Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Kristīne Šneidere , Kristīne Šneidere
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Psiholoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija

Mērķis

Sekmēt studentu izpratni par pētniecību sociālajās zinātnēs, psiholoģijas pētījuma veikšanas posmiem un pamatprincipiem; pilnveidot prasmi atlasīt, apkopot un analizēt publicētos pētījumus par noteiktu tēmu, attīstīt spēju izveidot, pamatot un īstenot pētniecības pamatprincipiem atbilstošu pētījumu; nodrošināt iespēju apgūt zināšanas par statistiskās datu apstrādes pamatiem psiholoģijas pētījumā, iepazīstināt ar statistikas metodēm un to pielietošanas iespējām, attīstīt prasmi apstrādāt un analizēt psiholoģiskajā pētījumā iegūtos datus un interpretēt rezultātus.

Priekšzināšanas

Ievads profesionālajā darbībā, vispārīgā psiholoģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie lieto pētniecības terminoloģiju; izskaidro atšķirības starp kvalitatīvo un kvantitatīvo pētījumu stratēģiju un dažādiem pētījuma dizainiem; apraksta datu ieguves un analīzes metodes.

Prasmes

Studējošie identificē aktuālās pētījumu problēmas psiholoģijā; atlasa, analizē, salīdzina un kritiski izvērtē publicētos pētījumus psiholoģijā; analizē zinātnisko stiprumu pētījumos; korekti ievada un apstrādā datus un analizē statistiskos rādītājus, izdara korektus secinājumus; formulē pētījuma mērķim atbilstošus pētījuma jautājumus un izvēlas korektas datu apstrādes metodes.

Kompetences

Studējošie strādā ar zinātnisko literatūru, korekti nolasa un argumentēti diskutē par rakstos prezentētajiem datiem. Izveido savu pilotpētījumu, pamatojot pētījuma aktualitāti, problēmu, formulējot mērķi, pētniecisko jautājumu/hipotēzi, veidojot mērķtiecīgu literatūras apskatu, izvēloties piemērotas datu ieguves un analīzes metodes, integrējot ētikas prasības savā pētījumā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Psiholoģija, PSb3BakalaursObligātsSanita Šuriņa, Kristīne Šneidere
Psiholoģija, LFPSb3BakalaursObligātsSanita Šuriņa, Kristīne Šneidere