Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Studiju prorektore

Rīgas Stradiņa universitāte

2013 - pašlaik

Vadošā pētniece

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

2012 - pašlaik

EK pārstāvniecības Latvijā Team Europe Latvia eksperte

2012 - pašlaik

LZP ekspertu padomes locekle

2008 - pašlaik

Starptautiskā izdevniecība „Springer”, UNESCO Starptautiskā izglītības biroja salīdzinošās izglītības žurnāla „Prospects” redkolēģijas locekle

2005 - pašlaik

Promocijas padomes pedagoģijā locekle, Latvijas Universitāte

2015

RSU Senāta locekle

2011 - 2014

Nodibinājuma SSE Riga valdes locekle

1983 - 2013

Pedagoģijas un psiholoģijas katedras, vēlāk institūta aspirante, vec. pasniedzēja, docente, asoc. profesore, direktore, vēlāk Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore, vadošā pētniece

Latvijas Universitāte

2002 - 2013

Pedagoģijas doktora studiju programmas direktore, Latvijas Universitāte

2007 - 2010

LR Ministru Kabineta Apbalvošanas padomes vadītāja

2007 - 2010

LR Izglītības un zinātnes ministre

2005 - 2009

UNESCO Starptautiskā izglītības biroja Padomes locekle, Ženēva, Šveice

2000 - 2008

Vidzemes Augstskolas Padomnieku Konventa locekle

2006 - 2008

Eiropas pieaugušo izglītības asociācijas valdes locekle, Brisele, Beļģija

2006 - 2007

IZM parlamentārā sekretāre

2004 - 2006

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” izpilddirektore

2002 - 2003

Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāts, vadītāja vietniece

1999 - 1999

LR IZM ministra padomniece augstākā izglītībā un zinātnē

1997 - 1999

LR Augstākās izglītības un zinātnes valsts ministre

1996 - 1997

Starptautiskās zinātnieku grupas pētniece

Ljēžas universitāte, Eksperimentālās pedagoģijas institūts, Beļģija

Izglītība

1995 - 2004

Londonas universitātes Izglītības institūts, Lielbritānija

1994 - 1996

Pedagoģijas doktorantūra

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas katedra

1991 - 1991

Stokholmas universitātes Starptautiskais izglītības institūts, Zviedrija

1983 - 1986

Pedagoģijas zinātņu doktore LR doktora grāds pedagoģijas nozarē nostrificēts 1993. gadā ar LU habilitācijas un promocijas padomes lēmumu No 58, pamats PSRS AAK 1986. gadā piešķirtais pedagoģijas zinātņu kandidāta grāds.

LVU Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, pedagoģijas aspirantūra

1973 - 1978

Latvijas Valsts universitāte (LVU), Svešvalodu fakultāte, angļu valodas un literatūras specialitāte

1962 - 1973

Rīgas 50. vidusskola

Sasniegumi

Zinātniskā darbība

1986. Pedagoģijas zinātņu kandidāte

1993. Pedagoģijas zinātņudoktore LR doktora grāds pedagoģijas nozarē nostrificēts 1993. gadā ar LUhabilitācijas un promocijas padomes lēmumu No 58, pamats PSRS AAK1986.g.piešķirtais pedagoģijas zinātņu kandidāta grāds.

1997 Pedagoģijas un psiholoģijas institūta docente, LU-DOC Nr.0319

1999. Pedagoģijaszinātņu habilitētā doktore, C-Dh Nr.000217

2000. LZA korespondētājlocekle,Nr. K-222

2002. LU profesore, LU–PRNr.0181

2014. RSU profesore

Eksperta darbības joma:

studiju process augstskolā, pieaugušo mācīšanās,mūžizglītība, uzņēmējspēja, augstākās izglītības kvalitātes vadība unvērtēšana, Zināšanu sabiedrība

Projekti:

  • 2014 – līdz šim laikam Valsts pētījumu programmas Projekts Nr. 5.2.7.ECOSOC.LV Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, pētnieks
  • 2011 – 2014 ESF projekta "Atbalsts izglītības pētījumiem" Nr.2011/0011/1DP/1.2.2.3.2./11/IPIA/VIAA/001 ASEM sadaļas "Skolotāju profesionālās kompetences attīstība,veidojot starpdisciplināro, dzīvei tuvinātu mācību vidi un stimulējot skolēnu uzņēmīgumu"
  • 2012 – 2014 ERASMUS intensīvās programmas projekta Learning for entrepreneurship in health, behavioural, engineering &life sciences sagatavošanā 2012-2014. gada laika posmam.
  • 2010 – 2011 EK finansēts PO 226_2010 projekts " Skolotāju konkurētspējas paaugstināšana saskaņā ar ES 2020 stratēģiju"
  • 2010 – 2011 EK finansēts PO 214_2010 projekts "Starpdisciplināras pētnieciskās platformas izveides izpēte"
  • 2010- 2011 ESF projekts Nr. 2008/0003/1DP/1.2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/002 "Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai" E-kursa izstrāde ietvarā.

