Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Renāte Cāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Apskatīt dažādos nacionālo un organizāciju kultūras modeļus, pievēršot īpašu uzmanību kultūras ietekmei uz organizāciju struktūru, stratēģijas veidošanu, vadības stiliem, lēmumu pieņemšanas procesu, informācijas un komunikācijas sistēmām, kontroles mehānismiem uzņēmumos. Īpaša uzmanība kursā tiek pievērsta pārrunu organizēšanai starpkultūru biznesa vidē. Kursa apguve palīdz studentiem iegūt zināšanas un praktiskas iemaņas multikulturālo organizāciju vadībai un sadarbībai ar ārvalstu partneriem.

Priekšzināšanas

Kursa sekmīgai apguvei studentiem ir nepieciešamas priekšzināšanas cilvēkresursu vadībā globālajā vidē un starptautiskajā mārketingā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas kursa apguves studējošie ir ieguvuši zināšanas un pārskatu par starpkultūru biznesa attiecību būtību, par šo attiecību specifiku dažādās pasaules valstīs un reģionos, par komunikācijas īpatnībām starpkultūru biznesa vidē, par starpkultūru saskarsmes procesu, tā veidiem, funkcijām, struktūru un vadīšanu. Kursa apguve palīdz studējošajiem iegūt zināšanas darījumu veikšanai globālajā, starpkultūru biznesa vidē, ievērojot dažādu kultūru pārstāvju uzvedības īpatnības.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie iegūst prasmes atpazīt, izprast un izvērtēt dažādu pasaules valstu un reģionu atšķirīgās biznesa kultūras, kā arī saprast šo atšķirību cēloņus un būtību. Studējošie prot lietot starpkultūru attiecību teorētisko konceptu un tā elementus praktiskajā uzņēmējdarbībā. Studējošie spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt biznesa attiecību veidošanas un uzturēšanas procesus ar dažādo kultūru pārstāvjiem.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie ir ieguvuši spējas praktiski izmantot starptautiskā uzņēmējdarbībā iegūtās zināšanas par starpkultūru biznesa attiecībām un to, kā šīs zināšanas pielietot, darbojoties starptautiskā biznesa vidē.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTM3MaģistrsObligātsRenāte Cāne
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVM3MaģistrsObligātsRenāte Cāne