Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Olafs Brūvers
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība; Veselības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Filozofija

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par ētiku kā humanitāro zinātni, īpaši pievēršot uzmanību un analīzi visdažādākajiem profesionālās ētikas aspektiem; veidot izpratni un spēju risināt sarežģītas ētikas (morāles) dilemmas; attīstīt un veidot studentos drošību un paļāvību savām spējām risināt ētiskas un tiesiskas konfliktsituācijas; palīdzēt studentiem veidot savu personību, kas turpmākajā darbā sniegtu saviem līdzcilvēkiem, kolēģiem, klientiem un sabiedrībai patiesu un skaistu ētiskas uzvedības un rīcības piemēru. Kursa apguves mērķis ir panākt, ka studenti ne tikai teorētiski apguvuši profesionālās ētikas daudzpusību, bet ieguvuši arī labas un stabilas praktiskās zināšanas.

Priekšzināšanas

Vispārīgās ētikas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Aprakstīt ētikas attīstības virzienus, principus un kategorijas; formulēt ētikas un morāles principu savstarpējo saistību un nozīmi sabiedrībā; izskaidrot ētikas principu, vērtību un normu pielietojumu valsts pārvaldē; atpazīt un definēt iespējamos korupcijas riskus profesionālās ētikas jomās; identificēt galvenos principus un veidus veselības aprūpē un pacienta tiesību aspektus; skaidri izklāstīt un pamatot ētisko vērtību, principu un normu nodrošināšanu un veicināšanu profesionālajā darbā.

Prasmes

Atklāt, ieraudzīt un analizēt ētikas un morāles dažādus jautājumus savā profesionālajā darbā un sabiedrībā;
risināt ētisko aspektu problēmas, dilemmas un to cēloņus; veikt nepieciešamās darbības, lai novērstu iespējamos pārkāpumus un neētisku rīcību; rīkoties noteikti un profesionāli korupcijas risku situācijās, kā arī praksē demonstrēt savas personīgās ētikas un morāles augstos standartus.

Kompetences

Iegūtās zināšanas palīdzēs studentiem demonstrēt un apliecināt profesionālu un ētisku rīcību. Ar savu personīgo piemēru studenti attīstīs un pilnveidos šo iestāžu kompetenci, profesionālismu un labo slavu. Iegūtās zināšanas veicinās labu valsts pārvaldi, kas izpaudīsies savstarpējā cieņā ar darba biedriem, sabiedrību un iespējamiem klientiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība, SVFM3MaģistrsObligātsOlafs Brūvers