Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Arta Bārzdiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Anestezioloģija un reanimatoloģija

Mērķis

Iemācīt studentiem rīkoties dzīvībai neatliekamās situācijās, veicināt zināšanu apguvi par intensīvo terapiju biežāk sastopamās neatliekamās situācijās dzemdniecībā, iemācīt pamata atdzīvināšanu un padziļinātās kardiopulmonālās reanimācijas pamatus; apgūt pamata zināšanas par vispārējo un reģionālo anestēziju, tās veidiem un etapiem, par operācijas un anestēzijas risku, pēcoperācijas analgēziju, t.sk. par anestēzijas un analgēzijas īpatnībām dzemdniecībā. Apgūt vispārējās un reģionālās anestēzijas, intensīvās terapijas, neatliekamās medicīnas un sāpju terapijas pamatus dzemdniecībā. Apgūt padziļināto kardiopulmonālo reanimāciju, elpošanas ceļu caurlaidības nodrošināšanas metodes, mākslīgās plaušu ventilācijas pamatmetodes, prast novērtēt komatoza pacienta stāvokli.

Priekšzināšanas

Iepriekšējos studiju gados apgūtie kursi.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs veikt sistemātisku pacienta (cietušā) stāvokļa izvērtējumu pirmshospitālā etapā, zinās nosaukt un atrast jaunākās Eiropas vadlīnijas kardiopulmonālajā reanimācijā pieaugušajiem un bērniem. Pratīs realizēt defibrilāciju, pastāstīt par sirds-asinsvadu un elpošanas nozīmi dzīvībai svarīgu funkciju uzturēšanā un regulēšanā. Spēs pastāstīt par asins zuduma, mīksto audu un balsta aparāta traumatisko bojājumu nozīmi šoka attīstībā, kā arī mācēs pielietot tiešā un netiešā spiediena metodes asiņošanas apturēšanā. Zinās rīcību neatliekamā situācijā pretšoka pasākumu veikšanā, pratīs nosaukt un raksturot kaulu lūzumu veidus, locītavu mežģījumus, cīpslu un muskuļu sastiepumus un pirmo palīdzību cietušajiem imobilizācijas veikšanā. Nosauks ārējās vides kaitīgo faktoru nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēka organismu (pārkaršanu, atdzišanu, apsaldējumus) un palīdzības sniegšanu apdegumu, pārkaršanas, hipotermijas gadījumos, akūto intoksikāciju veidus, to klīniku un pirmo palīdzību akūtas saindēšanās gadījumos.
Mācēs realizēt manuālās elpceļu caurlaidības nodrošināšanas metodes, kā arī varēs nosaukt instrumentālās un ķirurģiskās metodes. Pratīs nosaukt anestēzijas metodes dzemdniecībā un izstāstīt to pielietošanas pamatindikācijas. Spēs nosaukt dzemdību epidurālas atsāpināšanas priekšrocības un ierobežojumus. Zinās pastāstīt par biežāko grūtniecības komplikāciju nozīmi, izvērtējot pacienta stāvokli no anesteziologa-reanimatologa viedokļa. Nosauks pamatprincipus komatoza pacienta aprūpē.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs veikt pamata un padziļinātās kardiopulmonālās reanimācijas pasākumus, pratīs veikt sirds elektrisko defibrilāciju, nodrošināt elpceļu caurlaidību ar manuālām un instrumentālām metodēm. Pratīs apturēt asiņošanu, pielietojot tiešā un netiešā spiediena metodi, spēs izvērtēt komatoza pacienta stāvokli un sniegt palīdzību.

Kompetences

Students spēs atbilstoši rīkoties cietušā dzīvībai svarīgu funkciju traucējumu gadījumos: veikt pirmreizējo (primāro) un otrreizējo (sekundāro) cietušā izmeklēšanu, sniegt pirmo medicīnisko palīdzību pirmshospitālā etapā, analizēt situāciju, pielietojot atdzīvināšanas pamatalgoritmu un citas pirmās palīdzības darbības vadlīnijas, novērtēt apkārtējās vides fizikālo faktoru ietekmi uz cilvēka organismu un veselību.
Spēs izstrādāt kompetentu rīcības plānu, izvērtējot vitālos rādītājus konkrētā klīniskā situācijā dzemdniecībā; saskaņot to ar citu veselības aprūpes sistēmas dalībnieku darbību, veikt situācijas analīzi, demonstrēt individuālu attieksmi pret pacientu, balansēti pielietojot vispārējas darbības vadlīnijas un radošu pieeju katrā klīniskā gadījumā. Pieņemt uz argumentiem balstītus, pārbaudāmus un zinātniskas domāšanas ceļā izstrādātus lēmumus attiecībā uz pacientu veselību vai dzīvību.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb6BakalaursObligāts