profesionāli pildītu augsti kvalificētu darbu.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMjz 2MaģistrsObligātsAnete Bože
Tiesību zinātne, TZMjaz2MaģistrsObligātsAnete Bože
Tiesību zinātne, TZMa3MaģistrsObligātsAnete Bože
Tiesību zinātne, TZMpz 2MaģistrsObligātsAnete Bože
Tiesību zinātne, TZMp 1MaģistrsObligātsAnete Bože
Tiesību zinātne, TZMjvpz 2MaģistrsObligātsAnete Bože