Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2018 - pašlaik

RSU Izdevniecības padomes vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte

2013 - pašlaik

Studiju prorektore

Rīgas Stradiņa universitāte

2013 - pašlaik

Vadošā pētniece

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

2015 - pašlaik

RSU Senāta locekle

Rīgas Stradiņa universitāte

2012 - pašlaik

LZP ekspertu padomes locekle

2012 - pašlaik

EK pārstāvniecības Latvijā Team Europe Latvia eksperte

2008 - pašlaik

Starptautiskā izdevniecība „Springer”, UNESCO Starptautiskā izglītības biroja salīdzinošās izglītības žurnāla „Prospects” redkolēģijas locekle

2005 - pašlaik

Promocijas padomes pedagoģijā locekle, Latvijas Universitāte

2002 - pašlaik

Liepājas universitātes zinātnisko rakstu redkolēģijas locekle

2011 - 2014

Nodibinājuma SSE Riga valdes locekle

1983 - 2013

Pedagoģijas un psiholoģijas katedras, vēlāk institūta aspirante, vec. pasniedzēja, docente, asoc. profesore, direktore, vēlāk Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore, vadošā pētniece

Latvijas Universitāte

2002 - 2013

Pedagoģijas doktora studiju programmas direktore, Latvijas Universitāte

2007 - 2010

LR Ministru Kabineta Apbalvošanas padomes vadītāja

2007 - 2010

LR Izglītības un zinātnes ministre

2005 - 2009

UNESCO Starptautiskā izglītības biroja Padomes locekle, Ženēva, Šveice

2000 - 2008

Vidzemes Augstskolas Padomnieku Konventa locekle

2006 - 2008

Eiropas pieaugušo izglītības asociācijas valdes locekle, Brisele, Beļģija

2006 - 2007

IZM parlamentārā sekretāre

2004 - 2006

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” izpilddirektore

2002 - 2003

Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāts, vadītāja vietniece

1999 - 1999

LR IZM ministra padomniece augstākā izglītībā un zinātnē

1997 - 1999

LR Augstākās izglītības un zinātnes valsts ministre

1996 - 1997

Starptautiskās zinātnieku grupas pētniece

Ljēžas universitāte, Eksperimentālās pedagoģijas institūts, Beļģija

Izglītība

1995 - 2004

Londonas universitātes Izglītības institūts, Lielbritānija

1994 - 1996

Pedagoģijas doktorantūra

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas katedra

1991 - 1991

Stokholmas universitātes Starptautiskais izglītības institūts, Zviedrija

1983 - 1986

Pedagoģijas zinātņu doktore LR doktora grāds pedagoģijas nozarē nostrificēts 1993. gadā ar LU habilitācijas un promocijas padomes lēmumu No 58, pamats PSRS AAK 1986. gadā piešķirtais pedagoģijas zinātņu kandidāta grāds.

LVU Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, pedagoģijas aspirantūra

1973 - 1978

Latvijas Valsts universitāte (LVU), Svešvalodu fakultāte, angļu valodas un literatūras specialitāte

1962 - 1973

Rīgas 50. vidusskola

Sasniegumi

Zinātniskā darbība

 

1986. Pedagoģijas zinātņu kandidāte

1993. Pedagoģijas zinātņu doktore LR doktora grāds pedagoģijas nozarē nostrificēts 1993. gadā ar LUhabilitācijas un promocijas padomes lēmumu No 58, pamats PSRS AAK1986.g.piešķirtais pedagoģijas zinātņu kandidāta grāds.

