Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Mirdza Kursīte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Klīniskā farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Sniegt zināšanas par primāriem sabiedrības veselības un epidemioloģijas jautājumiem. Sekmēt izpratni par pētījumu veikšanu un tās izaicinājumiem.

Priekšzināšanas

Klīniskā farmakoloģija, statistika, epidemioloģijas pamati, normālā un patoloģiskā fizioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

• Definēt sabiedrības veselības jēdzienu.
• Aprakstīt veselības veicināšanas jēdzienu un izmantotās pieejas.
• Atpazīt un aprakstīt slimību profilakses līmeņus.
• Identificēt veselības sociālos determinantus klīniskajā farmācijā.
• Paskaidrot jēdzienus "riska faktors, cēlonis un jaucējs" slimību daudzcēloņu teorijas ietvarā.
• Atrast un atpazīt piemērotus datu avotus un datu ieguves metodes.
• Aprakstīt reprezentatīvas izlases jēdzienu.
• Atšķirt prevalences un incidences rādītājus.
• Nosaukt un aprakstīt pētījumu plānojuma veidus, to priekšrocības un trūkumus.
• Izskaidrot atšķirību starp nejaušām un sistēmiskām kļūdām.
• Nosaukt atlases un informācijas kļūdu piemērus.
• Identificēt asociāciju rādītājus.
• Nosaukt veselības aprūpes organizācijas un finansēšanas galvenos principus.
• Definēt kvalitātes jēdzienu veselības aprūpē.

Prasmes

• Diferencēt galvenās atšķirības starp sabiedrības veselību un medicīnu.
• Pielietot sabiedrības veselībā izmantotos jēdzienus.
• Izvērtēt slimību profilakses un veselības veicināšanas atšķirības.
• Salīdzināt augsta riska un populācijas stratēģijas priekšrocības un trūkumus slimību profilaksē.
• Parādīt sasaisti starp zinātnisku problēmu, pētniecības jautājumu un hipotēzi.
• Uzzīmēt vienkāršas kauzālās diagrammas un nosaukt mainīgos.
• Aprēķināt epidemioloģijas pamatrādītājus: prevalenci, kumulatīvo incidenci un incidences biežumu.
• Novērtēt, kādi pētījumu uzbūves veidi ir izmantoti piemēros no publikācijām.
• Aprēķināt saistību rādītājus: riska attiecību, incidences biežuma attiecību, izredžu attiecību.

Kompetences

• Attiecināt un vispārināt sabiedrības veselības jautājumus uz klīnisko pētniecību un praksi.
• Argumentēt veselības veicināšanas un slimību profilakses lomu sabiedrības veselības uzlabošanā.
• Izveidot pētniecības jautājumu un mērķi.
• Izvēlēties piemērotu pētījuma plānojumu un datu ieguves metodes.
• Paredzēt pētījuma rezultātu pareizību apdraudošos faktorus.
• Interpretēt asociāciju rādītājus.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Klīniskā farmācija, FFMp1MaģistrsObligātsMirdza Kursīte, Inese Stars, Dins Šmits