Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Linards Muciņš
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Iepazīstināt studējošos ar tiesību teorijas pamatiem. Veicināt studējošo prasmi patstāvīgi analizēt juridiskos procesus, vienlaikus izskaidrojot tiesību teorētisko bāzi un pamatus, tiesību būtību un funkcijas, uzmanību pievēršot publiskajām un privātajām tiesībām. Papildus attīstīt studējošo izpratni par valsts, tās sociālo, juridisko un politisko struktūru, par tiesību teoriju kā studiju kursa vietu un nozīmi kopējā studiju procesā. Sniegt studentiem iespēju ar tiesību teorijas kursa starpniecību apgūt jurisprudences svarīgākās zināšanas, kas ir izmantojamas visās tiesību zinātnes nozarēs un profesionālajā praksē.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc kursa apguves studējošais spēs raksturot un identificēt tiesību teorijas vispārīgos principus un tiesību normu sistēmu, kura regulē cilvēka stāvokli sabiedrībā un valstī, zinās tiesību teorijas pamatus.

Prasmes

Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt tiesību teorijas pamatjautājumus, kā arī risināt praktiska rakstura jautājumus. Spēja zināšanas pielietot praksē – identificēt un risināt praktiska rakstura problēmas, kas saistītas ar tiesību teorijas jautājumiem. Spēja komunicēt par tiesību teorijas jautājumiem, lietojot atbilstošo terminoloģiju. Ievirze tālākās mācīšanās prasmēm – atlasīt un izvērtēt literatūras avotus par tiesību teoriju, prast pielietot normatīvos aktus par apgūto studiju kursu.

Kompetences

Spēja piemērot tiesību iztulkošanas metodes, izmantot zināšanas un prasmes profesionālajā un personīgajā attīstībā. Tiesību normu piemērošana (tiesību teorijā un citās nozarēs) ne tikai “mehāniski”, bet atbilstoši sabiedrības interesēm un prioritātēm, tādā veidā sintezējot prasmes strādāt ar normatīvo aktu bāzi un tiesību izpratni kopumā. Piedāvāt ne tikai formālus tiesību nozares problēmjautājumu risinājumus, bet rast tādus risinājumus, kas kalpotu sabiedrības (vietējās kopienas) vēlmēm un prioritātēm, kā arī uzlabotu valsts pārvaldi kopumā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZ1BakalaursObligātsLinards Muciņš
Tiesību zinātne, TZN1BakalaursObligātsAnete Bože
Tiesību zinātne, TZNT1BakalaursObligātsAnete Bože
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz1BakalaursObligātsJuris Stukāns