Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Sanita Šuriņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Psiholoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija

Mērķis

Padziļināt maģistrantu izpratni par pētniecību, pilnveidot prasmi apkopot un analizēt publicētos pētījumus, attīstīt spēju izveidot un pamatot pētniecības pamatprincipiem profesijā atbilstošu pētījuma projektu un prezentēt to.

Priekšzināšanas

Bakalaura pieredze pētniecībā, ievads profesionālajā darbībā un profesionālās darbības vēsture.

Rezultāti

Zināšanas

Lieto pētniecības terminoloģiju; izskaidro atšķirības starp kvalitatīvo un kvantitatīvo pētījumu stratēģiju un dažādiem pētījuma dizainiem; apraksta pētniecības procesu.

Prasmes

Identificēt, analizēt, salīdzināt un kritiski izvērtēt publicētos pētījumus, atbilstoši pētījuma stratēģijas un dizaina zinātniskā stipruma kritērijiem. Identificēt aktuālās pētījumu problēmas, formulēt pētāmo problēmu, izvirzīt atbilstošus pētījuma jautājumus vai hipotēzes. Izvēlēties pētāmai problēmai atbilstošu pētījuma stratēģiju un pētījuma dizainu. Izvēlēties piemērotas datu ieguves un analīzes metodes, izstrādāt pētījuma teorētisko pamatojumu, identificēt potenciālos pētījuma riskus un draudus.

Kompetences

Izveido sava potenciālā pētījuma projektu, pamatojot pētījuma aktualitāti, problēmu, formulējot mērķi, pētniecisko jautājumu/ hipotēzi, veidojot mērķtiecīgu literatūras apskatu, izvēloties piemērotas datu ieguves un analīzes metodes un integrējot zinātniskā pētījuma ētikas prasības; kritiski izvērtē sava pētījuma projekta īstenošanas iespējas un ierobežojumus; prezentē un aizstāv pētījuma projektu.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Mākslas terapija, RFMT2MaģistrsObligātsKristīne Mārtinsone, Sanita Šuriņa, Anita Pipere
Supervīzija, SPVM2MaģistrsObligātsSanita Šuriņa, Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere