Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Kursa darba izstrādes mērķis ir stiprināt studējošo teorētiskās zināšanas komunikācijas zinātņu nozarē, pilnveidot pētnieciskās prasmes un kompetences, kas nepieciešamas, lai autonomi izstrādātu augsta līmeņa empīrisko pētījumu multimediju komunikācijā, fotogrāfijā, žurnālistikā vai sabiedriskajās attiecībās.

Priekšzināšanas

Ideju vēsture.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie padziļināti pārzina informācijas un komunikācijas zinātņu nozares teorētiskās pamatnostādnes, principus, struktūru un praktiskās darba metodes, kas nepieciešamas pētniecisko projektu īstenošanai fotogrāfijā, žurnālistikā, multimediju komunikācijā vai sabiedriskajās attiecībās. Padziļināti pārzina informācijas un komunikācijas zinātņu nozares attīstības vēsturi, teorijas un aktuālās problēmas, ieskaitot teoriju un pētniecības metodoloģiju kritisku izpratni.

Prasmes

Studējošie spēj autonomi izvēlēties informācijas un komunikācijas zinātņu nozarē aktuālu un inovatīvu pētnieciskā projekta tēmu un īstenot to. Prot izvēlēties un pielietot informācijas un komunikācijas zinātņu nozarei atbilstošas pētniecības metodes, lai profesionāli un inovatīvi īstenotu pētnieciskos projektus fotogrāfijā, žurnālistikā, multimediju komunikācijā vai sabiedriskajās attiecībās.

Kompetences

Atbilstoši informācijas komunikācijas zinātņu nozares īpatnībām, studējošie spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, lai veiktu pētniecisko darbību. Spēj vadīt sarežģītus pētnieciskos projektus un uzņemties atbildību par lēmumu pieņemšanu neprognozējamos darba vai mācību apstākļos, kā arī uzņemties atbildību par personu vai grupu profesionālās attīstības vadību. Spēj uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, kā arī izprot informācijas un komunikācijas zinātņu nozares profesionālo ētiku.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.