1997 Pedagoģijas un psiholoģijas institūta docente, LU-DOC Nr.0319

1999. Pedagoģijaszinātņu habilitētā doktore, C-Dh Nr.000217

2000. LZA korespondētājlocekle,Nr. K-222

2002. LU profesore, LU–PRNr.0181

2014. RSU profesore

 

Eksperta darbības joma

 

Studiju process augstskolā, pieaugušo mācīšanās,mūžizglītība, uzņēmējspēja, augstākās izglītības kvalitātes vadība unvērtēšana, Zināšanu sabiedrība

 

Projekti:

  • 17.-23.02.2019, 19.05-25.05.05.2019. Eksperta dalība Twinning projektā Nr. ENI/2018/395-401 (granta Nr. AZ/14/ENI/OT/01/17 (AZ/49) Kompetencēs veidotu un studentcentrētu studiju programmu izstrāde Azerbaidžānas augstskolās.
  • 2014 – 2015 Valsts pētījumu programmas Projekts Nr. 5.2.7.ECOSOC.LV Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, pētnieks
  • 2011 – 2014 ESF projekta "Atbalsts izglītības pētījumiem" Nr.2011/0011/1DP/1.2.2.3.2./11/IPIA/VIAA/001 ASEM sadaļas "Skolotāju profesionālās kompetences attīstība,veidojot starpdisciplināro, dzīvei tuvinātu mācību vidi un stimulējot skolēnu uzņēmīgumu"
  • 2012 – 2014 ERASMUS intensīvās programmas projekta Learning for entrepreneurship in health, behavioural, engineering &life sciences sagatavošanā 2012-2014. gada laika posmam.
  • 2010 – 2011 EK finansēts PO 226_2010 projekts " Skolotāju konkurētspējas paaugstināšana saskaņā ar ES 2020 stratēģiju"
  • 2010 – 2011 EK finansēts PO 214_2010 projekts "Starpdisciplināras pētnieciskās platformas izveides izpēte"
  • 2010- 2011 ESF projekts Nr. 2008/0003/1DP/1.2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/002 "Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai" E-kursa izstrāde ietvarā.

 

Studējošo pētniecisko darbu vadīšana un recenzēšana

 

Promocijas darbi:

1999. - 2019. novadīti un aizstāvēti 18 promocijas darbi LU pedagoģijas promocijas padomē (B. Garjāne, R.Vīra, Z. Ozola, G. Lapiņa, M. Essawi,E. Shelah, A. Hussein, A. Fernāte, Dz. Grundmane, A. Tatarinceva, R. Birziņa, I.Norvele, K. Oganisjana, D. Liepa, S. Baranova, I. Muraškovska, L. Babajeva, A. Jurāne Brēmane)

 

Pašlaik tiek vadīts 1 promocijas darbs:

E. Graudiņa "Sociālo zinātņu politika Latvijā kā faktors pilsoniskās sabiedrības attīstībai"

 

Vieslekcijas ārvalstu universitātēs

 

09.2008. Kolumbijas Universitātes, Ņujorka, ASV, Lehigh Universitātes,Bethlehem (Pensilvānija), ASV.

09.2012. Islandes Universitāte Opportunitiesin various Educational settings.

06.2013. ERASMUS IP Starptautiskā (Portugāle, Itālija, Lietuva, Latvija, Polija) Doktorantu vasaras skola „Virtual Mobility and Learning", Kauņas Vitauta Dižā Universitāte, Lietuva.

 

Zinātniskās publikācijas

 

Koķe T. (2012). Mūžizglītība – autonoms ceļojums kopīgā laikā un telpā., 7.-17.lpp Monogrāfijā „Pieaugušo izglītība “ (red. K. Martinsone), Riga: RaKa, 216. lpp.

Babajeva, L., Koķe, T. (2013). Learning for Personal Development in Folk High Schools, Problems of Education in the 21st Century, Vol.55, 28-44, Šauli: Scientia Educologica. ISSN 1822-7864 Tiešsaite: http://connection.ebscohost.com/c/articles/89368918/learning-personal-development-folk-high-schools

Koķe T., Muraškovska I., Jonina R. (2013). Educator's Professional Development: From Policy Guidelines to Collaborative Learning in Action. The Perspectives of the Pedagogy: Innovative Solutions. Riga LU Akadēmiskais apgāds 204.-215. lpp.

