Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Pēteris Ersts
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vecmāšu zinības; Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi un izpratnes veidošanos par tiesisko regulējumu veselības aprūpē – ārstniecības personu, kā arī pacientu tiesībām un pienākumiem, nepilngadīga pacienta tiesībām un pienākumiem, personas datu aizsardzību, medicīniskās dokumentācijas lietvedību, personas tiesībām un pienākumiem seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, nāves tiesiskie aspekti un cilvēka orgānu un audu izmantošana.

Priekšzināšanas

Filozofija un medicīnas ētika, saskarsmes psiholoģija un komunikācijas prasmes, sabiedrības veselība un epidemioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Zināt un izprast veselības aprūpes tiesisko regulējumu. Zināt pacientu tiesību principus un to piemērošanu praktiskajā darbā. Zināt ārstniecības personu, pacientu, tostarp nepilngadīgu pacientu tiesības un pienākumus. Zināt un izprast seksuālās un reproduktīvās veselības tiesisko regulējumu. Pārzināt personu datu aizsardzību veselības aprūpē. Pārzināt medicīniskās dokumentācijas veidošanas un uzglabāšanas noteikumus. Orientēties vardarbības atpazīšanas jautājumos un no veselības aprūpes darbinieka pienākumos šādās situācijās.

Prasmes

Izprast nozares juridiskos aspektus, t.sk. ārstniecības personu, pacientu tiesības un pienākumus un medicīniskās dokumentācijas lietvedību. Pārzināt piemērojamos tiesību aktus profesionālajā darbībā un situācijās, kas var rasties ikdienas darbā.

Kompetences

Studenti pēc studiju kursa apguves pārzinās veselības aprūpes tiesisko regulējumu. Kursā tiks iegūtas kompetences tiesību normu piemērošanā darbā veselības aprūpē: pacientu, tostarp nepilngadīgu pacientu tiesībās un pienākumos, ārstniecības personu tiesībās un pienākumos, pacientu datu aizsardzības tiesiskajā regulējumā, speciālajā seksuālās un reproduktīvās veselības tiesiskajā regulējumā medicīnisko dokumentu lietvedībā, kā arī kompetence vardarbības atpazīšanā un veselības aprūpes darbinieka rīcībā varadības situācijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, LFMZFb3BakalaursObligātsPēteris Ersts, Edīte Domaševa, Signe Koritko
Māszinības, MZF3BakalaursObligātsPēteris Ersts, Edīte Domaševa, Signe Koritko