Pārlekt uz galveno saturu

Katedras darbība ir vērsta uz mūsdienīgas, augstas kvalitātes izglītības īstenošanu psiholoģijā, pedagoģijā un mākslu terapijā veselības aprūpes kontekstā, pamatojoties uz biopsihosociālo pieeju, bagātinot izglītības saturu ar pētniecībā, starptautiskajos kontaktos un sadarbībā gūtajiem rezultātiem un pieredzi.

Vīzija

Attīstīta psiholoģiskā un pedagoģiskā izglītība, tālākizglītība, pētniecība, prakse un sadarbība veselības kontekstā RSU un Latvijā.

Misija

Efektīva, profesionāla un radoša komanda, kas kopīgi strādā, lai sagatavotu augsti kvalificētus konkurētspējīgus speciālistus ar psiholoģisko, pedagoģisko un radošo kompetenci, kas attīsta starpprofesionālu sadarbību un darbojas pētniecībā, lai sekmētu uz pierādījumiem balstītu praksi.

Vērtības

 • Profesionalitāte – efektīva, mērķtiecīga, plānota un ētiska darbība savas jomas ietvaros, kas tiek īstenota sistemātiski, sadarbībā un patstāvīgi
 • Komanda – mērķtiecīga un koleģiāla sadarbība
 • Proaktīva nostāja – iniciatīva un atvērtība komunikācijā un sadarbībā
 • Studentcentrētā pieeja – uz studējošā patstāvību balstītas, viņa profesionālajām vajadzībām atbilstošas mācību vides radīšana, vienlaikus nodrošinot kvalitatīvu docētāja vadību un atbalstu
 • Kompetenču pieejā balstīta izglītība – no zināšanām un prasmēm uz to lietošanu daudzveidīgās situācijās un kontekstos
 • Inovācijas – pētniecībā, praksē un pieredzē balstītu jaunāko atziņu mērķtiecīga ieviešana savā darbā

Stratēģiskie mērķi

 • Nodrošināt mūsdienīgu psiholoģisko, pedagoģisko, radošu izglītību veselības kontekstā
 • Īstenot kvalitatīvus pētījumus konkrētā darbības jomā vai nozarē
 • Attīstīt dažādu līmeņu vietējo un starptautisko sadarbību

Viens no veidiem, kā īstenot stratēģiskos mērķus, ir ikgadēju starptautisko konferenču organizēšana un dalība Latvijas Psiholoģijas dienās, veiksmīga sadarbības ar kolēģiem Latvijā un ārvalstīs – gan gatavojot kopīgas publikācijas un referātus, gan uzstājoties ar vieslekcijām.

Katedras docētāji īsteno 147 studiju kursus vairāk nekā 29 visu līmeņu studiju programmās un piedalās vairākos pētījumu projektos. Lai strukturētu katedras daudzveidīgo mācību metodisko un zinātniski pētniecisko darbību, 2016./17. akadēmiskajā gadā tika izveidotas četras darba grupas: psiholoģijā (vad. – lekt. J. Ļubenko), pedagoģijā (vad. – doc. A. A. Krūmiņa), mākslas terapijā (vad. – asist. J. Duhovska) un supervīzijā (vad. – asist. p. i. B. Pumpiņa). Saskaņā ar RSU virzību uz starpdisciplināru sadarbību kopš 2020. gada tika izveidotas darba grupas: psiholoģiskajā izpētē, psiholoģiskās konsultēšanā, profesionālās kompetences prasmju attīstībā un studentu zinātniskās darbības attīstībā. Darba grupas darbojās visi katedras docētāji un ikvienai no tām ir formulēti studiju kursu, mācību metodiskā darba un zinātniski pētnieciskie darba uzdevumi, kas ir saskaņoti ar katedrā kopīgi formulētiem pamatuzdevumiem.

