Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Anita Villeruša
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Ķirurģija; Sabiedrības veselība

Mērķis

Iepazīstināt ar pētniecības metodēm sabiedrības veselības zinātnēs. Veidot studentiem izpratni par problēmas izpētei piemērotas kvalitatīvas un/ vai kvantitatīvas pieejas izvēli un pētniecības plāna izveidi. Attīstīt izpratni un iemaņas sagatavoties pētniecības atsevišķām fāzēm sākot no ideju ģenerēšanas, hipotēzes jeb pētniecības jautājuma formulēšanas, pētījuma plāna (dizaina) izveidošanas, datu vākšanas un analīzes plānošanas līdz darba aprakstīšanai un publicēšanai. Attīstīt studentu prasmes patstāvīgi sagatavot pētniecības projekta pieteikumu, kritiski izvērtēt un diskutēt par atšķirīgu pētījuma plānu priekšrocībām un trūkumiem, novērtēt un interpretēt pētījuma rezultātus, savākt, sistematizēt, salīdzināt un vispārināt citu pētnieku atziņas.

Priekšzināšanas

Informātikā un statistikā, sabiedrības veselībā, epidemioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti zinās izklāstīt zinātniskās pētniecības metodoloģijas teorētiskās pamatnostādnes; zinās principus, kā atlasīt un aprakstīt iespējamu pētniecības tēmu, formulēt pētniecības jautājumu, mērķi un uzdevumus, zinās uzskaitīt, aprakstīt pētījumu dizainus, kā arī izvēlēties tēmai atbilstošāko no tiem, pamatot un piemērot datu ieguves un analīzes metodes.

Prasmes

Studenti pratīs pielietot zinātniskās pētniecības metodoloģijas pamatprincipus, atbilstoši izvēlētajai pētniecības tēmai un situācijai, kā arī pamatot izdarīto izvēli; formulēt un diskutēt par savu pētniecības jautājumu vai hipotēzi; izveidot piemērotāko pētījuma dizainu un noteikt konkrētu mērķi un darba uzdevumus; uzzīmēt pētniecības karti ar atkarīgiem un neatkarīgiem mainīgajiem, piemērot mainīgo konceptuālo un operacionālo definīciju; noteikt pētniecības subjektu un piemeklēt mērinstrumentus to novērtēšanai; izveidot derīgu un ticamu aptauju vai intervijas protokolu; sagatavot un prezentēt pētniecības projekta pieteikumu.

Kompetences

Students būs kompetents argumentēt un pamatot ar zinātniskiem pierādījumiem pētniecības tēmas izvēli; kritiski izvērtēt, interpretēt un vispārināt iepriekšējās zināšanas izpētes problēmā; izprojektēt savu datu iegūšanas plānu, izveidot un aizstāvēt pētniecības projektu; darboties atbilstoši pētniecības ētikas principiem sabiedrības veselības nozarē.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība, SVFM1MaģistrsObligātsAnita Villeruša