K. Oganisjana, T. Koke,A. Fernate, S. Rahman, L. Rutka (2014). The Development of Entrepreneurship in Interdisciplinary Study Environment: First Achievements, Hindrances and Perspectives the International Journal of Business and Society (IJBS) Vol. 15, No 3 14. lpp. http://www.myjurnal.my/public/browse-journal-view.php?id=115

Rahman S., Yasin R.M., BuangN., Oganisjana K., Fernate A., Koke T. (2014). Using problem-Focused Approach to Nurture Creativity and Entrepreneurship among Sudents. // Procedia. Social and Behavioral Sciences. Pieejams www.sciencedirect.com

T. Koķe, I. Saleniece (2015). Education Policy in the Republic of Latvia:Lessons from Experience. // Journal: Paedagogica Historica (Download Current Citation: RIS BibTex). (ID:997755DOI:10.1080/00309230.2014.997755) Publication date - 23 Jan 2015 (Online), 25 Feb 2015 (Print) http://dx.doi.org/10.1080/00309230.2014.997755

Surikova S., Koķe T., Oganisjana K. Sociālās inovācijas nozīme sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.//Zinātniskā monogrāfija Sociālā inovācija: izaicinājumi un risinājumi Latvijā, RTU izdevniecība, Rīga, 2019, 28.-33.lpp., ISBN978-9934-22-228-3  

Koka, R., Jansone-Ratinika, N., Koķe, T., Sīlis, M., Strods, R. (2019). Mapping as a Tool for Biomaterials Study Content Harmonization With Significant Research Findings. In L. Daniela (Eds.), Proceedings of ATEE Spring conference: Innovations, Technologies and Research in Education. Retrieved from: https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/ap… 

 

Referāti zinātniskās konferencēs

 

“Reflection on research integration in study process: case of psychology branch in Rīga Stradiņš University” RSU zinātniskā konference Knowledge for use in practice, 01. - 03.04.2019.

Vecuma priekšrocības un šķēršļi akadēmiskajā vidē. Konference “Medicīniski akadēmiska pieeja skaistumam un možumam gadu garumā”, Rīga, RSU 02.11.2019.

Key-note “Students as Researchers: a Case Study on Possibilities for Curriculum Transformations at RSU”, International Conference “Society. Health. Welfare. 2018” , Riga October 10-12th, 2018.

LU 70. konference plenārsēdes pedagoģijā "Augstskolu docētāju karjera: individuālā uninstitucionālā sinerģija" organizēšana un referāts „Iekšējās kvalitāteskultūras veidošana augstskolā: programmu un institucionālais līmenis 02.02.2012 un pedagoģijas sekcijas organizēšana un vadīšana 16.02.2012.

Līdzdalība konferencē „Education: Policy support for Teacher Educators", (Brisele, Beļģija) ar uzstāšanos par projekta „Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbam starpdisciplinārā mācību vidē, lai tuvinātu mācības reālajai dzīvei un paaugstinātu skolēnu uzņēmību "starpposma iegūtiem rezultātiem., 26.-28.-3. 2012.

Uzstāšanās starptautiskā doktorantu un mācībspēku pētnieciskajā semināra Leipcigas Universitātes plenārsēdē ar referātu „Work place Learning as an Integral Partof Teachers' and Teacher Educators' Professional Growth", 04.05.2012.

Līdzdalība ar referātu “Lifelong Learning a Space for being Different" UNESCO UIL un Hamburgas Universitātes rīkotajā konferencē “ The Role of Universities in Promoting Lifelong Learning" 23.-26.05.2012.

Līdzdalība ASEMLLL FORUM 'LEARNING UNLIMITED' ar uzstāšanos un postera prezentāciju "Developing Teachers' Competence through Work-based Interdisciplinary Learning Environment", Arhus Universitāte, Kopenhagena, Dānija, 29.-31.05.2012

Referāts kopā ar K. Oganisjanu “The Development of Entrepreneurship as a Core Competence in Interdisciplinary Study Environment", Arhus Universitāte, Kopenhāgena, Dānija, 29.05. 2012.

Referāts"Lifelong Learning: Paramount Issues for Individuals and Organizations" ASEM tīkla ietvaros seminārā Kebangsan University, Kuala Lumpur, Malaizija, 25.06.2013.

Referāts “Teachers' Further Education – a Framework to keep going. Results of the Project" ASEM 5.pētnieciskā tīkla seminārā Kuala Lumpur, Malaizija, 26.06.2013.

