Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Lolita Cibule
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Nostiprināt un attīstīt studentos pamatprasmes veikt zinātniskus pētījumus, sagatavot tos pētījuma veikšanai bakalaura grāda iegūšanai veselības aprūpē – funkcionālo speciālistu specialitātēs, turpināt attīstīt prasmes pamatot zinātnisko pētījumu nozīmīgumu ŗehabilitācijas attīstībā un lietot pētījumu rezultātus praksē.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas biometrijā, pamatprasmes pētniecībā, zināšanas par funkcionēšanas novērtēšanas instrumentiem rehabilitācijā, par SFK, par sabiedrības veselību.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students padziļinās zināšanas par pētniecības procesu, iegūs zināšanas par kvalitatīviem pētījumiem (gadījuma analīze), sistemātisku pārskatu, kā arī zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas regulē zinātnisko darbību Latvijā, RSU.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students pratīs formulēt un pamatot pētījuma problēmu; sagatavot un aizstāvēt tēmas pieteikumu bakalaura darbam; paaugstinās prasmes zinātniskās literatūras sistemātiskā meklēšanā un zinātnisko publikāciju specialitātē kritiskā analīzē, spēs meklēt pierādījumus dažādos informācijas avotos klīnisku jautājumu risināšanai.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes kritiski analizējot zinātniskas publikācijas specialitātē, patstāvīgi veicot pētījumu par izvēlēto tēmu un sagatavojot ziņojumu par pētījumu (rakstisks ziņojums, uzstāšanās, stenda ziņojums).

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija, RFA6BakalaursObligātsEvita Krasmane, Anita Vētra, Ingrīda Bolgzda, Jānis Vētra, Lolita Cibule
Ergoterapija, RFE6BakalaursObligātsEvita Krasmane, Ingrīda Bolgzda, Jānis Vētra, Lolita Cibule, Anita Vētra
Fizioterapija, RFF6BakalaursObligātsEvita Krasmane, Ingrīda Bolgzda, Jānis Vētra, Lolita Cibule, Anita Vētra
Fizioterapija, RFFN8BakalaursObligātsLolita Cibule, Jānis Vētra, Evita Krasmane, Ingrīda Bolgzda
Ortozēšana - protezēšana, RFO6BakalaursObligātsLolita Cibule, Jānis Vētra, Anita Vētra, Ingrīda Bolgzda, Evita Krasmane
Uzturs, RFU6BakalaursObligātsEvita Krasmane, Ingrīda Bolgzda, Jānis Vētra, Lolita Cibule, Anita Vētra
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Uzturs, RFUN7BakalaursObligāts