Pamatuzdevumi

 • Īstenot mācību metodisko darbu psiholoģijā, pedagoģijā un supervīzijā, mākslu terapijā,
  • izstrādājot un īstenojot studiju kursus psiholoģijas, veselības aprūpes, pedagoģijas, izglītības un sporta virziena visu līmeņu studiju programmās, un nodrošinot to metodisko pamatu; 
  • attīstot mācību prakses iespējas; 
  • piedāvājot tālākizglītības un profesionālās pilnveides kursus speciālistiem. 
 • Īstenot zinātniski pētniecisko darbību,
  • sekmējot akadēmiskā personāla iesaisti pētniecībā un iegūto pētījumu rezultātu aprobāciju konferencēs, simpozijos un publikācijās, kā arī to pārnesi tehnoloģijās;
  • organizējot konferences un akadēmiskos lasījumus;
  • rosinot studējošos iesaistīties katedras realizētajos pētījumu projektos, nodrošinot studentu zinātniskā pulciņa darbību un vadot studentu zinātniski pētnieciskos darbus;
  • sagatavojot monogrāfijas un zinātnisko rakstu krājumus psiholoģijā, pedagoģijā, supervīzijā, mākslu terapijā, pētniecībā.
 • Sniegt konsultācijas un ekspertīzi par psiholoģijas, supervīzijas, mākslu terapijas jautājumiem
 • Attīstīt un uzturēt starptautisko un vietējo sadarbību ar citām augstskolām, darba devējiem un sociālajiem partneriem
 • Sekmēt katedras personāla kvalifikācijas paaugstināšanu

Vēsture

Katedras darbības aizsākumi ir meklējami 2006. gadā, kad tolaik RSU Māszinību fakultātē (dekāne – asoc.prof. I. Millere), tika izveidota Mākslas terapijas akadēmiskā skola (MTAS) (vadītāja – doc. K. Mārtinsone, lekt. I. Majore-Dūšele), kuras pamatuzdevums bija izveidot un attīstīt mākslu terapijas profesionālās izglītības un profesionālās darbības sistēmu, adaptējot ārvalstu kolēģu pieredzi Latvijā. MTAS, sadarbojoties ar kolēģiem no dažādām RSU struktūrvienībām, Liepājas Universitāti un ārvalstīm, aktīvi strādāja, lai nodrošinātu maģistra studijas mākslu terapijā, pētniecisko darbību, kā arī lai sadarbībā ar profesionālajām apvienībām izveidotu un koordinētu mākslu terapijas profesionālās darbības sistēmu.

Lasīt vairāk

Profesionāli izglītotu mākslas terapeitu tolaik Latvijā nebija, tāpēc mācībspēki mākslu terapijā tikai aicināti arī no ārvalstīm – notika sadarbība ar kolēģiem Lielbritānijā. Universitāšu sadarbības Memoranda un līguma ietvaros starp RSU un Karalienes universitāti Belfāstā (Queen’s University Belfast) notika regulāras vieslekcijas, pateicoties mākslas psihoterapijas maģistra studiju programmas vadītājas doktores, tagadējās RSU goda doktores, K. Sibetas Stīlas (C. Sibbett Steele) atbalstam. Ļoti bagātinoša bija sadarbība ar deju un kustību psihoterapijas studiju programmas vadītāju no Karalienes Margaretas universitātes Edinburgā (Queen Margaret University in Edinburgh) doktori, tagadējo RSU goda doktori, V. Karkū (V. Karkou) (patlaban – profesore Edge Hill University), kurai ir ievērojami nopelni deju un kustību terapijas nostiprināšanā Latvijā.

Kā nozīmīgs MTAS ieguldījums mākslu terapijas attīstībā jāmin arī supervizoru izglītošanas projekts, kas tika īstenots sadarbībā ar Latvijas Mākslas terapijas asociāciju un Karalienes universitāti Belfāstā. Šo programmu vairāk nekā gada garumā vadīja supervizori no Lielbritānijas K. Sibeta un V. Tompsons (W. Thompson). Šajā projektā gūtā pieredze vēlāk kļuva par vienu no pamatbalstiem, veidojot jaunu – supervizora – profesiju un maģistra studiju programmu (sk. turpmākajā izklāstā).

