Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Jolanta Dinsberga
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Civiltiesības

Mērķis

Nodrošināt studējošiem nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču iegūšanu lietu tiesību jomā.

Priekšzināšanas

Ievads civiltiesībās, tiesību teorija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie:
1. Zina un izprot lietu tiesību būtību un jēdzienus, lietu tiesībās piemērojamos principus un likumsakarības.
2. Pārzina lietu tiesību jomā dokumentu izstrādes reglamentējošos normatīvos aktus, izstrādes principus, metodes un posmus.
3. Pārzina Latvijas, starptautisko un pārnacionālo civiltiesību sistēmu un lietu tiesību vietu un lomu tajā, lietu tiesību aktualitātes nozarē.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie:
1. Spēj parādīt lietu tiesību jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.
2. Spēj argumentēti diskutēt par lietu tiesību jomas aktualitātēm un problemātiku.
3. Spēj rast risinājumu esošajai problēmsituācijai lietu tiesību jomā, piemērojot normatīvos aktus, tiesu praksi un doktrīnu.
4. Spēj izstrādāt, analizēt un apliecināt tiesisku darījumu dokumentus un tiesību piemērošanas aktus.
5. Spēj īsi un konkrēti apkopot darba rezultātus, prezentēt tos dažādos veidos, argumentēt un izklāstīt izdarītos juridiskos slēdzienus. Spēj patstāvīgi organizēt savu darbu.
6. Spēj strādāt komandā.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie:
1. Spēj patstāvīgi atrast nepieciešamo informāciju, analizēt to un atlasīt būtiskāko, lai iegūtu teorētiskās atziņas par konkrēto tematu lietu tiesību jomā.
2. Spēj analizēt situāciju nozarē lietu tiesību jomā, pamatojoties uz publiski pieejamo informāciju un izmantojot pētījumu metodes, kā arī patstāvīgi identificēt problēmas.
3. Spēj rast risinājumu konkrētai problēmai nozarē, sagatavojot juridiski korektu, ar normatīvajiem aktiem, tiesu praksi un judikatūru pamatotu risinājumu lietu tiesību jomā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz4BakalaursObligātsValdis Savickis
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNT4BakalaursObligāts
Tiesību zinātne, TZN4BakalaursObligātsValdis Savickis
Tiesību zinātne, TZ4BakalaursObligātsJolanta Dinsberga