Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Anita Villeruša
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Sniegt studentiem zināšanas par uz pierādījumiem balstītu veselības veicināšanas politiku un praksi, tās efektivitāti. Analizēt veselības veicināšanas pasākumu efektivitāti un apgūt praktiskās un teorētiskās iemaņas politikas/programmu plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā. Pārzināt profilaktisko programmu būtību dažādu ar veselību un veselību ietekmējošā dzīvesveida saistītu problēmu mazināšanai. Definēt un izprast indikatorus veselības veicināšanas novērtēšanai. Analizēt dažādu politisko un sociālekonomisko aspektu klātbūtni veselības veicināšanas attīstībā. Paplašināt pasaules skatījumu, izmantojot labāko ārvalstu pieredzi veselības veicināšanas politikas veidošanā un īstenošanā. Pārzināt veselības veicināšanu atbalstošus tiesību aktus un politikas dokumentus.

Priekšzināšanas

Pamatjautājumi veselības veicināšanā, veselības izglītībā, vides un sabiedrības veselībā, globālajā veselībā, epidemioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Aprakstīt veselības veicināšanas politikas un prakses veidošanas principus, nosaukt atbalstošos starptautiskos un valsts tiesiskos aktus, veselības veicināšanā pielietotās stratēģijas. Atpazīs dažādu politisku un sociālekonomisku aspektu klātbūtni veselības veicināšanas politikā un praksē, risinot atšķirīgas sabiedrības veselības problēmas. Zinās nosaukt veselības veicināšanas politiku atbalstošos dokumentus.

Prasmes

Students spēs savākt un izanalizēt datus, lai parādītu dažādas veselības veicināšanā risināmas problēmsituācijas, pratīs izvēlēties un pamatot labāko stratēģiju veselības veicināšanas problēmas risināšanai un projektēt tās īstenošanu dažādās vidēs; pratīs izstrādāt indikatorus veselības veicināšanas procesa, īstermiņa un ilgtermiņa rezultātu novērtēšanai. Integrēs ES rekomendācijas nacionāla un vietēja līmeņa politikā un veselības veicināšanas programmās.

Kompetences

Izvēlēties un adaptēt labākās pieejas un stratēģijas dažādu ar veselīgu dzīvesveidu saistīto problēmu risināšanai. Pratīs salīdzināt un interpretēt veselības veicināšanu atbalstošos politikas dokumentus un veselības veicināšanas programmās iegūtos rezultātus, argumentēti integrēs starptautiskos ieteikums lokālajās veselības veicināšanas programmās un politikā, pamatos izvēli, sniegs secinājumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība, SVFM3MaģistrsObligātsAnita Villeruša