Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anda Ķīvīte-Urtāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Sniegt zināšanas un izpratni modernās sabiedrības veselības pamatjautājumos, kā arī veidot studentu zinātnisku, kritisku, sistemātisku un analītisku domāšanu.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas normālajā un pataloģiskajā fizioloģijā, bioķīmijā un matemātiskajā statistikā.

Rezultāti

Zināšanas

Definēs veselības jēdzienu un nosauks galvenās veselību ietekmējošo faktoru kategorijas. Nosauks sociālās veselības determinantes. Formulēs sabiedrības veselības kā zinātnes un prakses uzdevumus. Definēs slimību profilakses līmeņus un veselības veicināšanas pamatfunkcijas. Aprakstīs modernās epidemioloģijas pamatkoncepcijas un to pielietojumu veselības zinātnēs. Paskaidros uz pierādījumiem balstītas veselības aprūpes jēdzienu. Izklāstīs prevalences un incidences aprēķināšanas principus. Definēs slimību skrīninga pamatprincipus. Aprakstīs veselības informācijas veidus un iegūšanas avotus. Izklāstīs relatīvā riska, atributējamā riska, atributējamā riska procenta un izredžu attiecības rādītāju aprēķināšanas principus.

Prasmes

Nosauks veselību ietekmējošo faktoru piemērus specialitātē. Aprakstīs piemērus slimību profilaksē un veselības veicināšanā savas specialitātes ietvaros. Aprēķinās veselības notikumu un stāvokļu biežuma pamatrādītājus un asociāciju rādītājus. Atšķirs kopējos, specifiskos un standartizētos rādītājus. Diferencēs un salīdzinās dažādus veselības informācijas avotus.

Kompetences

Interpretēs veselības jēdzienu un veselību ietekmējošo faktorus specialitātē. Pamatos veselības veicināšanas un profilakses nozīmi specialitātē. Pielietos veselības notikuma biežuma rādītājus, demogrāfiskos rādītājus un asociāciju rādītājus veselības problēmu pētniecībā. Kritiski izvērtēs veselības informāciju atkarībā no datu ieguves avotiem. Patstāvīgi iegūs un analizēs informāciju, integrējot to sabiedrības veselības problēmu risināšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Rehabilitācija, REHM2MaģistrsIerobežota izvēle
Rehabilitācija, REHM4MaģistrsIerobežota izvēle