Studējošo pētniecisko darbu vadīšana un recenzēšana

Promocijas darbi:

1999 - 2014 novadīti un aizstāvēti 17 promocijas darbi LU pedagoģijas promocijas padomē (B. Garjāne, R.Vīra, Z. Ozola, G. Lapiņa, M. Essawi,E. Shelah, A. Hussein, A. Fernāte, Dz. Grundmane, A. Tatarinceva, R. Birziņa, I.Norvele, K. Oganisjana, D. Liepa, S. Baranova, I. Muraškovska, L. Babajeva)

Pašlaik tiek vadīti 4 promocijas darbi:

R. Ioņina „InventiveThinking Dimension in the Process of Professional Development" sadarbībāar Universite de Strasbourg, InstitutNational des Sciences Appliquees (INSA)profesoru AUDRAN Jacques.

I. Lasmane Vakarskolulīdzdalības starptautiskajos projektos rezultativitātes izpēte.

L. Seņkāne Pirmsskolas skolotāju uzņēmējspējasveicināšana.

A. Jurāne Brēmane Studiju rezultātu formatīvās vērtēšanas izpēte.

Vieslekcijas ārvalstu universitātēs

09.2008. KolumbijasUniversitātes, Ņujorka, ASV, Lehigh Universitātes,Bethlehem (Pensilvānija), ASV.

09.2012. Islandes Universitāte Opportunitiesin various Educational settings.

06.2013. ERASMUS IP Starptautiskā (Portugāle, Itālija, Lietuva, Latvija, Polija) Doktorantu vasaras skola „VirtualMobility and Learning", Kauņas Vitauta Dižā Universitāte, Lietuva.

Zinātniskās publikācijas

Koķe T. (2012). Mūžizglītība – autonoms ceļojums kopīgā laikā un telpā., 7.-17.lpp Monogrāfijā „Pieaugušo izglītība “ (red. K. Martinsone), Riga: RaKa, 216 lpp.

Babajeva, L., Koķe, T. (2013). Learning for Personal Development in Folk High Schools, Problems of Education in the 21st Century, Vol.55, 28-44, Šauli: ScientiaEducologica. ISSN 1822-7864Tiešsaite: http://connection.ebscohost.com/c/articles/89368918/learning-personal-development-folk-high-schools

Koķe T., Muraškovska I., Jonina R. (2013). Educator's Professional Development: From Policy Guidelines to Collaborative Learning in Action. The Perspectives of the Pedagogy: Innovative Solutions. Riga LU Akadēmiskais apgāds.pp.204.-215.

K. Oganisjana, T. Koke,A. Fernate, S. Rahman, L. Rutka (2014). The Development of Entrepreneurship in Interdisciplinary Study Environment: First Achievements, Hindrances and Perspectives the International Journal of Business and Society (IJBS) Vol. 15, No 3 14lpp. http://www.myjurnal.my/public/browse-journal-view.php?id=115

Rahman S., Yasin R.M., BuangN., Oganisjana K., Fernate A., Koke T. (2014). Using problem-Focused Approach to Nurture Creativity and Entrepreneurship among Sudents. // Procedia. Social andBehavioral Sciences. Pieejams www.sciencedirect.com

T. Koķe, I. Saleniece (2015). Education Policy in the Republic of Latvia:Lessons from Experience. // Journal: Paedagogica Historica (Download Current Citation: RIS BibTex). (ID:997755DOI:10.1080/00309230.2014.997755) Publication date - 23 Jan 2015 (Online), 25 Feb 2015 (Print) http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2014.997755

Referāti zinātniskās konferencēs

LU 70. konference plenārsēdes pedagoģijā "Augstskolu docētāju karjera: individuālā uninstitucionālā sinerģija" organizēšana un referāts „Iekšējās kvalitāteskultūras veidošana augstskolā: programmu un institucionālais līmenis 02.02.2012 un pedagoģijassekcijas organizēšana un vadīšana 16.02.2012.

Līdzdalība konferencē „Education: Policy support forTeacher Educators", (Brisele, Beļģija) ar uzstāšanos par projekta „Pedagoguprofesionālo kompetenču pilnveide darbam starpdisciplinārā mācību vidē, lai tuvinātu mācības reālajai dzīvei un paaugstinātu skolēnu uzņēmību "starpposma iegūtiem rezultātiem., 26.-28.-3. 2012.

