Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Farmācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:8 / 12
Kursa vadītājs:Baiba Mauriņa
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Farmācija

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir sekmēt studējošo prasmi izveidot pētījuma plānojumu, izstrādāt darba mērķus, hipotēzi un uzdevumus, izvēlēties un pielietot pētījumam atbilstošas datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes, patstāvīgi formulēt un aizstāvēt savus secinājumus, kā arī dot iespēju demonstrēt studējošā gatavību patstāvīgi izmantot iegūtās zināšanas, iemaņas un kompetences akadēmisku vai profesionālu problēmu risināšanā.

Priekšzināšanas

Visi iepriekš studiju programmā apgūtie studiju kursi.

Rezultāti

Zināšanas

Padziļinātas studējošā teorētiskās zināšanas par izvēlēto pētnieciskā darba tematu.

Prasmes

Pratīs izmantot profesionālās farmaceitiskās informācijas avotus un, interpretējot un novērtējot zinātniskos datus, sniegt uz pierādījumiem balstītu informāciju par izvēlēto pētnieciskā darba tēmu. Spēs plānot zinātniskās pētniecības darbu, izmantojot jaunākos zinātnisko atklājumus, sagatavot projektus, gatavot zinātniskas publikācijas un pārskatus.

Kompetences

Spēs pielietot pētnieciskās iemaņas un problēmu risināšanas prasmes farmācijā sastopamu situāciju analīzei.
Spēs atrast, atlasīt, analizēt, izmantot zinātnisko literatūru, veikt zinātniskās literatūras apkopojumu, veikt datu apstrādi, apkopot iegūto informāciju, kritiski analizēt to, sniegt savu novērtējumu un prezentēt rezultātus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Farmācija, FFN10MaģistrsObligātsInga Urtāne, Dace Bandere, Dace Ķikute, Vizma Vīksna, Alla Čudovska, Inga Stuķēna, Baiba Galviņa, Inese Kaupere, Baiba Mauriņa, Līga Lauberte, Anna Lece, Andrejs Šķesters, Angelika Krūmiņa, Inga Mauliņa, Andrejs Šitovs, Aleksandra Bule
Farmācija, FF10MaģistrsObligātsInga Urtāne, Dace Bandere, Dace Ķikute, Vizma Vīksna, Alla Čudovska, Inga Stuķēna, Baiba Galviņa, Inese Kaupere, Baiba Mauriņa, Līga Lauberte, Anna Lece, Andrejs Šķesters, Angelika Krūmiņa, Inga Mauliņa, Andrejs Šitovs, Aleksandra Bule