Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Jolanta Dinsberga
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Civiltiesības

Mērķis

Nodrošināt studējošajiem nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču iegūšanu saistību tiesību jomā. Iepazīstināt studentus ar saistību pamatjautājumiem, radīt izpratni par saistību tiesību saturu, tiesisku darījumu noslēgšanas īpatnībām; sekmējot teorētiska un praktiska rakstura zināšanu un iemaņu apguvi, analizējot tiesu praksi un risinot praktiskus uzdevumus.

Priekšzināšanas

Ievads civiltiesībās, Lietu tiesības, Ģimenes tiesības, Civilprocesa tiesības, Komerctiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti zina un izprot saistību tiesību svarīgāko jēdzienus un likumsakarības. Spēj parādīt pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni par saistību tiesību vietu un lomu demokrātiskas valsts ietvaros, par saistību tiesību avotiem, principiem, tiesību normu īpatnībām, saistību tiesību rašanās, grozīšanas un izbeigšanas pamatiem; saistību pastiprināšanas līdzekļiem, saistību izbeigšanās pamatiem, līgumu veidiem, iegūst zināšanas par spēkā esošo saistību tiesību regulējumu, par tiesisku darījumu veikšanas procesu un nepieciešamajiem dokumentiem.

Prasmes

Studenti spēj:
• parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā saistību tiesību jomā,
• patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos un spēj pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos,
• uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu,
• virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi,
• organizēt un slēgt civiltiesiskus darījumus, prot sastādīt saistību tiesību līgumus, izvēlēties atbilstošāko situācijas risinājumu, pielietot attiecīgās saistību tiesību normas, saskatīt saistību tiesības kopsakarībā ar citu tiesību nozaru normām, analizēt problēmjautājumus un dot tiem patstāvīgu, motivētu novērtējumu, piedāvāt situācijas risinājumu, identificēt saistību tiesību objektus, subjektus, tulkot tiesiskus darījumus, grupēt līguma sastāvdaļas līgumu rakstīšanas procesā.

Kompetences

Studenti spēj:
• izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību,
• patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot – izprot saistību tiesību nodibināšanas, pastiprināšanas un izbeigšanas tiesiskos aspektus, piemēro zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā, sistemātiski un racionāli piemēro juridiskās metodes, uzņemoties atbildību par saviem lēmumiem un darbību, patstāvīgi paaugstinot savu kvalifikāciju, analizē juridisko informāciju un aktuālos problēmjautājumus, sniedz priekšlikumus tiesiskā regulējuma pilnveidošanai saistību tiesību jomā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZ5BakalaursObligātsJolanta Dinsberga
Tiesību zinātne, TZNz4BakalaursObligātsLīga Avena
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZN4BakalaursObligātsLīga Avena
Tiesību zinātne, TZNT4BakalaursObligāts