Uzstāšanās starptautiskā doktorantu un mācībspēku pētnieciskajā semināra Leipcigas Universitātes plenārsēdē ar referātu „Work place Learning as an Integral Partof Teachers' and Teacher Educators' Professional Growth", 04.05.2012.

Līdzdalība ar referātu “Lifelong Learning a Space for being Different" UNESCO UIL un Hamburgas Universitātes rīkotajā konferencē “ The Role of Universities in Promoting Lifelong Learning" 23.-26.05.2012.

Līdzdalība ASEMLLL FORUM 'LEARNING UNLIMITED' ar uzstāšanos un postera prezentāciju "DevelopingTeachers' Competence through Work-based Interdisciplinary LearningEnvironment", Arhus Universitāte,Kopenhagena, Dānija, 29.-31.05.2012

Referāts kopā ar K.Oganisjanu “The Development ofEntrepreneurship as a Core Competence in Interdisciplinary Study Environment", Arhus Universitāte, Kopenhāgena, Dānija, 29.05. 2012.

Referāts"Lifelong Learning: Paramount Issues for Individuals and Organizations" ASEMtīkla ietvaros seminārā Kebangsan University, Kuala Lumpur, Malaizija, 25.06.2013.

Referāts“Teachers' Further Education – a Framework to keep going. Results of theProject" ASEM 5.pētnieciskā tīkla seminārā Kuala Lumpur, Malaizija, 26.06.2013.

Referāts „Positionof Power: Contribution to Awakening. Paid Price and Positive Deeds" International Standing Conferencefor History of Education 35.konferences „Educationand Power" plenārsēdē , Rīga, 24.08.2013.

Referāts „Sociāliatbildīga universitāte: vai esam tam gatavi?" Latvijas augstskolu dažādība kā inovācijasfaktors. LiepU zinātniskā konference 2014. g. 25. aprīlis.

Referāts „Pedagogu profesionālokompetenču pilnveide darbam starpdisciplinārā mācību vidē, lai tuvinātu mācības reālajai dzīvei un paaugstinātuskolēnu uzņēmību". Konference "Starpdisciplinaritāte,radošums un uzņēmība - mūsdienu izglītības aktualitātes", Rīga, LU, 2014. gada29. oktobris.

Referāts „RSU starptautiskais zīmols – ārvalstustudentu skatījums" (līdzautori N. Jansone-Ratinika, D. Akmens, I. Šķendere-Drēģere,J. Stare). RSU 2015. g. Zinātniskākonference, Rīga, RSU, 2015.gada 26.-27. marts.

Referāti akadēmiskās konferencēs

Augstskolas docētājuprofesionālā pilnveide: pieredze un izaicinājumi. EKA, Rīga, 30.03.2012.

Pedagogu tālākizglītība:mūsdienu konteksts. KonferencePedagogu profesionālās kompetences pilnveide: vajadzības un iespējas. Rīga, 2012. g.18. jūnijs

„Learningto Learn: Individual and Organizational Perspective" Nordplus Horizontal project“Vision of Effective Future School" , Riga, August 20, 2012.

“Adult learning principles guiding trainingorganisers", Invited speaker at TT – 2nd Seminar Training needs,process and results. European Judicial Training Network.Riga 24 Sept., 2012.

Skola uz kūstoša aisberga:drauds vai iespēja? Rīgas izglītības iestāžudirektoru vietnieku seminārs 24.08.2012.

Iestādesvadītāja mācīšanās mūža garumā: pienākums vai izaicinājums? RPIVAakadēmiska konference „Profesionālisagatavots vadītājs mūsdienīgā izglītības iestādē" 2013.g. 22. februāris

Mācīšanāsmūža garumā – izaicinājumi izglītības sistēmai. VIAA Grundtvig tematiskā monitoringa seminārs 2013. g. 28. maijs

Interdisciplinarity – the Platform for linkingLearning closer to Life. Interdisciplinary approach in teachingand learning to promote learners creativity and entrepreneurshipskills" Rīga, Latvija, 2014. g. 10.– 13. septembris

Referātsplenārsēdē „Internacionalizācijas pētījums Rīgas Stradiņa Universitātē". RSU Simpozijs „ Augstākā izglītība Latvijā:starptautiskās izredzes", Rīga, RSU, 2015. gada 13. maijs

Apbalvojumi un atzinības

Triju Zvaigžņu ordeņa komandiere (Ordeņa kapitula lēmums 2013.10.10., ordenis nr. III-172)

RSU Studentu pašpārvaldes Gada balva Zelta pakavs 2015 Gada draugs.

LR Ministru kabineta Atzinības raksts, 2015.g. 8. sept.