MTAS darbības laikā maģistra studiju programma Mākslas terapija saņēma augstu novērtējumu ne tikai starptautiskās akreditācijas procesā, bet arī Eiropas mākslu terapijas izglītības konsorcijā (European Consortium for Arts Therapies Education), iegūstot atpazīstamību ārvalstu mākslu terapijas profesionāļu un interesentu vidū. Šajā laikā tika formulēta un pamatota arī Latvijā attīstāmā integratīvi eklektiskā pieeja mākslu terapijā, kas ir atspoguļota vairākās grāmatās. Vienlaikus notika intensīvs mākslu terapijas popularizēšanas darbs, veicinot profesijas atpazīstamību un izpratni par tās potenciālu. Pakāpeniski tika stiprināta mākslas terapeitu profesionālā identitāte, izveidoti mācību līdzekļi un izkristalizējusies mākslas terapeita loma un vieta veselības aprūpē – funkcionālo speciālistu grupā, multiprofesionālas komandas sastāvā. No 2014. gada studiju programmu Mākslas terapija vada J. Duhovska.

Līdztekus darbībai mākslu terapijas jomā MTAS mācībspēki aktīvi iesaistījās profesionālās bakalaura studiju programmas Psiholoģija izveidē un vēlāk nodrošināja tajā vairāku studiju kursu docēšanu.

2009. gadā maģistra studiju programma Mākslas terapija (vadītāja – doc. K. Mārtinsone) pēc vispārējām strukturālām pārmaiņām RSU savu vietu atrada Rehabilitācijas fakultātē (RF) (dekāns – prof. A. Vētra) Sporta un pedagoģijas katedrā (vēlāk – Sporta, uztura un pedagoģijas katedrā, SUPK, vadītājs – asoc. prof. V. Arnis). Palielinoties mācībspēku sastāvam – uzsākot darbu asist. K. Vendei, asist. A. Upmalei, asist. A. Vagalei vēlāk, no 2013. gada arī asist. E. Čukuram, asist. J. Koļesņikovai, SUPK izveidojās psiholoģijas un mākslu terapijas docētāju grupa.

Šī grupa, sadarbojoties ar Socioloģijas katedru (no 2007. gada Socioloģijas un psiholoģijas katedru, vadītāja – asoc. prof. S. Mihailova) aktīvi iesaistījās gan psiholoģijas studiju virziena attīstībā RSU, gan nodrošināja psiholoģijas studiju kursu docēšanu RF studiju bakalaura un maģistra studiju programmās, kā arī kopā ar pieaicinātajiem pasniedzējiem docēja studiju kursus visās mākslas terapijas specializācijās.

2012. gadā aizsākās darbs pie jaunas – maģistra studiju programmas Veselības psiholoģija izveides (vadītāja – asoc. prof. K. Mārtinsone). 2013./14. akadēmiskajā gadā tika uzsākta šīs programmas īstenošana. SUPK psiholoģijas docētāji iesaistījās studiju kursu sagatavošanā un īstenošanā, un veidoja arī pirmās publikācijas veselības psiholoģijā, skaidroja šīs nozares būtību un vietu psiholoģijas un veselības zinātņu sistēmā, ierosināja un koordinēja pirmo Psiholoģijas dienu norisi Latvijā. Kā nozīmīgs faktors programmas izveidē ir jāmin dalība 26. Eiropas Veselības psiholoģijas apvienības (European Health Psychology Society, EHPS) konferencē, kur uzmanība tika veltīta pieredzes apmaiņai par maģistra studiju programmu veselības psiholoģijā izstrādi, to vadlīniju noteikšanu. No 2014./15. akadēmiskā gada studiju programmu Veselības psiholoģija (1,5 gadu programma, 2 gadu programma) vada doc. J. Koļesņikova.

