Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Dita Role
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Sniegt studentiem zināšanas par Medicīnas ētikas nosacījumiem un nozīmi veselības aprūpē; pacienta un ārstniecības personāla un veselības attiecībām –pienākumiem, atbildību, tiesībām, iespējamo konfliktu risinājumiem; veidot izpratni par Medicīnas ētikas normu un principu obligātu ievērošanu un to veicināšanu. Pedagoģijā – sniegt teorētiskas zināšanas par mācīšanas-mācīšanās procesiem; sekmēt šo zināšanu integrēšanu praktiskā darbā ar pacientu/tuviniekiem un sabiedrības izglītošanā.

Priekšzināšanas

Starppersonu saskarsme veselības aprūpē.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti zinās galvenos medicīnas ētikas principus, vērtības, nosacījumus un normas medicīnas pētījumu un pacientu aprūpes jomās; pacientu tiesības un viņu savstarpējās attiecības ar ārstējošo personālu; paskaidros un izklāstīs medicīnas ētikas kategorijas, to pielietojumu profesionālajā darbā, kā arī atpazīs, novērtēs un norādīs uz medicīnas ētikas problēmām, dilemmām un to risinājumiem. Studenti zinās pedagoģijas jēdzienus, terminus, teorijas un pieejas.

Prasmes

Studenti iegūs prasmes un spēs atklāt, ieraudzīt un analizēt vispārīgās ētikas, bet jo īpaši medicīnas ētikas un morāles dažādus jautājumus savā profesionālajā darbā; saskatīt un risināt minēto aspektu dažādas problēmas, dilemmas un to cēloņus; spēs veikt nepieciešamās darbības, lai novērstu iespējamos medicīnas ētikas pārkāpumus savā darba vidē un apkārtnē; rīkoties noteikti un profesionāli iespējamo risku situācijās veselības aprūpes jomās, kā arī praksē demonstrēt savas personīgās ētikas un morāles augstos standartus.
Studenti spēs analizēt pedagoģisko situāciju aprūpes darbā un izglītot pacientus saskaņā ar pedagoģiskām un didaktiskām vadlīnijām.

Kompetences

Studenti apliecinās kompetenci droši demonstrēt, apliecināt un pierādīt savu profesionalitāti un rīcību medicīnas ētikas jomā, tās pielietojumu attiecīgajā darba vidē, kas balstīta ētiskajās vērtībās, principos un normās, profesionalitāti medicīnas ētikas ievērošanā. Profesionālajā darbībā spēs integrēt un izmantot atbilstošas pedagoģiskās zināšanas, prasmes, attieksmes.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP3Pirmais līmenisObligāts