Referāts „Position of Power: Contribution to Awakening. Paid Price and Positive Deeds" International Standing Conference for History of Education 35. konferences „Education and Power" plenārsēdē, Rīga, 24.08.2013.

Referāts „Sociāliatbildīga universitāte: vai esam tam gatavi?" Latvijas augstskolu dažādība kā inovācijas faktors. Liepājas Universitātes zinātniskā konference 2014. g. 25. aprīlis.

Referāts „Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbam starpdisciplinārā mācību vidē, lai tuvinātu mācības reālajai dzīvei un paaugstinātu skolēnu uzņēmību". Konference "Starpdisciplinaritāte,radošums un uzņēmība - mūsdienu izglītības aktualitātes", Rīga, LU, 2014. gada29. oktobris.

Referāts „RSU starptautiskais zīmols – ārvalstu studentu skatījums" (līdzautori N. Jansone-Ratinika, D. Akmens, I. Šķendere-Drēģere,J. Stare). RSU 2015. g. zinātniskā konference, Rīga, RSU, 2015.gada 26.-27. marts.

 

Referāti akadēmiskās konferencēs

 

Dalība EUA konferencē “Bologna process beyond 2020: Fundamental values of the EHEA” referāts “Students’ Voice for Contributing to Transformations in Higher Education” Boloņa, Itālija 24.-25.06.2019.

Dalība RTU konferencē “Pārmaiņas ilgtspējīgai augstākajai izglītībai”, Rīga, 26.03.2019.

Referāts “Studiju procesa attīstība : idejas un risinājumi” Studentu pašpārvaldes rudens akadēmiskais seminārs, Skulte, Aizvēji, 06.10.2018.

Baltdefcol dalība apaļā galda diskusijā “Power over or power with”, Tartu, 22.03.2019.

Akadēmiskās informācijas centra konference "Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru ietekme uz izglītības attīstību". Referāts “Nacionālā kvalifikāciju ietvarstruktūra: no vadlīnijām izglītībai līdz īstenošanai darba tirgū”. Rīgā30.04.2019.

Augstskolas docētāju profesionālā pilnveide: pieredze un izaicinājumi. EKA, Rīga, 30.03.2012.

Pedagogu tālākizglītība: mūsdienu konteksts. Konference Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide: vajadzības un iespējas. Rīga, 18.06.2012.

„Learning to Learn: Individual and Organizational Perspective" Nord plus Horizontal project“ Vision of Effective Future School", Rīga, 20.08.2012.

“Adult learning principles guiding training organisers", Invited speaker at TT – 2nd Seminar Training needs, process and results. European Judicial Training Network. Rīga, 24.09.2012.

Skola uz kūstoša aisberga: drauds vai iespēja? Rīgas izglītības iestāžu direktoru vietnieku seminārs. 24.08.2012.

Iestādes vadītāja mācīšanās mūža garumā: pienākums vai izaicinājums? RPIVA akadēmiskā konference „Profesionāli sagatavots vadītājs mūsdienīgā izglītības iestādē" 22.02.2013.

Mācīšanās mūža garumā – izaicinājumi izglītības sistēmai. VIAA Grundtvig tematiskā monitoringa seminārs 28.05.2013.

Interdisciplinary – the Platform for linking learning closer to Life. Interdisciplinary approach in teaching and learning to promote learners creativity and entrepreneurship skills" Rīga, Latvija, 10.– 13.09.2014. 

Referāts plenārsēdē „Internacionalizācijas pētījums Rīgas Stradiņa Universitātē". RSU Simpozijs „Augstākā izglītība Latvijā: starptautiskās izredzes", Rīga, RSU, 13.05.2015.

 

Apbalvojumi un atzinības

 

Triju Zvaigžņu ordeņa komandiere (Ordeņa kapitula lēmums 2013.10.10., ordenis nr. III-172)

RSU Studentu pašpārvaldes Gada balva Zelta pakavs 2015 Gada draugs.

LR Ministru kabineta Atzinības raksts, 2015.g. 8. sept.

 

Kontakti