2012. gadā, attīstot ar profesionālās darbības praksi, SUPK psiholoģijas un mākslu terapijas docētāju grupas pārstāvji (asoc. prof. K. Mārtinsone, lekt. I. Majore-Dūšele, asist. A. Upmale, asist. A. Vagale), kolēģi no Komunikācijas fakultātes (asoc. prof. S. Mihailova un doc. I. J. Mihailovs) un Māszinību fakultātes (doc. V. Sudraba), kā arī pieaicinātie pasniedzēji, pamatojoties uz Eiropas Nacionālo supervizoru organizāciju asociācijas (Association of National Organisations for Supervision in Europe (ANSE)) vadlīnijām Tālākizglītības fakultātē izveidoja divgadīgu kursu programmu “Supervīzija profesionālajā darbā” (supervīzija ir mērķtiecīgi organizēts konsultatīvais un izglītojošais atbalsts, ko profesionālajā kontekstā saņem indivīds, grupa vai organizācija (supervizējamais) ar mērķi pilnveidot profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti). 2014. gadā, pēc supervizora profesijas standarta izveides šī kursu programma kļuva par pamatu profesionālajai maģistra studiju programmai Supervīzija (vadītāja – asoc. prof. K. Mārtinsone), un 2014./15. akadēmiskajā gadā tā vēra durvis pirmajiem maģistrantiem. No 2017./18. akadēmiskā gada studiju programmu Supervīzija vada asist. B. Pumpiņa.

Darbs RF SUPK kļuva par bagātinošu darbības attīstības posmu. Diskusijās un sarunās ar kolēģiem un citu funkcionālo profesionālās izglītības programmu vadītājiem, kas strādā un māca strādāt multidiscipinārā komandā, balstoties uz biopsihosociālo pieeju ārstniecībā un akceptējot uz pacientu centrētu pieeju, precizējās mākslas terapeita loma un vieta rehabilitācijā. Tas palīdzēja attīstīt un pilnveidot profesiju, skaidrot robežas, atbildību un sadarbības iespējas, pakāpeniski ieviest un nostiprināt mākslu terapijas pakalpojumus ārstniecības iestādēs. Šajā laikā intensīvi attīstījās sadarbība ar prakšu vietām, darba devējiem, tika stiprināta sadarbība ar rehabilitācijas speciālistu profesionālo organizācijām Latvijā, kā arī attīstīti kontakti ar ārvalstīm, kas atspoguļojas, piemēram, Erasmus līgumos (ar kolēģiem Lielbritānijā, Nīderlandē, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā utt.).

Kopš 2014. gada 1. jūlija, kad RSU, apvienojot bijušo Māszinību fakultāti, Sabiedrības veselības fakultāti, Rehabilitācijas fakultātes Sporta, uztura un pedagoģijas katedru un Sociālā darba katedru, ir izveidota jauna – Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte (SVSLF) (dekāne – prof. I. Millere), pievienojoties jauniem kolēģiem un pamatojoties uz iepriekš veiktajām iestrādēm, ir izveidota SVSLF Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra (VPUPK). Tās uzdevums, ir turpināt attīstīt mācību metodisko darbību un pētniecību psiholoģijā, supervīzijā un mākslu terapijā, kā arī iesaistīties studiju kursu pedagoģijā īstenošanā. Šobrīd VPUPK darbs ir koncentrēts uz kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanu, sadarbības stiprināšanu ar citu augstskolu mācībspēkiem, pētnieciskās kapacitātes attīstību un dažādošanu, ciešāku saišu veidošanu ar darba devējiem un sociālajiem partneriem.

Izmantoti fragmenti no:

 • Mārtinsone, K., Mihailova, S., Koļesņikova, J., Mihailovs, J., Ļevina, J., Freimane, G. & Šneidere, K. (2017). Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē. Rīga: RSU.
 • Duhovska, J. & Mārtinsone, K. (2016). Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē. No ieceres līdz profesijai. Rīga: RSU.
 • Mārtinsone, K. Kurp aizvedis pirmais solis (2014). No Rehabilitācija: RSU Rehabilitācijas fakultātes 20 gadi: 1994-2014. (75.-84.lpp.). Rīga: RSU.
 • Mākslas terapijas akadēmiskā skola (2010). No J. Vētra (Sast.). No universitātes līdz universitātei: Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskās darbības vēsture dokumentos un atmiņās. (377.-379.lpp.). Rīga: RSU.

Zinātniski pētnieciskais darbs

Virzieni

 • Monogrāfiju un zinātnisko rakstu sagatavošana publicēšanai
 • Pētījumu rezultātu aprobācija gan vietējās, gan starptautiskās konferencēs, simpozijos, un publikācijās
 • Iesaistīšanās koleģiālās recenzēšanas procesā zinātniskos izdevumos
 • Ikgadējās starptautiskās konferences Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja organizēšana un iesaistīšanās citu konferenču organizēšanā
 • Piedalīšanās RSU organizētajos zinātnes popularizēšanas pasākumos: Zinātnieku naktī, Zinātnieku brokastīs u. c.
 • Studentu iesaistīšana docētāju realizētajos pētījumu projektos
 • Studentu psiholoģijas zinātniskā pulciņa koordinācija

Pētniecības pamattēmas

Pacientu grupas un intervences
 • Psiholoģiskā palīdzība un atbalsts darbā ar dažādām klientu un pacientu grupām, tā transformācija  COVID-19 pandēmijas laikā
 • Veselības uzvedība kā slimību profilakse, tostarp tīmekļa intervences
 • Psiholoģiskā palīdzība un atbalsts attālinātā darbā
 • Klientu un pacientu izglītošanas didaktiskie pamatprincipi
 • Veselības uzvedība kā slimību profilakse un tīmekļa intervences veselības uzvedības sekmēšanai
 • Emociju regulācija
 • Vizuālo un mākslas metožu lietojums pētniecībā
 • Sistemātiskie pārskati
 • Normāla un patoloģiska kognitīvā novecošanās un ar to saistītie faktori
 • Viltus atmiņu izpēte dažādās klientu vai pacientu grupās
Izvērtēšana
 • Psiholoģisko un uz mākslu balstīto izpētes instrumentu adaptācija un konstruēšana
 • Latvijas Klīniskā personības testa izveide un tā digitalizācija
 • Supervīzijas metožu un tehniku adaptācija
 • Kognitīvo testu adaptācija un konstruēšana
Profesionālā identitāte un kompetence
 • Profesionālā kompetence un tās attīstība
 • Pedagoģiskā kompetence veselības aprūpes vidē
 • Profesionālā identitāte
 • Profesionālā darbība un tās novērtējums
 • Dažādu profesionālo jomu supervīzijas vajadzības
 • Supervīzija izglītības vidē

Docētāju un studējošo sadarbības partneri

 • Latvijas un citu valstu augstskolas
 • Psihologu un veselības aprūpes profesionālajām apvienībām Latvijā un ārvalstīs
 • Darba devēji

Dalība starptautisku konferenču rīkošanā

 • Sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Klaipēdas universitāti tiek organizēta dalība ikgadējā starptautiskā konferencē Society. Integration. Education

Ārvalstu sadarbības partneri mācību metodiskajā un zinātniski pētnieciskajā darbā

 • Academic College at Wingate, Izraēla
 • Edge Hill University, Lielbritānija
 • European Health Psychology Society
 • International Colledge for Humanistic sciences Atēnas, Grieķija
 • Klaipeda University, Lietuva
 • Nuertingen-Geislingen University, Vācija
 • Open University of the Netherlands, Nīderlande
 • Ruppin Academic Center, Izraēla
 • Tel Aviv University, Izraēla
 • University of Padova, Itālija
 • University of Sussex, Lielbritānija
 • Vytautas Magnus University, Kauņa, Lietuva

Ārvalstu sadarbības partneri studējošo praksēm

 • Dance Voice, Bristole, Lielbritānija
 • Akademia Fundacija imienia Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, Polija

Sadarbība ar ārvalstu profesionālajām organizācijām

 • Eiropas Veselības psiholoģijas savienība (European Health Psychology Society)
 • Eiropas Mākslu terapijas izglītības konsorcija (The European Consortium for Arts Therapies Education – ECArTE)
 • Eiropas Deju un kustību terapijas asociācija (European Association Dance Movement Therapy – EADMT)
 • Eiropas Drāmas terapijas federācija (European Federation of Dramatherapy – EFD)
 • Eiropas Mākslas terapijas federācijas (European Federation of Art Therapy – EFAT)
 • Eiropas Mūzikas terapijas federācija (European Music Therapy Confederation – EMTC)
 • Eiropas nacionālo supervizoru organizāciju asociācijas ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe – ANSE)

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra ir iesaistīta Eiropas Veselības psiholoģijas asociācijas projekta īstenošanā, kura gaitā reizi mēnesī tiek sagatavoti emuāri par aktuāliem veselības psiholoģijas jautājumiem, tie tiek iztulkoti Eiropas valstu valodās, tā popularizējot veselības psiholoģiju Latvijā. Emuāri ir pieejami arī latviešu valodā.

Publikācijas

Publicētās un publikācijai pieņemtās kolektīvās monogrāfijas, grāmatas un zinātnisko rakstu krājumi

Psiholoģija

Izglītības organizācijas pamatjautājumi un izglītošanās iespējas Latvijā

Aira Aija Krūmiņa, Ivans Jānis Mihailovs
NordLynx, 2020

Personība un psiholoģiskā palīdzība Latvijā: (paš)pieredzes stāsti

Kristīne Mārtinsone, Laura Regzdiņa-Pelēķe
Rīgas Stradiņa universitāte, 2020
Lejupielādēt grāmatu

Latvijas klīniskais personības tests: tehniskā rokasgrāmata

Viktorija Perepjolkina, Jeļena Koļesņikova, Kristīne Mārtinsone, Ainārs Stepens
Rīgas Stradiņa universitāte, 2020

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (otrais, papildinātais izdevums)

Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Inta Rozenvalde, Uldis Berķis, Maija Dambrova, Inese Gobiņa, Ivans Jānis Mihailovs, Signe Riekstiņa-Pāla, Daiga Spila, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Inga Znotiņa
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Civiltiesības jautājumos un atbildēs

Osvalds Joksts
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija (papildinātais izdevums)

Velga Sudraba, Kristīne Mārtinsone
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva

Autoru kolektīvs, K. Mārtinsones un V. Sudrabas zinātniskajā redakcijā
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Valsts loma tirgus ekonomikā

Dainis Zelmenis
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Bērnu vecuma un citu riska grupu personu vakcinācija: Praktiskas rekomendācijas

Dace Zavadska, Dana Isarova, Nataļja Kurjāne
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019
Lejupielādēt brošūru

Veselības psiholoģija – psiholoģijas zinātnes apakšnozare un profesionālās darbības joma

Kristīne Mārtinsone, Gunta Freimane
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019
Lejupielādēt grāmatu
Pedagoģija un supervīzija

Izglītības organizācijas pamatjautājumi un izglītošanās iespējas Latvijā

Aira Aija Krūmiņa, Ivans Jānis Mihailovs
NordLynx, 2020

Personība un psiholoģiskā palīdzība Latvijā: (paš)pieredzes stāsti

Kristīne Mārtinsone, Laura Regzdiņa-Pelēķe
Rīgas Stradiņa universitāte, 2020
Lejupielādēt grāmatu

Latvijas klīniskais personības tests: tehniskā rokasgrāmata

Viktorija Perepjolkina, Jeļena Koļesņikova, Kristīne Mārtinsone, Ainārs Stepens
Rīgas Stradiņa universitāte, 2020

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (otrais, papildinātais izdevums)

Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Inta Rozenvalde, Uldis Berķis, Maija Dambrova, Inese Gobiņa, Ivans Jānis Mihailovs, Signe Riekstiņa-Pāla, Daiga Spila, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Inga Znotiņa
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Civiltiesības jautājumos un atbildēs

Osvalds Joksts
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija (papildinātais izdevums)

Velga Sudraba, Kristīne Mārtinsone
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva

Autoru kolektīvs, K. Mārtinsones un V. Sudrabas zinātniskajā redakcijā
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Valsts loma tirgus ekonomikā

Dainis Zelmenis
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Bērnu vecuma un citu riska grupu personu vakcinācija: Praktiskas rekomendācijas

Dace Zavadska, Dana Isarova, Nataļja Kurjāne
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019
Lejupielādēt brošūru

Veselības psiholoģija – psiholoģijas zinātnes apakšnozare un profesionālās darbības joma

Kristīne Mārtinsone, Gunta Freimane
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019
Lejupielādēt grāmatu
Mākslas terapija

Izglītības organizācijas pamatjautājumi un izglītošanās iespējas Latvijā

Aira Aija Krūmiņa, Ivans Jānis Mihailovs
NordLynx, 2020

Personība un psiholoģiskā palīdzība Latvijā: (paš)pieredzes stāsti

Kristīne Mārtinsone, Laura Regzdiņa-Pelēķe
Rīgas Stradiņa universitāte, 2020
Lejupielādēt grāmatu

Latvijas klīniskais personības tests: tehniskā rokasgrāmata

Viktorija Perepjolkina, Jeļena Koļesņikova, Kristīne Mārtinsone, Ainārs Stepens
Rīgas Stradiņa universitāte, 2020

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (otrais, papildinātais izdevums)

Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Inta Rozenvalde, Uldis Berķis, Maija Dambrova, Inese Gobiņa, Ivans Jānis Mihailovs, Signe Riekstiņa-Pāla, Daiga Spila, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Inga Znotiņa
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Civiltiesības jautājumos un atbildēs

Osvalds Joksts
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija (papildinātais izdevums)

Velga Sudraba, Kristīne Mārtinsone
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva

Autoru kolektīvs, K. Mārtinsones un V. Sudrabas zinātniskajā redakcijā
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Valsts loma tirgus ekonomikā

Dainis Zelmenis
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Bērnu vecuma un citu riska grupu personu vakcinācija: Praktiskas rekomendācijas

Dace Zavadska, Dana Isarova, Nataļja Kurjāne
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019
Lejupielādēt brošūru

Veselības psiholoģija – psiholoģijas zinātnes apakšnozare un profesionālās darbības joma

Kristīne Mārtinsone, Gunta Freimane
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019
Lejupielādēt grāmatu
Pētniecība
Pētniecības terminu skaidrojošā vārdnīca (pieejama tiešsaitē)
Zinātniskās redaktores: Dr. psych., prof. Kristīne Mārtinsone, Dr. psych., prof. Anita Pipere, 2019

Izglītības organizācijas pamatjautājumi un izglītošanās iespējas Latvijā

Aira Aija Krūmiņa, Ivans Jānis Mihailovs
NordLynx, 2020

Personība un psiholoģiskā palīdzība Latvijā: (paš)pieredzes stāsti

Kristīne Mārtinsone, Laura Regzdiņa-Pelēķe
Rīgas Stradiņa universitāte, 2020
Lejupielādēt grāmatu

Latvijas klīniskais personības tests: tehniskā rokasgrāmata

Viktorija Perepjolkina, Jeļena Koļesņikova, Kristīne Mārtinsone, Ainārs Stepens
Rīgas Stradiņa universitāte, 2020

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (otrais, papildinātais izdevums)

Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Inta Rozenvalde, Uldis Berķis, Maija Dambrova, Inese Gobiņa, Ivans Jānis Mihailovs, Signe Riekstiņa-Pāla, Daiga Spila, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Inga Znotiņa
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Civiltiesības jautājumos un atbildēs

Osvalds Joksts
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija (papildinātais izdevums)

Velga Sudraba, Kristīne Mārtinsone
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva

Autoru kolektīvs, K. Mārtinsones un V. Sudrabas zinātniskajā redakcijā
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Valsts loma tirgus ekonomikā

Dainis Zelmenis
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Bērnu vecuma un citu riska grupu personu vakcinācija: Praktiskas rekomendācijas

Dace Zavadska, Dana Isarova, Nataļja Kurjāne
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019
Lejupielādēt brošūru

Veselības psiholoģija – psiholoģijas zinātnes apakšnozare un profesionālās darbības joma

Kristīne Mārtinsone, Gunta Freimane
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019
Lejupielādēt grāmatu